Polacy w Holandii - Raport zaprezentowany w Nieuwspoort

 

2009.07.03 Nasza Polonia

 

Forum, Instytut do spraw Rozwoju Miźdzykulturalnego zleci³ w 2008 r. przeprowadzenie badania na temat nowej fali imigracji Polaków w Holandii. Zleci³ to niecodziennej instytucji, mianowicie Instytutowi Willem Pompe, wyspecjalizowanemu w badaniu przestźpczoci.*

 

 

Raport o Polakach zawiera tylko kilka akapitów o przestźpczoci, pokazuj±cych zreszt±, æe jest ona znikoma, szczególnie w porównaniu z innymi grupami cudzoziemców z poza Europy. Tyle na wstźpie.

 

Raport zosta³ w rodź 1 lipca zaprezentowany w haskim centrum dziennikarskim Nieuwspoort, a pierwsze egzemplarze wrźczone czwórce pos³ów holenderskich. Raport jest do¶ę pochlebny dla Polaków. S± religijni, ale nie fundamentalistyczni, pracowici, nie narzekaj±cy, ma³o kryminalni, ma³o uci±æliwi, a to podczas gdy czźsto s± wyzyskiwani i mieszkaj± w z³ych warunkach. Wydawa³o by siź, æe taki raport powinien uspokoię nastroje holenderskie wokó³ kwestii nowej fali imigracji Polskiej. Wrźcz przeciwnie.


Autorzy badania i raportu daremnie staraj± siź - jak zreszt± i autorzy innych raportów - odpowiedzieę na pytanie, ilu z aktualnie w Holandii pracuj±cych i rejestrowanych Polaków chce zosta³ na d³uæej lub na sta³e. Z ankietowanych prawie 40% od 2-5 razy rocznie je¼dzi do kraju.

 

Wynika³oby z tego, æe podobny procent szacunkowych 90.000 zarejestrowanych Polskich imigrantów zarobkowych sk³ada siź z pracowników dorywczych, sezonowych, bez sta³ych kontraktów. Krótko mówi±c, takich, którzy nie maj± wiele podstaw do osiedlania siź w Holandii.

 

W tym wietle tym dziwniej brzmi± g³osy polityków holenderskich, apeluj±cych o obowi±zkowe kursy integracyjne dla Polaków. Embargo na raport prze³ama³ NOS, przeprowadzaj±c we wtorek wywiad z ministrem integracji van der Laan, który powiedzia³, æe jest za obowi±zkowym kursem integracyjnym dla Polaków.

 

Nastźpnego dnia dwóch przedstawicieli strony Polskiej, Ma³gorzata Bos-Karczewska, przewodnicz±ca STEP-u i Jan Minkiewicz, dziennikarz i doradca Ambasady Polskiej starali siź obecnym w Nieuwspoort czterem holenderskim pos³om - Paul de Krom (VVD), Ton Heerts (PvdA), Medeleine van Toorenburg (CDA) i Sadet Karabulut (SP) - wyperswadowaę, æe po pierwsze nie wiadomo ilu Polaków na prawdź tu zostanie, a po drugie, æe z raportu wynika, iæ Polacy dobrze sobie radz± z jźzykiem, adaptacj± i edukacj± dla swoich dzieci. Pos³owie, a przede wszystkim Pos³anka chadeckiej CDA Madeleine van Toorenburg, upierali siź, æe Polacy, aby mieę szanse w Holandii musz± znaę holenderski i przej¶ę kurs integracyjny.

Ton Heerts (PvdA), Paul de Krom (VVD), Sadet Karabulut (SP) i Medeleine van Toorenburg (CDA)-Nieuwspoort, Haga

Foto Grace Wychowanska

 

Ma³gorzata Bos-Karczewska, przewodnicz±ca STEP-u, Jan Minkiewicz, dziennikarz, doradca Ambasady Polskiej i Dirk J. Korf (Polen in Nederland) - Nieuwspoort, Haga

Foto Grace Wychowanska

 

Scan raportu

 

Wywi±za³a siź do¶ę absurdalna dyskusja na temat, kogo zmuszaę, kardiologa tak samo jak tynkarza, czy tylko ludzi o mniejszej inteligencji, czy niæszych zarobkach, czy wszystkich - czyli teæ 300.000 Niemców w Holandii - oczywicie po sprawdzeniu ich znajomoci holenderskiego. Naleæy tu podkrelię, æe i ówczesna minister integracji Vogelaar i premier Balkenende w 2007 r. owiadczyli, æe obowi±zkowe kursy integracyjne s± sprzeczne z regu³ami Unii Europejskiej.

