Schönberg i Kandinsky w Joods Historisch Museum w Amsterdamie

 

2013.11.18 Nasza Polonia

 

W niedzielê 17 listopada 2013r. odby³o siê w ¯ydowskim Muzeum Historycznym - Joods Historisch Museum - w Amsterdamie otwarcie wystawy "Schönberg en Kandinsky. Tegendraads in kunst en muziek" - "Schönberg i Kandinsky. Przewrotni w sztuce i muzyce".

 

Schonberg - Zelfportret 1925.

 

Arnold Schönberg (1874-1951), kompozytor i malarz pochodzenia czesko-wêgiersko-austriackego i Wassily Kandinsky (1866-1944), rosyjski malarz znali siê dobrze, spotkali siê wiele razy i pisali do siebie listy na tematy malarstwa, muzyki i filozofii. Ich przyja¼ñ rozpoczê³a siê w - dla obu prze³omowych - momentach ich twórczoci, Schönberg przechodzi³ wtedy na muzykê atonaln± a Kandinsky opuszcza³ figuratywno¶æ na rzecz abstrakcji.

 

Arnold Schönberg - zdjêcie

 

Joods Historisch Museum - ¯ydowskie Muzeum Historyczne - postanowi³o twórczo-intelektualny maria¿ tych dwóch prominentnych przedstawicieli nowoczesnej kultury z pocz±tku 20-go wieku pokazaæ w jednej wystawie. Dosz³o do niej przede wszystkim dziêki dobrej wspó³pracy z Centrum im. Schönberga w Wiedniu, które udostêpni³o nie tylko obrazy Schönberga ale równie¿ doradza³o w kwestii wyboru fragmentów jego muzyki do towarzyszenia wystawie. Wystawa pokazuje twórczo¶æ obu przed i po prze³omie, a wiêc wczesne, spokojne obrazy i pó¼niejsze przera¼liwe autoportrety Schönberga, a w przypadku Kandinskiego zarówno wczeniejsze figuratywne prace jak i abstrakcje z pó¼niejszych okresów.

 

Wassily Kandinsky - zdjêcie

 

Wystawê otwiera³ dyrektor muzeum Joel Cahen, przy okazji ¿egnaj±c jego g³ównego kuratora Edwarda van Voolen, który zorganizowa³ tê wystawê jako ostatni swój projekt. Przemówi³ tak¿e Dr. Christian Meyer z Centrum im. Schönberga a wprowadzi³ goci w wiat dwóch artystów pisarz, kompozytor i muzykolog Elmer Schönberger. Wystawa trwa do 16 marca 2014r. i w jej ramach bêd± organizowane ró¿ne koncerty i prelekcje. Wszelkie szczegó³y na: www.jhm.nl

 


Wassily Kandinsky - Geel centrum, 1926

 

 

Jan Minkiewicz

 

SCHÖNBERG EN KANDINSKY IN HET JOODS HISTORISCH MUSEUM IN AMSTERDAM

 

Op zondag 17 november 2013r. vond in het Joods Historisch Museum in Amsterdam de opening plaats van de tentoonstelling "Schönberg en Kandinsky. Tegendraads in kunst en muziek".

 

De tentoonstelling werd geopend door museumdirecteur Joel Cahen - foto Jan Minkiewicz

 

Arnold Schönberg (1874-1951), Tsjechisch-Hongaars-Oostenrijks componist en schilder en Wassily Kandinsky (1866-1944), Russisch schilder, kenden elkaar goed, hebben elkaar meerdere malen ontmoet en schreven elkaar brieven over schilderkunst, muziek en filosofie. Hun vriendschap begon op een voor hen beiden cruciaal moment in hun creatieve ontwikkeling: Schönberg stapte over naar atonale muziek en Kandinsky verliet het figuratieve ten gunste van de abstractie.

 

Het Joods Historisch Museum heeft besloten dit "huwelijk" tussen twee prominente vertegenwoordigers van de vernieuwende cultuur aan het begin van de 20-e eeuw in één tentoonstelling te gieten. Dat is in de eerste plaats mogelijk geworden door goede samenwerking met het Schönberg Centrum in Wenen, dat niet alleen schilderijen van Schönberg uitleende, maar ook advies verleende bij het uitzoeken van muziekfragmenten bij de tentoonstelling. De expositie laat werken van beiden zien van voor en na hun omslagpunten, dus vroege rustige schilderijen en de latere verbijsterende zelfportretten van Schönberg en in het geval van Kandinsky zowel zijn vroege figuratieve werken als abstracte uit zijn latere periode.

 

De tentoonstelling werd geopend door museumdirecteur Joel Cahen, die de gelegenheid te baat nam om afscheid te nemen van zijn hoofdcurator Edward van Voolen, dier deze tentoonstelling samenstelde als zijn laatste project. Het woord werd ook genomen door Dr. Christian Meyer van het Schönberg Centrum in Wenen en de gasten werden in de wereld van de twee artiesten ingevoerd door schrijver, componist en musicoloog Elmer Schönberger. De tentoonstelling duurt tot 16 maart 2014 en in het kader ervan zullen allerlei concerten en lezingen gehouden worden. Alle details op: www.jhm.nl

 

Jan Minkiewicz