'Okienko prawnicze' - z pomoc± Polakom w Holandii

 2014.01.18 Nasza Polonia

W dniu 14 stycznia 2014 roku odby³o siź we Vlaardingen, ko³o Rotterdamu, spotkanie z prawnikami 'Okienka Prawniczego' (Het Juridisch Loket) z rodakami mieszkaj±cymi i pracuj±cymi w Holandii.  Celem tego pilotaæowego spotkania jest organizacja serii spotkań z holenderskimi prawnikami skierowanych do Polaków na terenie ca³ego kraju, a przede wszystkim w miejscach gdzie wystźpuj± znaczne ich skupiska.

Holenderscy prawnicy przygotowali prezentacjź na podstawie wczeniej przes³anych do nich pytań (poniæej) drźcz±cych polskich emigrantów zarobkowych zwi±zanych przede wszystkim ze sprawami najmu mieszkania, które w trakcie trzygodzinnego wydarzenia by³y t³umaczona na jźzyk polski.

Pomys³odawcami i organizatorami akcji byli Pose³ na Sejm RP Adam Kźpiński (SLD) - przewodnicz±cy Polsko-Niderlandzkiej Grupy Parlamentarnej oraz jego asystent Rafa³ Jaworski z portalu VoxPolonia.nl, który poprowadzi³ spotkanie.

Go¶ęmi spotkania byli prawnicy 'Okienka Prawniczego':

mr. Francisca Zijlstra - prawnik z Het Juridisch Loket Rotterdam
mr. Rianne Keerveld - prawnik z Het Juridisch Loket Rotterdam
mr. Roy Wittenberg - prawnik z Het Juridisch Loket Rotterdam

oraz

drs. Marco Schuurmans - urzźdnik gminy Vlaardingen ds. Kwaterunku emigrantów zarobkowych w gminie
Urszula Filipkowska - Konsul, I Radca Ambasady RP w Hadze
Janusz Wo³osz - I Sekretarz Ambasady RP w Hadze, rzecznik ambasady

Spotkanie prowadzili:

Agata Ronteltap - t³umacz
Rafa³ Jaworski - t³umacz, asystent Pos³a Adama Kźpińskiego, inicjator i organizator spotkania

Prawnicy, prowadz±cy i gocie

W zwi±zku z faktem, iæ coraz wiźcej rodaków widzi w Holandii swoj± potencjaln± 'drug± ojczyznź', wielu z nich na powaænie zastanawia siź nad sta³ym osiedleniem w tym kraju. Aby jednak mieszkaę w Holandii na, i w, godnych warunkach istnieje potrzeba dobrego zakwaterowania. Wiele osób stara siź o mieszkania ze spó³dzielni w gminie, jednak na takie mieszkanie musz± czźsto czekaę kilka lat. W takiej sytuacji jedynym wyjciem jest wynajźcie mieszkania w sektorze prywatnym, co niesie ze sob± ryzyko spotkania nieuczciwych poredników, którzy w niewybredny sposób wykorzystuj± niewiedzź najemcy jak równieæ nieznajomo¶ę jźzyka holenderskiego.

Obecni na spotkaniu rodacy, dziźki organizatorom, otrzymali odpowiedzi na wiele trudnych problemów, a takæe recepty na ich rozwi±zanie. Prawnicy, którzy szczegó³owo i profesjonalnie przygotowali siź do tematu odpowiadali konkretnie i celnie na poruszane kwestie.

Wielu z obecnych na sali rodaków prawnicy zaprosili do swojego biura w Rotterdamie na bezp³atne konsultacje i porady. 'Lepiej zadaę o sto pytań wiźcej, niæ o jedno za ma³o' - zaznaczy³a mecenas Francisca Zijlstra.

