Andrzej J. Mierzejewski

Zapach wojny

Z cyklu "Komentarze wspó³czesne"

Znów zapachnia³o wojn±
Straænicy pokoju dm± w miechy
Podk³adaj±c drew do ognia

Globalni gapie zacieraj± rźce
W nadziei na nowe widowisko
Zanosz±c siź miechop³aczem
Czekaj± co z tego wyniknie
Wźsz±c zmiany gotuj± siź
Na lepsze gorsze

Spragnieni wiedzy za cenź æycia
Pźdz± do mźtnych ¼róde³
Wypatruj±c nie dowidz±
Nas³uchuj±c nie dos³ysz±
Cytuj±c gubi± siź miźdzy
Wierszami

W wyrafinowanym zgie³ku
Zak³amania wygl±daj± cienia
Prawdy

Dopiero aæ zawrze na dobre
Spod uchylonego wieka
Wojennego kot³a dojd± ich
Lźki bojowników
O pokój na ziemi
Ludzi dobrej woli


Toronto, 1 lutego 2003 roku


2003.02.02 Nasza Polonia