IDFA 2009 - dzie 7 i 8

2009.11.30 Nasza Polonia

 

Pmetek festiwalu obfitowa w filmy o treci powanej i skomplikowanej. Jak inaczej okreli 'Google Baby' Izraelczyka Izzy Brand Frank. Doron, izraelski przedsibiorca, odkrywa tani metod produkcji dzieci. Sperm zbiera w Stanach Zjednoczonych, jajeczka rwnie na zachodzie, a kobiet do noszenia sztucznie zapodnionych jajeczek ma pod dostatkiem w Indiach. Jego optymistyczne podejcie do tej 'fabryki dzieci' opiera si na niskich kosztach dla pragncych dziecka rodzicw, oraz proporcjonalnie duych zarobkach dla matek-nosicielek, ktre w ten sposb mog zagwarantowa sobie mieszkanie a swoim "prawdziwym" dzieciom studia. Doron porusza si przy tym wszystkim na granicy legalnoci. Film pozostawi u wielu widzw niesmak.


'American Radical: The Trials of Norman Finkelstein' Davida Ridgen i Nicolasa Rossier to portret Normana Finkelsteina. Syn matki, ktra przeya powstanie w Getcie Warszawskim oraz Majdanek i ojca, ktry przey Owicim, nauczy si w domu - gwnie od matki - skrajnego pacyfizmu. Jak sam twierdzi, wybawio go od rodowiska ortodoksyjnych ydw amerykaskich a nawet wprowadzio z nim w konflikt. Finkelstein jest zaartym adwokatem praw Palestyczykw i oskarycielem Izraele o zbrodnie wojenne. Naraa go to na problemy w Izraelu, ale rwnie w Stanach, gdzie traci pozycj na uniwersytecie, kiedy oskara starego profesora ydowskiego pochodzenia o plagiat. Finkelstein jest inteligentny, ale i opryskliwy i ostry dla przeciwnikw, ktrych nazywa 'erujcymi na Holokaucie'.


'Sins of My Father', to historia syna Pablo Escobara, szefa kolumbijskiego kartelu narkotycznego w Medellin. Argentyczyk Nicolas Entel odkry pewnego dnia, e ona i syn zabitego w 1993 r. gangstera Pablo Escobara mieszkaj pod innym nazwiskiem w jego kraju. Namawia on Sebastiana Marroquin - vel Juan Pablo Escobar - do opowiadania przed kamer o swym ojcu. Film sta si ekspiacj syna, ktry potpia zbrodnie swego ojca i uwaa, e odstpujc od zemsty za jego zastrzelenie uratowa si od takiej samej zgubnej kariery. Szuka on rwnie kontaktu z synami dwch, zamordowanych na rozkaz jego ojca, politykw kolumbijskich. Na kocu filmu dochodzi do spotkania, wzajemnego podania sobie rki i wybaczenia ze strony synw politykw.


Anglicy Matt Whitecross i Michael Winterbottom zrobili w oparciu o ksik znanej kanadyjskiej antyglobalistki Naomi Klein film 'The Shock Doctrine'.

Atakuje ona Miltona Friedmana - znanego teoretyka neoliberalizmu w gospodarce, za to, e bezwzgldnie wdraa swoj teori poprzez rnych zwolennikw politycznych. Najpierw w Chile, potem a Argentynie. I tu reyserzy filmu robi nieco dziwny przeskok, bowiem raptem jestemy w Rosji, Iraku i Afganistanie. Jakby chcieli wszelkie zo na wiecie wiza z neoliberalizmem, chocia i w tych ostatnich przypadkach mona wskaza na ludzi, ktrzy w strefach wojennych s w stanie zarobi krocie propagujc wolny rynek. Zreszt sama Naomi Klein nie bya zadowolona z adaptacji jej ksizki i wycofaa swoje poparcie dla filmu.

