Dzisiaj Johan Strauss II obchodzi³ by kolejne urodziny

 

Król Walca

 

2008.10.25 Nasza Polonia

 

Johann Strauss II dzisiaj obchodzi³by swoje kolejne urodziny, urodzi³ siź 25 pa¼dziernika 1825 we Wiedniu. By³ kompozytorem, dyrygentem i skrzypkiem. S³awź przynios³y mu skomponowane taneczne walce takie jak 'Nad piźknym, modrym Dunajem' oraz Tournée po Europie i Stanach Zjednoczonych.

Pocz±tek kariery muzycznej Johana by³ dosyę nietypowy. Uczy³ siź gry na fortepianie w tajemnicy przed ojcem u Plachy'ego, gry na skrzypcach u Franza Amona, pierwszego skrzypa z orkiestry jego ojca, a potem kontynuowa³ naukź u Johanna Antona Kolmanna. Dodatkowo pobiera³ lekcje kompozycji u Johanna Drechslera, który dostrzeg³ jego talent kiedy Strauss uczy³ siź u teoretyka profesora Joachim Hoffmanna.

100-schilling-1960 www.germannotes.com/austria/

 W 1844 debiutowa³ podczas koncertu w kasynie Dommayera w Hietzingu, dyryguj±c w³asn± orkiestr± taneczn±. Cztery lata pó¼niej zosta³ muzykiem Gwardii Narodowej, komponuj±c marsze i polki. W Wiedniu zaczź³a królowaę muzyka obydwu Straussów. Po mierci ojca w 1849 Strauss skomponowa³ walc 'Aeols-Töne op.88', zadedykowany ojcu, po czym po³±czy³ obydwie orkiestry w jeden wielki zespó³. Tournée po Niemczech, Rosji, Polsce i Stanach przynios³o mu s³awź. W 1862 wzi±³ lub ze piewaczk± Jetty Treffz. W latach 1863-1870 by³ dyrektorem balów na wiedeńskim dworze, a w 1872 dosta³ zaproszenie do Stanów Zjednoczonych na seriź koncertów z okazji setnej rocznicy uzyskania przez Amerykanów niepodleg³oci. Od 1863 orkiestrź prowadzili jako stali dyrygenci jego bracia - Josef i Eduard. Po mierci æony w 1878, oæeni³ siź jeszcze dwukrotnie. Prawdziwe uznanie zdoby³ wystawieniem 'Zemsty nietoperza' w Operze Dworskiej w Wiedniu w 1895, z okazji swoich siedemdziesi±tych urodzin. Cztery lata pó¼niej zmar³ na zapalenie p³uc.

 

Na podstawie Wikipedia opracowa³

 

Piotr Cwiklinski