Pose³ Adam Kźpiński podpowiedzia³ obecnym, æe zawsze powinni pamiźtaę aby na wszystko mieę przys³owiowy 'papier' - zwracaj±c tymi s³owy uwagź na fakt, iæ wielu Polaków zawiera umowy ustne wierz±c wynajmuj±cemu lokal na s³owo. Konieczny jest jednak pisemny kontrakt. W momencie gdy dochodzi do nieporozumień i konfliktów podpisany przez obie strony kontrakt ma znaczenie prawne i jest podstaw± do podjźcia jakichkolwiek kroków w kierunku rozwi±zania problemu.

'Papier Jest Najwaæniejszy - podkreli³a po raz drugi tego wieczoru holenderska prawniczka mecenas Zijlstra. - 'Bez tzw. papierów prawnik nic nie zrobi. No, moæe nie nic ale jest to duæo trudniejsze' 

S³owa kluczowe, które pad³y w trakcie dynamicznej dyskusji to:

1. wszystkie faktury p³aę przez konto bankowe

2. p³ac±c za czynsz zaznacz wyra¼nie w tytule przelewu, æe dotyczy on czynszu za dany miesi±c, np.: HUUR MAAND 01-2014 (czynsz za miesi±c styczeń 2014)

3. zg³aszaj pytania i uwagi do wynajmuj±cego lokal koniecznie na pimie

4. zg³aszanie usterek, których nie da siź samemu naprawię; równieæ na pimie

5. rozwi±zanie umowy najmu ze strony najemcy moæe nast±pię jedynie dog± pisemn± w formie listu poleconego. Trzeba wzi±ę pod uwagź miesiźczny okres wypowiedzenia ³±cznie z miesi±cem bieæ±cym.

6. Wymówienie lokalu przez wynajmuj±cego jest moæliwe w dwóch wypadkach:

a. po prawomocnym wyroku s±dowym, gdzie sździa nakazuje eksmisjź

b. w³aciciel mieszkania straci³ swoje poprzednie lokum i jest zmuszony wrócię do wynajmowanego lokalu - co jest zobowi±zany wiarygodnie udokumentowaę. Wtedy informuje o tym najemce listem poleconym, w którym musi podaę okres wypowiedzenia nie krótszy niæ 3 miesi±ce.

7. Pobieranie kar za kilkudniowe opó¼nienia z wp³at± czynszu jest nielegalne

8. Po podpisaniu umowy najmu i warunków umowy najemeca moæe zg³osię swoje uwagi na jej/ich temat. Jeli w warunkach umowy zawarte bźd± punkty odbiegaj±ce od obowi±zuj±cych zasad czy tez dobrych obyczajów najemca moæe, z pomoc± prawnika, poprosię o zmianź warunków umowy na ogólnie obowi±zuj±ce lub rozwi±zaę umowź najmu.

Polacy przybywaj±cy do Holandii powinni mieę na uwadze to, æe Holandia jest specyficznym krajem, w którym wszystko (lub prawie wszystko) jest uregulowane prawem. 'Okienko Prawnicze' jest dla mieszkańców Holandii swego rodzaju drogowskazem na zawi³ej drodze prawnej. Kaædy mieszkaniec ma prawo do bezp³atnej informacji prawniczej w³anie w instytucji jak± jest 'Okienko Prawnicze'. W wielu miastach znajdujź siź ich biuro. Moæna siź telefonicznie umówię na spotkanie, jak równieæ przyj¶ę do biura 'z ulicy'.

W wielu wypadkach wrogiem rodaków jest ich, zakodowany z Polski, tryb mylenia. To co w Polsce jest normalne i logiczne nie musi byę w Holandii teæ tak postrzegane.

