Wieczór EUNIC w ramach festiwalu KLIK

 

2013.11.15 Nasza Polonia

 

Od 12-17 listopada 2013 odbywa siź w Amsterdamie szósta edycja festiwalu krótkometraæowych filmów animowanych KLIK. Pierwszy raz dosz³o w tym roku do wspó³pracy miźdzy KLIK a EUNIC Holandia, zrzeszeniem instytutów i wydzia³ów kultury przy ambasadach krajów UE w Holandii.

 

Wspó³praca polega³a na pokazie najs³ynniejszych filmów europejskich, ci±gniźtych z poszczególnych krajów przez lokalnych cz³onków EUNIC. W rezultacie 14 krajów zg³osi³o udzia³ w specjalnym pokazie, który mia³ miejsce 14 listopada w muzeum filmu EYE w Amsterdamie, siedzibie festiwalu KLIK.

 

Tünde Vollenbroek i Philip Bloem przy otwarciu wieczoru - foto Jan Minkiewicz

 

Po krótkim wprowadzeniu Philipa Bloema z Czeskiego Centrum Kulturalnego, koordynatora programu w imieniu EUNIC i Tünde Vollenbroek, dyrektorki programowej KLIK, widzowie - w prawie ca³kowicie wype³nionej sali - obejrzeli te 14 filmów w dwóch blokach. Miźdzy innymi polski film "Labirynt" Jan Lenicy, ikonź polskiej animacji, sprowadzon± przez dzia³ kultury Ambasady RP w Hadze. Ale na "Labiryncie" nie skoczy³y siź akcenty polskie. Instytut Goethego przedstawi³, jako wk³ad niemiecki, znany film "Esterhazy", polskiej reæyserki Izabeli Plucińskiej, o króliczkach z Wiednia i spod muru Berlińskiego. A w austriackim filmie "Telefonbuchpolka", opartym na jednej z cynicznych pieni Georga Kreislera, reæyser Benjamin Swiczinsky pos³uæy³ siź starymi zdjźciami z polskiej Galicji.

 

Labirynt - Jan Lenica

 

W ca³ym programie KLIK pokazanych jest jeszcze wiźcej polskich filmów. W specjalnym programie Cartoon Modern Meets East and West "Fotel" Daniela Szczechury. Natomiast w regularnym programie nastźpuj±ce filmy: "Ziegenort" Tomasza Popakuli, "Lost Senses" Marcina Wasilewskiego, "Toto" Zbigniewa Czapli, "£ukasz i Lotta" Renaty G±siorowskiej i "Pac!" Alicji B³aszczyńskiej.

 

Telefonbuchpolka - Benjamin Swiczinsky

http://www.klikamsterdam.nl/

 

Jan Minkiewicz

 

EUNIC AVOND IN HET KADER VAN HET KLIK-FESTIVAL

Van 12-17 november 2013 vindt in Amsterdam voor de zesde keer het KLIK-Festival voor korte animatiefilms plaats. Voor het eerst is het dit jaar tot samenwerking gekomen tussen KLIK en EUNIC-Nederland, een netwerk van culturele instituten en culturele afdelingen bij de ambassades van EU-landen.

De samenwerking bestond uit de vertoning van uitnemende europese films, gehaald uit de betrokken landen door de lokale EUNIC-leden. Uiteindelijk hebben 14 landen deelgenomen in de speciale vertoning, die op 14 november plaatsvond in het EYE Filmmuseum in Amsterdam, de zetel van het KLIK-Festival. Na een korte inleiding door Philipa Bloema van het Tsjechisch Cultureel Centrum en coördinator van het programma namens EUNIC en door Tünde Vollenbroek, hoofdprogrammeur van KLIK, kon het publiek - in een bijna geheel volle zaal - die 14 films in twee blokken bekijken.

Onder andere de Poolse film "Labirynt" van Jan Lenicy, ikoon van de Poolse animatie, naar het festival gehaald dankzij de culturele afdeling van de Poolse Ambassade in Den Haag. Maar de Poolse inbreng hield niet op bij "Labirynt". Het Goethe-Instituut bracht als Duitse inbreng de bekende film "Esterhazy" van de Poolse regisseuze Izabela Plucinska, over konijntjes uit Wenen en bij de Berlijnse Muur. En in de Oostenrijkse film "Telefonbuchpolka", gebaseerd op een van de cynische liederen van Georga Kreisler, bedient regisseur Benjamin Swiczinsky zich van oude prentbriefkaarten uit het Poolse Galicie.

In het hele KLIK-programma nog meer Poolse films. In het speciale blok Cartoon Modern Meets East and West "De Stoel" van Daniel Szczechura. In het reguliere programma de volgende films: "Ziegenort" van Tomasz Popakula, "Lost Senses" van Marcin Wasilewski, "Toto" van Zbigniew Czapla, "Lukasz en Lotta" van Renata Gasiorowskaa en "Pac!" van Alicja Blaszczynska.

http://www.klikamsterdam.nl/

Jan Minkiewicz