Festiwal " De Wereld van Witte de With" - refleksje

2006.09.17 Nasza Polonia

Min±³ juæ tydzień od zakończenia trzydniowego festiwalu, dni od 8 do10 wrzenia wype³ni³ olbrzymi program promocyjny. Sztuka w szerokim sensie i w wielkim wyborze jej dyscyplin. Czas na refleksje.

Festiwal 'De Wereld van Witte de With' w Rotterdamie zaprezentowa³ mieszankź sztuki plastycznej, teatru, fotografii, filmu, muzyki, literatury, poezji, tańca, mody, debat i performances. Witte de Withstraat, Museumpark i okolice, gdzie wiźkszo¶ę imprez by³a usytuowana wrza³y ruchem ci±gn±cej publicznoci, mobilnych obiektów sztuki i artystów, którzy z wielk± przyjemnoci± wdawali siź w dyskusje z zainteresowanymi przechodniami. Zabawa by³a udana, temat imprezy 'Feest' - celny.

Prawie wszystkie bilety na spektakle teatralne i baletowe by³y wysprzedane - tak informuj± organizatorzy. Obiekty artystów; Yvonne Dröge Wendel (Black Ball) i Olafa Mooij (Hersenauto) zdoby³y naleæyty aplauz, dziewczyny BLISS - wita³y wszystkich umiechem i gor±cym sercem, Nederlands Fotomuseum zaprezentowa³o siź otwarciem wystawy 'Avenue van A tot Zero', przegl±d materia³u z ponad 40 lat legendarnego magazynu. MODA - ciekawie przedstawi³o siź wielu m³odych projektantów w MODETENT - pokaz zosta³ zorganizowany przez NieuweOntwerpers.nl., a show Aspirations z 10 wrzenia zwróci³o wyj±tkow± uwagź.

Pogodne dni, wiele mi³ych ulicznych atrakcji i dyskusji o sztuce, tej najnowszej.

De Wereld van Witte de With naleæy do inicjatywy September in Rotterdam 2006, miesi±c z kultur± i sztuk± :

www.septemberinrotterdam.nl

Grace Wychowanska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto's Grace Wychowanska