Amsterdamska preremiera 'Magicznego Drzewa'

Andrzeja Maleszka

 

2009.10.26 Nasza Polonia

 

W dniach od 14 do 23 wrzenia odby³ siź w amsterdamskim kompleksie Westergasfabriek 23 CINEKID, miźdzynarodowy festiwal filmów dzieciźcych. Jednym z ewenementów na tegorocznym festiwalu by³a wiatowa premiera 'Magicznego Drzewa' polskiego reæysera Andrzeja Maleszki.

 

Andrzej Maleszka 'Magiczne Drzewo' - foto Jan Minkiewicz

Film oparty na ksi±æce samego Maleszki oraz serialu telewizyjnym, za który otrzyma³ on Emmy Award i wiele innych nagród. Na festiwal przyjecha³a dwójka m³odych aktorów a pó¼niej sam reæyser. Na premierze Andrzej Maleszka podkrela³, æe wyprodukowa³ pierwszy od 15 lat film dzieciźcy w Polsce. Jest to historia o krzele zrobionym z magicznego drzewa, które moæna prosię o róæne rzeczy, kiedy siź na nim siedzi.


M³oda publiczno¶ę æywo reagowa³a na ten film, pe³en specjalnych efektów, magicznych momentów i przejmuj±cych przygód.

 

Nie dosta³ jednak æadnej nagrody, chociaæ by³ nominowany. G³ówn± nagrod± publicznoci - na podstawie g³osowania m³odych widzów, oraz nagrodź MovieSquad, czyli dzieciźcego jury, ³±cznie 15.000 i 2.000 Euro, zdoby³ niemiecki film 'Banda Krokodyli' Christiana Dittera. Jest to film o walkach miźdzy 'band±' dzieci w wieku 12-14 lat i band± starszych, kryminalnych nastolatków. Film, w którym na pewno by³o duæo mniej do miechu niæ w 'Magicznym Drzewie'.

 

Z okazji premiery filmu Telewizja Polska ze wsparciem Ambasady Polskiej w Hadze wyda³a przyjźcie dla goci.

 

Jan Minkiewicz

 

AMSTERDAMSE PREMIERE VAN DE 'MAGISCHE BOOM'

VAN ANDRZEJ MALESZKA

 

Va 14 tot 23 oktober vond in de Amsterdamse Westergasfabriek de 23 CINEKID, internationaal festival van kinderfilms plaats. Een van de evenementen van het festival dit jaar was de wereldpremiere van de 'Magische Boom' van de Poolse regisseur Andrzej Maleszka.

 

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Maleszka zelf en de door hem gemaakte tv-serie, die een Emmy Award en vele andere prijzen heeft gekregen. Naar het festival kwamen twee van zijn jonge acteurs en later de regisseur zelf. Op de premiere onderstreepte Maleszka, dat hij de eerste kinderfilm in Polen sinds 15 jaar had gemaakt. Het is het verhaal van een stoel, gemaakt uit hout van de Magische Boom ,die je allerlei wensen kunt doen, als je op hem zit.

 

De jonge kijkers reageerden levendig op die film vol speciale effecten, magische momenten en adembenemende avonturen. Maar ondanks een nominatie, kreeg deze film geen prijs. De grote publieksprijs - gebaseerd op stemmen van de jeugdige kijkers, en de MovieSquad prijs, van de kinderjury - samen goed voor 17.000 Euro, gingen naar de Duitse film 'Krokodillenbende' van Christian Ditter. Het verhaal van strijd tussen een groep tieners e neen bende jeugdige criminelen. Een film, waarin in ieder geval heel wat minder te lachen was, dan in de 'Magische Boom'.

 

Ter gelegenheid van de premičre gaf de Poolse TV samen met de Poolse Ambassade in Den Haag een receptie voor genodigden.

 

Jan Minkiewicz