Przyk³adem jest sytuacja gdzie Polak maj±cy holenderski samochód w zwi±zku z czasowymi problemami finansowymi nie op³aci³ ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu. Wiedz±c o tym nie uæywa³ auta. Jednak nie zdawa³ sobie sprawy z faktu, æe w momencie zawieszenia polisy ubezpieczyciel jest zobowi±zany do przekazania informacji o zaistnia³ej sytuacji do Urzźdu Komunikacji (RDW), który to automatycznie wysy³a do w³aciciela mandat w wysokoci 390,00 Euro. Jako, æe sk³adka ubezpieczeniowa w wysokoci 25,00 Euro by³a problemem, to suma 390,00 Euro sta³a siź niemoæliw± do zap³acenia. Po kilku tygodniach przysz³o pierwsze upomnienie, potem drugie, aæ wreszcie sprawa trafi³a do windykacji. Na dzień dzisiejszy z nieca³ych 25,00 Euro powsta³ d³ug w wysokoci ponad 1.300,00 Euro.

Podsumowuj±c tź sytuacjź  jak równieæ ca³e spotkanie z prawnikami trzeba zauwaæyę  i podkrelię kilka spraw, a mianowicie: Polacy w Holandii

1. kieruj± siź intuicj± i wiedz± nabyt± w Polsce

2. obawiaj± siź represji nie znaj±c swoich praw

3. zamiast racjonalnie, podchodz± do zaistnia³ych problemów emocjonalnie

4. nie ucz±c siź holenderskiego nie daj± sobie szansy na integracjź w holenderskim spo³eczeństwie i tworz± w ten sposób miejsce dla pracowników z nowych krajów UE, takich jak Rumunia czy Bu³garia

5. s± ³atwowierni co czźsto prowadzi do nieporozumień lub wrźcz problemów

6. zamiast stawiaę czo³a przeciwnociom losu chowaj± g³owź w piasek poniewaæ w wielu wypadkach nie zdaj± sobie sprawy, æe prawo stoi po ich stronie

Konkluduj±c moæna stwierdzię, æe informacja i interakcja z Poloni± holendersk± jest mile widziana i niezbźdna. Przez 3 godziny spotkania moæna by³o zaobserwowaę swego rodzaju transformacjź; z napiźtej atmosfery na pocz±tku spotkania zakończy³o siź ono wzajemn± sympati± i oklaskami dla uczestników i organizatorów.

Spotkanie zorganizowane by³o profesjonalnie, w przyjacielskiej atmosferze i na wysokim poziomie kompetencji przy duæym zaangaæowaniu kaædej ze stron.

 Chcielibymy szczególnie podziźkowaę:

- prawnikom z 'Okienka Prawniczego' - Het Juridisch Loket Rotterdam, a przede wszystkim obecnym na spotkaniu: Francine Zijlstra, Rianne Keerveld i Roy Wittenberg za przygotowanie prezentacji i szczegó³owe omówienie przedstawionych im problemów i zadawanych pytań

- Gminie Vlaardingen: Panu Marco Schuurmans, za pomoc w zorganizowaniu spotkania i jego obecnoci na nim, zastźpcy burmistrza Hans Versluijs za udostźpnienie i sponsorowanie miejsca, w którym wydarzenie mia³o miejsce, jak równieæ Panu Rens Vermeer, który zaj±³ siź bezpieczeństwem goci i uczestników

- Ambasadzie RP w Hadze: Pani Konsul Urszuli Filipkowskiej i Panu Januszowi Wo³oszowi - pierwszemu sekretarzowi ambasady i jednoczenie jej rzecznikowi

- Sklepowi Halinka we Vlaardingen za poczźstunek dla uczestników

- Pani Agacie Ronteltrap za t³umaczenie prezentacji

Poniæej pytania z wczorajszego spotkania:

1. Zap³aci³em za czynsz z 7 dniowym opó¼nieniem. Otrzyma³em za to karź w wysokoci 50,00 Euro. Na fakturze jest napisane 'koszty administracyjne'. Czy jest to moæliwe abym p³aci³ tak± sumź za kilkudniowe opó¼nienie z wp³at±?

2. Mia³em 3 miesiźczne zaleg³oci w p³aceniu czynszu. W³aciciel mieszkania wyrzuci³ mnie z domu. Moæna tak? Kto mi moæe pomóc? Mam mieszkaę pod mostem?