 

Jan Minkiewicz podkrela³, æe nim siź okaæe, jak siź trzeba bździe opiekowaę now± sta³± imigracj±, najpierw naleæy stworzyę dobre warunki dla tych, którzy przyjechali tutaj zarobię, a nie byę okradanym i oszukiwanym. Przedstawione przez niego w dyskusji przyk³ady wyzysku - o których w raporcie siź zbyt ma³o mówi - zmusi³y pos³ów przynajmniej do stwierdzenia chórem, æe kaædy objaw dyskryminacji i wyzysku powinien byę eliminowany wszelkimi si³ami. Na konkretne kroki czekamy jednak juæ prawie dwa lata.

 

Wydaje siź, æe politycy holenderscy w dyskusji o imigracji Polskiej podejmuj± dwa - niew³aciwe - w±tki. Po pierwsze ich wypowiedzi o integracji s± wywo³ane panik± wobec zjawiska Wildersa i brakiem pomys³ów na przeciwstawianie siź jemu inaczej niæ przez w bardziej 'cywilizowany' sposób powtarzanie jego rasistowskich uwag o cudzoziemcach. Po drugie wydaj± siź oni uczciwie baę powtórki dyskryminacji Turków i Marokańczyków w latach 70-ych, jednak nie bior±c pod uwagź innego charakteru grup etnicznych, innych warunków ekonomicznych i innego wiata.

 

Z drugiej strony organizacjom Polonijnym, wywodz±cym siź z poprzednich i ca³kiem innych imigracji Polskich, wydajź siź grozię pu³apka wchodzenia z partnerami Holenderskimi w dialog o integracji, podczas gdy w imieniu tysiźcy imigrantów zarobkowych powinny tworzyę lobby polityczne, domagaj±ce siź od polityków holenderskich cywilizowania rynku pracy i spekulantów mieszkaniami. Tej imigracji integracja na razie do ma³o czego jest potrzebna.

 

Jan Minkiewicz

 

*FORUM-onderzoek Polen in Nederland door Dirk J. Korf.

 

POLEN IN NEDERLAND RAPPORT AANGEBODEN IN NIEUWSPOORT

Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling bestelde In 2008 een onderzoek naar de nieuwe golf Poolse immigranten in Nederland. Het onderzoek werd gedaan door een niet alledaagse instelling, het Willem Pompe Instituut, gespecialiseerd in onderzoeken naar criminaliteit.*

Het rapport 'Polen in Nederland' heeft maar een paar alinea's over criminaliteit, waar trouwens uit blijkt, dat deze order de Polen gering is, vooral In vergelijking met andere niet-Europese allochtone groepen. Zoveel ter inleiding.

Het rapport 'Polen In Nederland' is op 1 juli In het Haagse journalistencentrum Nieuwspoort gepresenteerd en aangeboden aan vier kamerleden. Het rapport is nogal positief over de Polen. Zij zijn religieus, maar niet fundamentalistisch katholiek, arbeidzaam, weinig klagend, weinig crimineel, weinig overlast veroorzakend, maar wel vaak uitgebuit en slecht behuisd.

Je zou zeggen, dat zo'n rapport de gemoederen zou doen bedaren In de discussie over de nieuwe Poolse economische immigratie. Geheel omgekeerd. De auteurs van het rapport pogen vergeefs zoals trouwens ook de auteurs van eerdere onderzoeken antwoord te geven op de vraag, hoeveel van de nu in Nederland werkende en geregistreerde Polen hier langer of permanent wil blijven. Van de geėnqueteerden pendelt bijna 40% 2-5 maal per jaar naar Polen.

