Srarter z 30 miejsca

 

2006.11.20 Nasza Polonia

 

Rozmowa z Jolant± Polomski, kandydatk± na licie wyborczej dla partii D66.


Jolanta Polomski jest radc± miejskim w Zeist dla partii D66 oraz doradc± w dziedzinie kultury i nowych mediów.

Zauwaæy³am, æe na licie wyborczej do holenderskiego parlamentu jest Pani jedyn± osob± polskiego pochodzenia. Startuje Pani z 30 miejsca w okrźgu wyborczym Amsterdamu, Haarlemu, Utrechtu, Arnhem, Lelystad i Leeuwarden. Dlaczego Pani wybór pad³ w³anie na partiź D66?

 

Partia D66 jest parti± demokratyczn±, socjalliberaln±, która stawia w³asn± odpowiedzialno¶ę, oraz rozwój indywidualny obywateli na pierwszym miejscu.

 

Partia D66 nie propaguje okrelonej ideologii, lecz jest parti± pragmatyczn± w celu optymalizacji partycypacji obywateli w demokracji. Elementy, które uwaæam za podstawowe dla konstruktywnego rozwoju obywateli i państwa, i w których siź ca³kowicie znajdujź.

Jolanta Polomski

Foto Grace Wychowanska


D66, za³oæona przez Hans van Mierlo w roku 1966, by³a odpowiedzi± na marazm spo³eczeństwa holenderskiego, podzielonego wówczas na trzy nurty spo³eczno-polityczne: katolicki, protestancki, socjalistyczny. Holandia wymaga³a modernizacji, jeli chodzi o struktury państwa, struktury wyborcze i o udzia³ obywateli w demokracji na co dzień.

 

Walka wówczas skierowana przeciwko strukturom regentów i konserwatyzmu - jest jak najbardziej aktualna.

 

Obecnie mamy do czynienia szczególnie z konserwatyzmem, który siź ujawnia w postaci polaryzacji spo³eczeństwa holenderskiego miźdzy rodowitymi Holendrami i tak zwanymi "nowymi Holendrami", problem który zosta³ zaogniony przez ostatnie cztery lata jako wynik negatywnej polityki integracji prowadzonej przez pani± minister Verdonk z partii VVD. Mit Holandii jako państwa tolerancyjnego i otwartego upad³ w odbiorze miźdzynarodowym. Oprócz tego, wynik negatywny referendum w sprawie Konstytucji Europejskiej zatrzyma³ konstruktywn± dyskusjź na temat Europy w kraju. Temat jest unikany przez wiźkszo¶ę partii politycznych w ramach wyborów, lecz nie dotyczy D66.

 

Na podstawie programu na cztery nastźpne lata:

inwestujemy przede wszystkim w siln± gospodarkź państwow±, jako warunek na zrównowaæony rozwój spo³eczeństwa i otoczenia naturalnego. Inwestujemy dodatkowe 5 miliardów w szkolnictwo, jako podstawa na równe szansy dobrobytu i wspó³uczestnictwo w spo³eczeństwie. Walczymy o zniesienie barier i dyskryminacji na wewnźtrznym rynku pracy, jako i o dopuszczenie nowych cz³onków Unii Europejskiej do naszej gospodarki.

 

Ma Pani wykszta³cenie i d³ugoletni± praktykź w dziedzinie kultury i szkolnictwa. Jak dosz³o do zainteresowanie siź polityk±?

 

Moje zainteresowanie polityk±, szczególnie w porównywaniu systemów politycznych ujawni³o siź do¶ę wczenie, jako wynik emigracji z Polski pod koniec lat sze¶ędziesi±tych. Ros³am w wiadomoci róænic systemów politycznych miźdzy wschodem i zachodem, i by³am w sytuacji dowiadczyę, pozytywne i mniej pozytywne strony, funkcjonowania demokracji na co dzień. Ale teæ zagroæeń wewnźtrznych i zewnźtrznych systemu demokratycznego.

 

Mia³am pocz±tkowo bardziej nastawienie bierne, niæ aktywne. Z latami wykrystalizowa³a siź u mnie wyra¼nie partia D66 - przez to, æe jest to partia, która nieustannie szuka finezji w pogl±dach. Partia, dla której ukszta³towanie zrównowaæonego spo³eczeństwa demokratycznego, jako gwarancja na dobrobyt i rozwój indywidualnych obywateli, ma absolutne pierwszeństwo. Dla której tendencje populistyczne s± obce, takæe podczas wyborów obecnych.

 

Jest to moja druga kandydatura wyborcza. W marcu 2006 zosta³am wybrana do rady miejskiej (2006-2010) w moim miejscu zamieszkania, Zeist, gdzie D66 odnios³o wyra¼ne zwyciźstwo wyborcze. Mam nadziejź, æe ta tendencja powtórzy siź w wyborach parlamentarnych 22 listopada.

 

W zesz³ym tygodniu, w rodź otrzymalimy informacjź o decyzjach Europejskiego Parlamentu w sprawie dyrektywy i u³atwień rynku pracy w sektorze us³ug. Czy D66 ma zamiar poprzeę, d±æenie nowych państw Wspólnoty do jak najszybszego usuniźcia barier?

 

D66 wypowiada siź niedwuznacznie za dopuszczeniem nowych cz³onków Unii Europejskiej do rynku pracy. Obawy æe dyrektywa us³ugowa negatywnie wp³ynie na modele socjalne lub modele zatrudnienia w kraju, nie jest zmartwieniem D66. Ksenofobia nie jest elementem naszej polityki, naszych dzia³ań. Zatem nieustanna troska o demokratyczne i zrównowaæone spo³eczeństwo Europejskie, do którego naleæy nie tylko "polski hydraulik", lecz takæe jego koledzy z innych krajów Unii Europejskiej.

 

Dziekujź za rozmowź.

 

Z Jolant± Polomski rozmawia³a Grace Wychowanska