Spotkanie powiźcone ustawie d/s kombatantów

 

2008.03.16, ostatnia aktualizacja 2008.03.17 Nasza Polonia

 

Warszawa, 15.03.2008 r.

 

Foto. Piotr Hlebowicz

W dniu 15 marca 2008 r. w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego S³owa odby³o siź, zorganizowane przez Grupź Robocz±, spotkanie dyskusyjne przedstawicieli rodowisk i organizacji dzia³aczy opozycji i podziemia solidarnociowego oraz ofiar represji PRL z ca³ej Polski.

Celem spotkania by³o zebranie wniosków i opinii na temat projektu ustawy „o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, dzia³aczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych”, autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.


Wiźkszo¶ę zebranych uzna³a, æe choę projekt ustawy nie spe³nia wszystkich oczekiwań zainteresowanych i wymaga koniecznej poprawy, to jest to jednak pierwsza od 1990 r. realna propozycja w³adz państwowych zmierzaj±ca do uznania zas³ug i udzielenia pomocy tym, którzy powiźcaj±c siź dzia³alnoci podziemnej na rzecz wolnoci, znale¼li siź obecnie w trudnej sytuacji æyciowej. Ustawa ta, pozwoli nareszcie systemowo poprawię sytuacjź materialn± osób represjonowanych a takæe pozwoli na uhonorowanie ich zas³ug w walce o demokratyczna i woln± Polskź. Jest to tym bardziej niezbźdne, a dla dzia³aczy dawnej opozycji tym bardziej bolesne, æe do tej pory beneficjentami przemian po 1989 roku byli g³ównie funkcjonariusze s³uæb bezpieczeństwa oraz aparatu partii komunistycznej zwalczaj±cych dzia³ania na rzecz wolnej i niepodleg³ej Polski.Wysoko¶ę przyznawanych im wielotysiźcznych emerytur i rent, w porównaniu do pozostaj±cych dzi czźsto bez pracy i prawa do elementarnie godnych wiadczeń dzia³aczy opozycji, budzi nasz najwyæszy sprzeciw.

 

W tym miejscu chcemy teæ podziźkowaę Januszowi Krupskiemu, kierownikowi Urzźdu ds. kombatantów i osób represjonowanych, za jego konsekwentne dzia³ania zmierzaj±ce do powstania projektu nowej ustawy.

 

Podczas spotkania zg³oszono nastźpuj±ce uwagi do projektu ustawy:

- nie uwzglźdniono osób internowanych w jednostkach wojskowych na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego

- nie uwzglźdniono dzia³aczy i osób represjonowanych NSZZ Solidarnoci Rolników Indywidualnych oraz ruchu za³oæycielskiego Zwi±zku Zawodowego Funkcjonariuszy MO

- zbyt niski wymiar wiadczeń i ich uznaniowo¶ę.

 

A ponadto wnioski:

1. Zamiast dodatku kombatanckiego (art.14) i kompensacyjnego (art.25 ust.2 pkt 2) oraz

rycza³tu energetycznego (art.25 ust.2 pkt 3) wyp³acanego emerytom i rencistom, ustalię

jeden dodatek kombatancki, w wysokoci ³±cznej trzech powyæszych wiadczeń

(propozycje 300 do 500 z³), przys³uguj±cy osobom uprawnionym, z chwil± przyznania

uprawnień. A wiźc nie tylko emerytom i rencistom, lecz wszystkim osobom uprawnionym

(art.1)

2. ¦wiadczenie specjalne (art.20) powinno byę przyznawane osobom uprawnionym w

wysokoci wyrównuj±cej otrzymywany dochód do wysokoci redniej emerytury, renty

lub wynagrodzenia.

3. W art.6 ust.1 pkt 1 lit.e dodaę: „oraz obozach wojskowych zorganizowanych na rozkaz

Szefa Sztabu Generalnego LWP z dn.26.10.1982 r.”