3. Wynajmujź mieszkanie od prywatnego w³aciciela/ maklera (nie od spó³dzielni) i jemu równieæ p³acź za ogrzewanie. W 2011 roku otrzyma³em zwrot w zwi±zku z nadp³at±, a w 2012 roku musia³em bardzo duæo dop³acię. Koszy ogrzewania wzros³y o prawie 25%. Wynajmuj±cy nie poinformowa³ mnie o tak znacznej podwyæce i bez s³owa skierowa³ sprawź do windykacji. Czy tak siź za³atwia sprawy?

4. Moje mieszkanie jest kontrolowane przez wynajmuj±cego pod moj± nieobecno¶ę. Za 'ba³agan' lub niewy³±czony piecyk grzewczy wynajmuj±cy kara mnie op³at± w wysokoci 100,00 Euro od mieszkańca. Czy jest to legalne?

5.  Za sporz±dzenie umowy najmu lokalu zap³acię musia³em 175,00 Euro. Czy to nie trochź duæo? Czy mogź gdzie interweniowaę?

6. Podpisuj±c umowź o najem lokalu musia³em zap³acię kaucjź w wysokoci 2 miesiźcznych czynszów. W zwi±zku z czasowymi problemami finansowymi poprosi³em wynajmuj±cego o przeliczenie kaucji z jednego miesi±ca na poczet powsta³ej zaleg³oci. Wynajmuj±cy nie przysta³ na moja propozycjź i skierowa³ sprawź do windykacji. Koszty windykacji powiźkszy³y d³ug o kilkaset euro. Muszź te koszty równieæ pokryę?

7. Czy wynajmuj±cy moæe ode mnie wymagaę abym p³aci³ czynsz tylko gotówk± do rźki?

8. Jeli s± nieporozumienia i problemy miźdzy mn±, a wynajmuj±cym gdzie mogź siź zg³osię o adekwatn± pomoc?

9. Czy moæe mój pracodawca (uitzendbureau) mnie zmusię do wynajźcia przez wyznaczonego przez niego mieszkania/lokalu?

10. Wynajmujź mieszkanie od pracodawcy i on zabrania mi sporadycznego przenocowania goci. Ma do tego prawo?

11. W moim mieszkaniu s± usterki takie jak zgni³e ramy okienne, zepsute kaloryfery i ciekn±cy prysznic. Kto powinien naprawię usterki/wykonaę reperacje? Ja czy wynajmuj±cy?

12. P³acź miesiźcznie 50,00 Euro za bieæ±ce koszty utrzymania czź¶ci wspólnych (servicekosten). Mimo to budynek i klatki s± brudne i zaniedbane. Czy mogź poci±gn±ę w³aciciela budynku do odpowiedzialnoci i æ±daę zwrotu (czź¶ci) kosztów?

13. Mieszkam w budynku. Dosta³am karź w wysokoci 50,00 Euro za postawienie dwóch pustych pude³ w klatce. Moæna tak karaę?

14. Mieszkam w 13-sto piźtrowym budynku. W dniu 01-05-2012 roku moje mieszkanie leg³o w zgliszczach po poæarze w korytarzu budynku czyli miejscu publicznym, poza moim mieszkaniem. Mam prawo do otrzymania odszkodowania  za straty?  I jeli tak to od kogo? Moje mieszkanie nie by³o ubezpieczone na wypadek poæaru.

Adresy i linki:
Het Juridisch Loket Rotterdam
Weena 719
Postbus 29049
3001 Rotterdam

Telefoonnummer: 0900-8020
Openingstijden van 9.00-17.00
Telefonisch van 9.00-20.00

E-mail & chat: via de site www.juridischloket.nl

Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag

Portal internetowy www.VoxPolonia.nl

Strona internetowa Pos³a Adama Kźpińskiego www.adamkepinski.pl

Sklep Halinka we Vlaardingen www.sklephalinka.nl