Daaruit zou volgen, dat eenzelfde percentage van de geschatte 90.000 geregistreerde Poolse economische immigranten bestaat uit losse arbeiders of seizoenwerkers zonder vast contract. Kortom, mensen die weinig reden hebben om zich in Nederland te vestigen.

In dat licht zijn de stemmen van Nederlandse politici, die verplichte inburgering voor Polen bepleiten, een dissonant. Het embargo op het rapport werd doorbroken door de NOS, met een interview op dinsdagavond met minster van VROM Eberhard van der Laan, die verklaarde voor verplichte inburgering voor Polen te zijn.

De volgende dag probeerden in Nieuwspoort de twee vertegenwoordigers van de Poolse kant, Ma³gorzata Bos-Karczewska, voorzitster van de Poolse organisatie STEP en Jan Minkiewicz, journalist en extern adviseur van de Poolse Ambassade de aanwezige vier kamerleden Paul de Krom (VVD), Ton Heerts (PvdA), Medeleine van Toorenburg (CDA) en Sadet Karabulut (SP) te overtuigen, dat het ten eerste onduidelijk is hoeveel Polen hier zullen willen blijven en dat ten tweede uit het rapport blijkt, dat Polen zich uit zichzelf goed raad weten met de taal en de adaptatie en dat hun kinderen zich prima redden op school. De kamerleden met Madeleine van Toorenburg van het CDA voorop- bleven erbij, dat Polen om kans te maken In Nederland de taal moeten kennen en de inburgeringcursus gedaan moeten hebben.

Er volgde een nogal absurde discussie, over wie nu gedwongen moest worden, de cardioloog net zo als de stukadoor, of alleen minder intelligente, minder verdienende mensen, of iedereen dus ook de meer dan 300.000 Duitsers in Nederland, uiteraard nadat eerst hun kennis van het Nederlands is getest. Hier moet ook nog opgemerkt worden, dat in 2008 de toenmalige minister van integratie Ellen Vogelaar en premier Balkenende al verklaard hebben, dat verplichte inburgering strijdig is met EU-regelgeving.

Jan Minkiewicz onderstreepte, dat voordat de noodzaak zal ontstaan om te zorgen voor een nieuwe, duurzame immigratie, eerst goede omstandigheden geschapen moeten worden voor diegenen die hier gekomen zijn om te verdienen en niet bestolen en bedrogen te worden. De door hem in de discussie genoemde voorbeelden van uitbuiting in het rapport onderbelicht gebleven dwongen de kamerleden wel om in koor te roepen, dat elke vorm van discriminatie en met alle middelen bestreden dient te worden. Wij wachten u echter al bijna twee jaar op concrete stappen.

Het lijkt alsof Nederlandse politici in de discussie over de Poolse immigratie twee oneigenlijke benaderingen hanteren. Ten eerste zijn hun uitspraken over integratie ingegeven door paniek vanwege het fenomeen Wilders en gebrek aan ideeėn hoe hem anders te weerstaan dan door op een iets meer 'geciviliseerde' manier zijn xenofobe en racistische opmerkingen over buitenlanders te herhalen.

Ten tweede lijken zij oprecht angst te hebben voor herhaling van de discriminatie van Turken en Marokkanen in de 70-er jaren, zonder echter in acht te nemen, dat hem om geheel andere etnische groepen gaat, en de economie en wereld veranderd zijn.

Van de andere kant moeten de Poolse organisaties in Nederland, die voortkomen uit geheel andere, eerdere immigratiegolfjes, uitkijken om niet in een discussie met Nederlandse partners gelokt te worden over integratie, terwijl zij uit naam van de duizenden economische immigranten zouden moeten werken aan een politieke lobby, die van Nederlandse politici verlangt dat zij de arbeidsmarkt civiliseren en huisjesmelkers aanpakken. Want die laatste immigratiegolf heeft voorlopig weinig aan integratie.

Jan Minkiewicz

*FORUM-onderzoek Polen in Nederland door Dirk J. Korf.