W projekcie ustawy wymieniono tylko osoby internowane na podstawie dekretu
z 12.12.1981 r. o stanie wojennym, natomiast pominiźto osoby internowane na podstawie

wymienionego wyæej rozkazu, m. in. 300 dzia³aczy Solidarnoci z terenu Pomorskiego

Okrźgu Wojskowego, których internowano w obozie w Che³mnie.

4. W art.12 dodaę, æe wysoko¶ę domniemanego wynagrodzenia (w przypadku braku

udokumentowania, np. praca w podziemnym wydawnictwie, uwiźzienie), w okresie

prowadzenia dzia³alnoci opozycyjnej lub podlegania represjom, zaliczonym jako okres

sk³adkowy do emerytury, wylicza siź na podstawie wczeniejszych zarobków lub w

wysokoci redniej krajowej z dnia uzyskania uprawnień , wybieraj±c wariant korzystniejszy.

5. W art.12 dodaę, æe dotyczy on, oprócz osób otrzymuj±cych emerytury lub renty z Funduszu

Ubezpieczeń Spo³ecznych, takæe osób otrzymuj±cych te wiadczenia na podstawie

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym Policji (z Zak³adu Emerytalno-Rentowego

MSW i A) oraz o zaopatrzeniu emerytalnym rolników (KRUS). Odpowiednie zmiany w

pozosta³ych artyku³ach.

6. Osoby represjonowane, chore przewlekle, powinny otrzymaę uprawnienia do bezp³atnych

leków.

7. W art.5 skrócię okres wymaganej do uzyskania uprawnień dzia³alnoci opozycyjnej z 12 do

6 miesiźcy.

8. W art.6, okrelaj±cym, kto jest ofiar± represji, tre¶ę ust.1 pkt.7 zamienię na: „osoby, które w l.1956-1989 bra³y udzia³ w zbiorowych wyst±pieniach wolnociowych na rzecz odzyskania przez Polskź suwerennoci, niepodleg³oci i respektowania praw cz³owieka lub prowadzi³y dzia³alno¶ę o której mowa w art.5 przez okres co najmniej 6 miesiźcy i w zwi±zku z tym zosta³y zwolnione dyscyplinarnie z pracy.”

9. W art.9 dodaę, æe udzielenie dodatkowego urlopu osobom uprawnionym, pozwala pracodawcy na odliczenie odpowiednio sk³adki na w³aciwy fundusz

10. W art.10 okres ochronny przed zwolnieniem przed³uæyę do 4 lat i uzaleænię od zgody Kierownika Urzźdu ds. Kombatantów

12. Dodaę uprawnienie do przejcia na emeryturź po 30 lub 35 latach pracy, bez wzglźdu na wiek uprawnionego

13. W art.15, dotycz±cym zasad przyznawania wiadczeń w trybie wyj±tkowym, s³owa „moæe byę przyznawana w drodze wyj±tku” zast±pię s³owami „przyznawana jest”.

14. Wszździe tam, gdzie projekt ustawy przyznaje uprawnienia do wiadczeń najniæszych, wpisaę wiadczenia w wysokoci redniej krajowej (emerytury, renty, wynagrodzenia)

15. ¦wiadczenie specjalne z art.20, powinno byę przyznawane w takiej wysokoci, aby uzupe³nię dochody do wysokoci redniej krajowej.

16. Ustalię zasady okrelaj±ce sposób ustalania okresów dzia³alnoci i podlegania

represjom.

17. Okrelię w ustawie termin wydania przepisów wykonawczych na 3 miesi±ce.

18. Wprowadzię moæliwo¶ę opiniowania przez rodowiska kombatanckie i dawnej opozycji kandydatów na kierownika Urzźdu ds. Kombatantów.

19. Wprowadzię generalny zapis o nieprzedawnianiu roszczeń wynikaj±cych z konsekwencji

dzia³alnoci opozycyjnej.

20. Okrelię dok³adne zasady weryfikacji uprawnień kombatanckich, aby uniemoæliwię

powstawanie tzw. „nowych kombatantów”.