 

Jan Minkiewicz


IDFA 2009 - DAG 7 en 8

Halverwege het festival veel films met serieuze en ingewikkelde inhoud. Hoe anders moet je 'Google Baby' van de Isralir Izzy Brand Frank beoordelen. Doron, Isralisch zakenman, ontdekt een goedkope manier om kinderen te produceren. Sperma wordt verzameld in de VS, eicellen ook in het Westen, en draagmoeders voor de kunstmatig bevruchte eitjes heeft hij in overvloed in India. Zijn optimistische benadering van deze 'kinderfabriek' berust op lage kosten voor naar een kind hunkerende ouders en proportioneel hoge verdiensten voor de draagmoeders, die zich zo een huid kunnen aanschaffen en hun 'echte eigen' kinderen een opleiding geven. Doron balanceert bij dit alles voortdurend op de grens van het legale. De film liet bij velen een wrange nasmaak achter.

'American Radical: The Trials of Norman Finkelstein' van David Ridgen en Nicolas Rossier is het portret van Normana Finkelstein. Zoon van een moeder, die de opstand in het Getto van Warschau en Majdanek overleefde en een vader, die levend uit Auschwitz terugkwam, leerde hij thuis - vooral van zijn moeder - extreem pacifisme. Naar eigen zeggen, is hij zo gered voor de orthodox-joodse gemeenschap in Amerika en hem zelfs darmee in conflict gebracht.


GoogleBaby

 


American Radical


Nicolas Rossier 'American Radical' - foto Jan Minkiewicz


Sins of My Father

 

Juan Carlos Escobar - foto Jan Minkiewicz

 

Nicolas Entel 'Sins Of My Father' - foto Jan Minkiewicz

 

Matt Whitecross 'The Shock Doctrine' - foto Jan Minkiewicz

Finkelstein is verwoed advocaat van de rechten van Palestijnen en aanklager van Isral voor oorlogsmisdaden. Dat levert hem problemen in Isral op, maar ook in de VS, waar hij zijn positie aan de universiteit verliest, wanneer hij een oudere professor van joodse afkomst van plagiaat beticht. Finkelstein is intelligent, maar ook bruusk en scherp voor zijn tegenstanders, die hij 'uitbuiters van de Holocaust' noemt.

'Sins of My Father', is het verhaal van de zoon van Pablo Escobara, leider van het drugskartel van Medellin. De Argentijn Nicolas Entel ontdekt op een dag, dat de vrouw en zoon van de in 1993 doodgeschoten gangster Pablo Escobar onder een schuilnaam in zijn land verblijven. Hij haalt Sebastian Marroquin - oftewel Juan Pablo Escobar - over om voor de camera over zijn vader te praten. Film is een boetedoening van de zoon geworden, die de misdaden van zijn vader veroordeelt en vindt, dat hij door af te zien van wraakneming voor het neerschieten van zijn vader zich gered heeft van een zelfde dodelijk aflopende carrire. Hij zoekt ook contact met de zoons van twee op bevel van zijn vader vermoorde Colombiaanse politici. Aan het einde van de film komt het tot een ontmoeting, met wederzijdse handdruk en vergeving van de kant van de zoons van de politici.

De Engelsen Matt Whitecross en Michael Winterbottom hebben op basis van het naamsgelijke boek van de bekende Canadese antiglobaliste Naomi Klein de film 'The Shock Doctrine' gemaakt. Zij valt Milton Friedman - de bekende theoreticus van het neoliberalisme in de economie - aan, dat hij via allerlei verwante politici zijn theorie genadeloos invoert. Eerst in Chili, daarna in Argentini En hier maken de regisseurs een wat eigenaardige sprong. We zijn namelijk opeens in Rusland, Irak en Afghanistan. Alsof zij alle kwaads in de wereld wilden verklaren uit het neoliberalisme, hoewel ook in die laatste gevallen mensen gevonden kunnen worden, die zelfs in oorlogsgebieden veel geld kunnen verdienen door de vrije markt te prediken. Het is trouwens zo, dat Naomi Klein zelf niet gelukkig was met de adaptatie van haar boek en haar steun voor de film heeft ingetrokken.

Jan Minkiewicz