ORKIESTRA "ACADEMIA"

 

2002.08.24 Nasza Polonia

 

Prof. Bohdan Boguszewski

 

 

Orkiestra Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów ACADEMIA w Szczecinie obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Jej za³oæycielem, a dzi artystycznym kierownikiem, jest prof. Bohdan Boguszewski, absolwent Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie ukończy³ dyrygenturź symfoniczn±.

 

Nasza orkiestra - opowiada³ prof. B. Boguszewski - powsta³a jesieni± 1992 roku, a debiutowa³a wiosn± 1993 wykonaniem koncertowej wersji opery Georga Gershwina "Porgy and Bess" z udzia³em gocinnych muzyków, solistów i chóru. Od tamtej pory gralimy wiele naprawdź znakomitych, jak twierdz± krytycy, koncertów i wykonalimy wiele nagrań: radiowych, telewizyjnych oraz p³ytowych.

 

W naszym repertuarze mamy m.in. dzie³a Carla Loewego, Henryka Miko³aja Góreckiego, Antonia Vivaldiego, Antona Brucknera, Piotra Czajkowskiego, Feliksa Mendelssohna-Bartholdiego, Marka Jasińskiego, Wojciecha Kilara, Henryka Czyæa, Jana Kantego Pawlukiewicza oraz wielu innych.

 

W roku 1997 ACADEMIA zainicjowa³a cykl koncertów opatrzonych wspólnym mottem 'Przez muzykź do wiata wartoci'. S± to, inaczej zwane, koncerty uniwersyteckie, które odbywaj± siź w cyklicznej formie. Cztery najwaæniejsze odbywaj± siź w pa¼dzierniku - tzw. koncert inauguracyjny, grudniu - wi±teczny, marcu - wiosenny i maju - koncert fina³owy. Na kaædy taki koncert zapraszamy innego profesora Uniwersytetu Szczecińskiego - opowiada³ Bohdan Boguszewski - z ciekawym komentarzem albo felietonem. Ostatnio s³uchalimy np. ciekawych wypowiedzi nt. zwi±zku ekonomii z muzyk± oraz æycia i twórczoci Ignacego Paderewskiego. Tegoroczny wiosenny koncert odby³ siź po raz pierwszy w kociele seminaryjnym w Szczecinie.

 

Orkiestra ACADEMIA nagra³a juæ cztery p³yty CD. Pierwsz± w roku 1997 z udzia³em solistów: Henryka Tritta - skrzypce oraz Kornelii Arwicz-Siennickiej - gitara. Na p³ycie znalaz³y siź "Cztery pory roku" oraz Koncert gitarowy D-dur Antonia Vivaldiego. Dwa lata pó¼niej, w roku 1999, na rynku muzycznym ukaza³a siź druga p³yta Koncert na skrzypce i fortepian op.21 Ernesta Chaussona i Dwie melodie elegijne Edwarda Griga. W nagraniu tym partie solowe wykonali Bogdan Szczerkowski - skrzypce i Tomasz Jocz - fortepian. Kr±æek ten sta³ siź prawdziwym sukcesem orkiestry.

 

Trzecia p³yta, tym razem z prawykonaniem "Kantaty o duchu" Piotra Klimka - z udzia³em solistów Anny Dóby Struludóttir - sopran /Islandia/, Arama Arabaczjana - duduk /Armenia/ oraz po³±czonych chórów studentów katedry edukacji artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, takæe w Szczecinie, ukaza³a siź w roku 2001. Czwarta za kilka miesiźcy temu z Bart³omiejem Nizio³em - skrzypce z Koncertem D-moll Felixa Mendelssohna Bartholdiego i Serenad± C-dur na orkiestrź smyczkow± Piotra I. Czajkowskiego.

 

Wród ostatnich sukcesów Orkiestry ACADEMIA znalaz³ siź prestiæowy koncert w Filharmonii Berlińskiej. ACADEMIA gra³a tam jednolity stylistycznie program z³oæony z dzie³ mistrzów w³oskiego i niemieckiego baroku oraz "Polnisches Konzert" B-dur Georga P. Telemanna.

 

Prof. Bohdan Boguszewski zapowiada równieæ wydanie p³yty z kolźdami.

- Wczeniej odchodzilimy od ich nagrywania, choę wiele szanuj±cych siź chórów, orkiestr i solistów robi³o to od lat. Zdecydowalimy siź jednak wreszcie na ich przygotowanie i nagranie. Wszystkie one zosta³y juæ bowiem wczeniej przygotowane, specjalnie zreszt±, dla naszej orkiestry przez znakomitego kompozytora prof. Marka Jasińskiego.

 

 

Prof. Bohdan Boguszewski jest pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownikiem Zak³adu Muzyki oraz prodziekanem wydzia³u Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kocielnej i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej w Szczecinie. Jest teæ wspania³ym popularyzatorem muzyki. Organizowane przez niego koncerty docieraj± takæe do ludzi mieszkaj±cych w niewielkich miejscowoci Pomorza Zachodniego. ACADEMIA jest teæ zapraszana na koncerty w wielu waænych orodkach muzycznych Polski i chźtnie wystźpuje poza jej granicami. Wystarczy ich tylko zaprosię.

 

 

Leszek W±tróbski