Literacka uczta

 

2006.11.06 Nasza Polonia

 

Lezersfeest sta³ siź corocznym literackim wydarzeniem zyskuj±cym popularno¶ę w ca³ym kraju. Oczekiwane spotkanie czytelników i autorów wspó³czesnej literatury w Centralnej Bibliotece w Rotterdamie zgromadzi³o oko³o 2500 osób - jak poda³a gazeta AD/Rotterdams Dagblad.

 

W sobotź 4 listopada czo³ówka pisarzy prezentowa³a siź na forach w budynku Biblioteki, na g³ównym podium Joost Zwagerman prowadzi³ czasem zaskakuj±ce wywiady z Janem Siebelink, Manon Uphoff , Ilj± Leonardem Pfeijffer, Blokker's (Jan sr., Jan jr.i Bas) i Susan Smit.

 

Gretha Pama (NRC) otrzyma³a nagrodź dla dziennikarza RD persprijs, za seriź artyku³ów w NRC Handelsblad o problemie integracji w Rotterdamie i powi±zanych z ni± politycznych nastźpstw. Autorka serii starannie dokumentuje rozwój wydarzeń, tak æe czytelnik ³atwo dociera do samego sedna przedstawianej w nich sytuacji. Nagrodź w wysokoci 5000 euro plus obiekt ze szk³a artysty Ming Hou Chen dziennikarka odebra³a osobicie.

 

Weso³o, ciekawie i t³oczno by³o w teatrze biblioteki, gdzie - jak w roku ubieg³ym - pisarze Hard Gras (pismo o tematyce pi³ki noænej) przedstawia³o 'roadshow'. Tym razem z udzia³em Hugo Borst, Wilfried de Jong, Henk Spaan i Anna Enquist. Sprzedaæ pisma Hard Gras wynosi 50.000 egzemplarzy rocznie.

 

Muzyka i tańce do trzeciej nad ranem zakończy³y - równie jak w roku ubieg³ym udany - Lezersfeest 2006.

 

Grace Wychowanska

 

 

Zobacz takæe: http://www.lezersfeest.nl/
 

 

 

 

 

 


Foto's Grace Wychowanska