Dwa koncerty Anny Marii Jopek w Holandii


2008.07.23 Nasza Polonia


Sama absolutnie nie chce byę nazywana piewaczk± "jazzow±". I s³usznie, bowiem ni± nie jest.

 

Jest natomiast obdarzona niecodziennym, ciep³ym g³osem, którym dokonuje ekwilibrystyki mieszcz±cej siź w tym szerokim pojźciu "muzyki wiatowej". Dlatego teæ i wystźpuje z róænymi znanymi muzykami, bardzo róænych kierunków muzycznych. Mowa o Annie Marii Jopek, która da³a niedawno, 24 i 26 czerwca, dwa koncerty w Holandii. Jak róæne zreszt± wystźpy.


Pierwszy, 24-go czerwca, by³ na inauguracyjnym wydaniu Ijazz, nowego, darmowego festiwalu jazzowego w Amsterdamie wokó³ basenu portowego. Chociaæ program nie usprawiedliwia³ miana festiwalu jazzowego, warunki atmosferyczne przysz³y na pomoc tym, którzy chcieliby us³yszeę wiźcej jazzu a mniej muzyki "wiatowej". Huraganowy wiatr uniemoæliwi³ ostatniego dnia granie na wielkiej estradzie na górnym pok³adzie statku rozrywkowego, tak, æe program trzeba by³o przenie¶ę na dolny, zamkniźty pok³ad, na ma³± estradź, otoczon± publicznoci±. Prezenter dumnie stwierdzi³, æe powsta³y warunki jak w prawdziwym klubie jazzowym. W takich warunkach przysz³o wyst±pię i Annie Marii Jopek. Jej wietni muzycy akompaniuj±cy - Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn na gitarach i Pawe³ Dobrowolski na perkusji - poprowadzili Annź Mariź na tory trochź bardziej jazzowe.

Anna Maria Jopek i Ambasador RP Polski Janusz Stańczyk w Zaandam - foto Jan Minkiewicz


Anna Maria Jopek na Ijazz w Amsterdamie - foto Jan Minkiewicz


Jak inny by³ koncert 26-go czerwca w Zaantheater w Zaandam. Sala wype³niona g³ównie polsk± publicznoci±, pragn±ca "polskiego" koncertu. I taki dosta³a. Chociaæ Anna Maria kilkakrotnie mówi³a i piewa³a co po holendersku czy angielsku, to jednak g³ównie zwraca³a siź do rodaków. W tym kontekcie moæe trochź dziwi³a wielka plastikowa, dmuchana palma, stoj±ca na scenie za muzykami. Okaza³o siź ze ma symbolizowaę wakacje, bźd±ce tematem jednej z piosenek z koncertu. Znów znakomicie sprawdzi³o siź trio jazzmanów, sprawnie oprawiaj±c czźsto ekstremalne eskapady g³osowe wokalistki p³ynnymi rytmami.


Podsumowuj±c powiedzia³bym, æe dla holenderskiej publicznoci festiwalowej spotkanie z Ann± Mari± Jopek by³o niecodziennym dowiadczeniem, dla publicznoci polskiej raczej sentymentalnym przeæyciem. ¦wiadczy³a o tym przyjemna atmosfera na przyjźciu po koncercie wydanym przez polsk± ambasadź.

 

Jan Minkiewicz

 

 

TWEE CONCERTEN VAN ANNA MARIA JOPEK IN NEDERLAND

 

Zelf wil ze absoluut geen 'jazz'-zangeres' genoemd worden. En terecht, wat dat is zij niet. Ze is daarentegen wel behept met een onalledaagse, warme stem, waarmee ze kunststukjes uithaalt, die passen in dat brede begrip 'wereldmuziek'. Daarom treedt ze ook op met allerlei muziekgrootheden van zeer verschillende richtingen. Sprake is van de Poolse Anna Maria Jopek, die onlangs, op 24 en 26 juni, twee concerten in Nederland heeft gegeven. Twee zeer verschillende concerten, trouwens. Het eerste, 24 juni, vond plaats op de eerste editie van Jazz, een nieuw, gratis Amsterdams jazzfestival rond het IJ. Hoewel het programma de naam jazzfestival niet echt recht deed, kwamen de weersomstandigheden diegenen te hulp, die meer jazz en minder wereldmuziek wilden horen. Orkaanachtige windstoten op de laatste dag maakten optreden op het grote podium van het bovenste dek van een party-schip onmogelijk, zodat het programma moest verhuizen naar een lager, gesloten dek, met ene klein, door publiek omringd podium. De presentator stelde trots vast, dat de omstandigheden nu leken op een echte jazzclub. In die omstandigheden moest ook Anna Maria Jopek optreden. Haar uitmuntende begeleiders - Marek Napiórkowski, Robert Kubiszyn op gitaren en Pawe³ Dobrowolski op drums - stuurden Anna Maria enigszins in een jazzy richting.

Hoe Anders was het concert op 26 juni In het Zaantheater in Zaandam. Een zaal grotendeels gevuld met Polen, die een 'pools' concert wilden. En dat kregen ze. Hoewel Anna Maria meerdere malen iets en zong in het Nederlands of Engels, richtte zij zich toch hoofdzakelijk tot haar landgenoten. In dat verband kwam misschien een beetje vreemd over de plastic, opblaasbare palm, die achter de musici op het podium stond. Deze bleek de verbeelding te zijn van vakantie, het onderwerp van een van de liedjes. Ook bij dit concert kwam het trio jazzmusici uitstekend uit de verf, dat vakkundig de vaak extreme vocale uithalen van de zangeres omkleedde met vloeiende ritmen.


Samenvattend zou ik zeggen, dat voor het Nederlandse festivalpubliek de ontmoeting met Anna Maria Jopek een niet alledaagse ervaring was, voor het Poolse publiek eerder een sentimentele gebeurtenis. Daarvan getuigde ook de aangename sfeer na het concert op de receptie gegeven door de Poolse Ambassade.

 

Jan Minkiewicz