Festiwal Filmów Dokumentalnych IDFA od 20 listopada


2013.11.17 Nasza Polonia

 

Od 20-go listopada do 1-go grudnia 2013 odbździe siź w Amsterdamie juæ 26-ty raz miźdzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych IDFA, ponoę najwiźkszy w swoim rodzaju na wiecie.

 

 

W programie, zawieraj±cym przesz³o 500 filmów, znajduj± siź jak zwykle i polskie filmy, tym razem piźę. Film Lidii Dudy "Wszystko jest moæliwe" uczestniczy w konkursie dla redniometraæowych dokumentów i bździe na IDFIE mia³ swoj± premierź miźdzynarodow±. Jest to film o 80-latce, podróæuj±cej po ca³ym wiecie.

 

W konkursie dla filmów studenckich natomiast moæna obejrzeę "Kl±twź" Tomasza ¦liwińskiego, dokument o wspólnej wraz z æon± opiece nad ich niemowlźciem ze skomplikowan± chorob± CCHS.

 

W dziale programowym Panorama swoj± premierź miźdzynarodow± przeæyje "Wizyta" http://polishdocs.pl/en/films/finished/1301/a_visit Mateja Bobrika. W odleg³ym domu dla starców mieszkańcy przygotowuj± siź do niedzielnej wizyty rodzin i przyjació³. Przyjad± czy nie?

 

Dokument "Liderzy" Paw³a Ferdeka bździe pokazany w sekcji Kids&Docs. Jest to dreszczowiec usytuowany w szkole podstawowej, gdzie uczniowie wybieraj± samorz±d uczniowski, prowadz±c kampaniź wyborcz±, w swojej bezwzglźdnoci przypominaj±c± wiat doros³ych.

"Drill Baby Drill" to najnowszy film amerykańskiego reæysera polskiego pochodzenia Lecha Kowalskiego, do obejrzenia w sekcji Best of Fests. W ma³ej wiosce na wschodzie Polski ronie sprzeciw wobec planów eksploatacji gazu ³upkowego w ich okolicy.

 

W sekcji niedostźpnej dla normalnych widzów, zarezerwowanej dla reprezentantów przemys³u filmowego - Docs for Sale - znalaz³o siź aæ 12 polskich filmów, miźdzy innymi Marcina £ozińskiego i jego syna Paw³a.


Pe³ny program oraz dni i godziny pokazów na: www.idfa.nl

 

Jan Minkiewicz

 

DOCUMENTAIRE FILMFESTIVAL IDFA VANAF 20 NOVEMBER

 

Van 20 november tot 1 januari 2013 vindt in Amsterdam voor de 26-ste keer het Internationale Documentaire Filmfestival IDFA plaats, naar verluid het grootste in zijn soort in de wereld.

 

In het programma van ruim 500 films komen zoals gewoonlijk ook Poolse films voor, ditmaal vijf. De film "Everything is Possible" van Lidia Duda neemt deel aan de competitie voor middellange documentaires en beleeft op IDFA zijn internationale premičre. Het is een film over een tachtigjarige vrouw, die de hele wereld afreist.

 

In de competitie voor studentenfilms wordt "The Curse" van Tomasz ¦liwiński vertoond, een document over de zorg die hijzelf met zijn vrouw moet wijden aan hun baby, die aan de gecompliceerde ziekte CCHS lijdt.

 

In het programmaonderdeel Panorama beleeft "The Visit" van Matej Bobrik zijn internationale premičre. In een afgelegen tehuis voor bejaarden bereiden de inwoners zich voor op zondags bezoek van hun familie en vrienden. Komen ze wel of niet?

 

Het document "The Leaders" van Pawe³ Ferdek is te zien in de sectie Kids&Docs. Het is een horrorverhaal op een lagere school, waar de leerlingen een leerlingenraad kiezen, met een verkiezingscampagne die in hardheid aan de wereld van volwassenen doet denken.


"Drill Baby Drill" is de nieuwste film van de Amerikaanse regisseur van Poolse afkomst Lech Kowalski, te zien in de sectie Best of Fests. In een klein dorpje in oostelijk Polen groeit het verzet tegen plannen schaliegas te winnen in hun omgeving.

 

Voor de voor normale kijkers ontoegankelijke, voor vertegenwoordigers van de filmindustrie bestemde sectie - Docs for Sale -, zijn maar liefst twaalf Poolse films geselecteerd, onder meer van Marcin £oziński en zijn zoon Pawe³.

 

Het volledig programma met dagen en uren van vertoning op: www.idfa.nl

 

Jan Minkiewicz