2011.12.01 Nasza Polonia

Raport o wk³adzie polskich pracowników w gospodarkź Królestwa Niderlandów
 
Geneza raportu 

W dniu 30 listopada 2011r. podczas corocznej uroczystoci wrźczania nagród Dutch Polish Business Awards w Amsterdamie, og³oszone zosta³y wyniki badania zrealizowanego przez ING, Rabobank i Tempo Team na zlecenie Holendersko-Polskiego Centrum na rzecz Handlu (Nederlands-Pools Centrum voor Handelsbevordering). Raport dotyczy bilansu zysków i kosztów dla Niderlandów z tytu³u nap³ywu polskich pracowników w ostatnich latach. 

Nagrody Dutch Polish Business Awards zosta³y wrźczone po raz siódmy, tym razem w siedzibie browaru Heineken. Gociem honorowym ceremonii by³ podsekretarz stanu w MSZ, pani Beata Stelmach. G³os zabra³ takæe m.in. Prezes Zarz±du Heineken N.V., Jean-Franēois van Boxmeer. 

Cel raportu 

Celem raportu jest pokazanie spo³eczeństwu holenderskiemu faktów dot. obecnoci polskich pracowników na lokalnym rynku. Projekt ten by³ wspierany przez Ambasadź RP w Hadze, jako waæny instrument pomagaj±cy oprzeę dyskusjź w Niderlandach na rzeczywistych danych, zamiast na stereotypach i uprzedzeniach. 

Wyniki  

Wyniki badań s± jednoznaczne. Polscy pracownicy stanowi± wydatny wk³ad w rozwój holenderskiej gospodarki. Ich obecno¶ę zwiźksza wzrost PKB o 0,3% (ok.1,8 mld euro). Ponadto, podczas swojego pobytu zasilaj± oni budæet holenderski kwot± siźgaj±c± 1,2 mld euro rocznie. 

Badania pokaza³y teæ, æe obecno¶ę ok. 150.000 imigrantów z tzw. nowych państw cz³onkowskich UE, z czego ok. 80% stanowi± Polacy, nie stanowi obci±æenia dla holenderskiego systemu socjalnego. Takæe rzekoma presja p³acowa w dó³ spowodowana nap³ywem Polaków do Niderlandów okaza³a siź byę mitem, gdyæ ocenia siź, æe imigracja spowodowa³a spadek wynagrodzeń w sektorach, w których pracuj± nasi rodacy, jedynie o 0,2%. 

Komentarz  

Ambasada RP w Niderlandach pragnie zwrócię uwagźæe tak jednoznaczne dane po raz pierwszy w tak klarowny sposób pokazuj±, jak waæni dla holenderskiej gospodarki s± polscy pracownicy. Dlatego teæ waæne jest zapewnienie imigrantom godziwych warunków æycia, pracy i p³acy. Mamy nadziejź, æe zaprezentowany przez holenderskiego ministra polityki spo³ecznej i zatrudnienia pakiet rozwi±zań zwalczaj±cy nieuczciwe biura pracy tymczasowej przyczyni siź do poprawy sytuacji tak wartociowych i potrzebnych na tutejszym rynku pracowników.  
 

Dodatkowe informacje oraz pe³ny raport w jźzyku angielskim: 

Janusz Wo³osz
II Sekretarz

Ambasada RP w Królestwie Niderlandów
Alexanderstraat 2
2514 JM Haga, Niderlandy 
Tel. +31 70 79 90 131