Kraków - najlepszym turystycznym miastem w Europie 2014 roku


2014.01.16 Nasza Polonia

 

15 styczeń, Utrecht - Kraków zosta³ wybrany Najlepszym Turystycznym Miastem w Europie roku 2014. W rankingu portalu Zoover, zajmuj±cego siź porównywaniem ofert wakacyjnych i platformy wymiany dowiadczeń holenderskich turystów, dawna stolica Polski otrzyma³a najwyæsz± ocenź w g³osowaniu uæytkowników portalu, co da³o jej zwyciźstwo i tytu³ Najlepszego Turystycznego Miasta w Europie w 2014 roku. Kraków, którego redni wynik wyniós³ 8,6 pokona³ m.in. Sewillź i Wenecjź.

 

 

Na zdjźciu Marthijn Tabak (Zoover), dr Piotr Perczyński (Ambasada RP), Stephan Bosman (prezes Zoover), Andrzej Pawluszek (Polska Organizacja Informacji Turystycznej w Amsterdamie)

 

Wród czynników wp³ywaj±cych na ocenź najwaæniejsze by³o ponad 30.000 recenzji dla popularnych miast w Europie, uwzglźdniaj±cych æycie nocne, ofertź kulturaln±, otoczenie i atmosferź miasta oraz standard hoteli. W porównaniu do innych turystycznych miast, w Krakowie najwyæej zosta³ oceniony standard 4 i 5 gwiazdkowych hoteli. Miasto otrzyma³o równieæ nadzwyczajnie wysoki wynik za bogat± ofertź kulturaln±.

 

Odbieraj±c nagrodź w imieniu w³adz miasta Krakowa dr Piotr Perczyński z Ambasady RP w Hadze podkreli³, æe ta nagroda jest wielkim oraz zas³uæonym zaszczytem dla miasta. "To fantastyczna wiadomo¶ę dla Krakowa i dla nas wszystkich. Ale niezbyt zaskakuj±ca, dla kogo kto kiedykolwiek by³ w tym piźknym miecie. Jestemy bardzo zadowoleni, æe turyci dali tak wysokie oceny na Zoover, w konkurencji tak wspania³ych miast Europy".

Kraków - przystźpny cenowo oraz z mi³ymi mieszkańcami.

 

Holenderscy i europejscy turyci s± bardzo czźsto zaskoczeni miastem nad Wis³±. Obok kulturalnych dowiadczeń najczź¶ciej zaskakuje ich æyczliwo¶ę mieszkańców i przystźpne ceny. To wszystko wed³ug turystów, pisz±cych recenzje i opinie na 25. europejskich portalach Zoover, czyni Kraków naprawdź wyj±tkowym.

 

Turyci odwiedzaj±cy Kraków pisz± na Zoover: "Dla tych, którzy chc± odwiedzię jakie europejskie miasto i myl±, æe widzieli juæ je wszystkie, Kraków jest absolutn± koniecznoci±". Równieæ poza centrum miasta jest wiele ciekawych miejsc do zobaczenia oraz rzeczy do zrobienia: "Spójrz poza centrum, odwied¼ æydowsk± dzielnice Kazimierz, wybudowan± w stylu socrealistycznym Now± Hutź, albo wejd¼ na punkt widokowy na Kopcu Kociuszki ".

 

Sewilla i Wenecja na podium

 

Sewilla i Wenecja znalaz³y siź w klasyfikacji na drugim i trzecim miejscu. Oba miasta otrzyma³y wysokie noty za bogat± ofertź kulturaln±. Wed³ug odwiedzaj±cych portale Zoover, najlepsza atmosfera jest w Sewilli. W Wenecji dobrze ocenione zosta³y wyæszej klasy hotele. Kraków pozostawi³ w tyle takæe inne renomowane turystycznie miasta - m.in. Barcelonź, Brugiź, Rzym, Wiedeń, Berlin czy Pragź.