 

Na podstawie tych postulatów, Grupa Robocza opracuje wyst±pienie do Prezesa Rady Ministrów, wnosz±c o dokonanie odpowiednich zmian w projekcie ustawy.

 

Grupa Robocza apeluje do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Premiera Donalda Tuska, Marsza³ka Sejmu Bronis³awa Komorowskiego oraz do Marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza - dzia³aczy opozycji i podziemia z czasów PRL - o jak najszybsze uchwalenie projektu ustawy kombatanckiej, tak aby mog³a ona wej¶ę w æycie w 2009 roku w 20-t± rocznicź obalenia komunizmu.

Ponadto, w dyskusji poruszono problem uhonorowania pracowników Radia Wolna Europa oraz zg³oszono (Solidarno¶ę Walcz±ca) uwagi do ubieg³orocznej nowelizacji ustawy o uznaniu za niewaæne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych.

Uczestnicy dyskusji, wielokrotnie podkrelali, æe po raz pierwszy dosz³o do spotkania przedstawicieli tak róænych rodowisk opozycji antykomunistycznej, powiźconego problemom od lat nurtuj±cymi te rodowiska i nie rozwi±zanymi. Wyraæano nadziejź, æe bździe to pocz±tek integracji ponad podzia³ami politycznymi i wiatopogl±dowymi. Grupa Robocza wspólnie z SWS zobowi±za³a siź do organizowania spotkań rodowisk dawnej opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego przynajmniej raz na kwarta³. Podczas spotkań bźd± omawiane najwaæniejsze problemy naszych rodowisk i formu³owane postulaty wobec w³adz publicznych.

 

W spotkaniu udzia³ wziźli przedstawiciele:

 

1. Stowarzyszenie Wolnego S³owa,

2. Stowarzyszenie Internowani.pl,

3. Stowarzyszenie Osób Internowanych „Che³miniacy 1982”,

4. Stowarzyszenie By³ych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych Za Dzia³alno¶ę Zwi±zkow± i Polityczn± w l.1981-1989 „Godno¶ę” ,

5. rodowisko kobiet internowanych w Go³dapi,

6. Stowarzyszenie ¦wiźtokrzyski KOS,

7. Rada Parafialnej By³ych Internowanych i Wiź¼niów Politycznych,

8. NSZZ „Solidarno¶ę” Rolników Indywidualnych,

9. Zwi±zek Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Latach 1980-1990 im. Ks. Jerzego

Popie³uszki – Gdańsk i Wroc³aw

10. Solidarno¶ę Walcz±ca,

11. Ruch Wolnych Demokratów,

12. Solidarno¶ę Baza,

13. Solidarno¶ę MZAiTW Warszawa,

14. Solidarno¶ę PKNM i J Warszawa,

15. Stowarzyszenie Represjonowanych Regionu Konin,

16. Porozumienie Prasowe Solidarno¶ę Zwyciźæy

17. Niezaleæne Zrzeszenie Studentów

18. Niezaleæna Oficyna Wydawnicza,

19. Stowarzyszenie Osób Wiźzionych,

20. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników

21. Kluby S³uæby Niepodleg³oci,

22. Federacja M³odzieæy Walcz±cej,

23. Solidarno¶ę Internowanych - Kielce,

24. Grupy Oporu,

25. Radio Wolna Europa,

26. Stowarzyszenie Osób Represjonowanych Hrubieszów’81

27. Encyklopedia Solidarnoci,

28. Internowani Bia³o³źka,

29. Zwi±zek Wiź¼niów Politycznych 81-89 Australia- Legion Polski,

30. Internowane Kobiety.

 

Grupa Robocza ¦rodowisk Opozycji Antykomunistycznej

Maria Domachowska, Wojciech Borowik, Wiktor J. Mikusiński,

Krzysztof Stasiewski, Bogumi³ Sielewicz, Józef Pintera

 

Grzegorz Michalski