PODHALANIE W ¦WIECIE

 

IX MIŹDZYNARODOWE SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

Z A K O P A N E 2005

2005.03.22 Nasza Polonia

 

Instytut Badań Biograficznych (IRB) w Vaudricourt (Francja), Akademia ¦wiźtokrzyska w Kielcach i Akademia Pedagogiczna w Krakowie serdecznie zapraszaj± na IX Miźdzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej "PODHALANIE W ¦WIECIE", dedykowane Ojcu ¦wiźtemu Janowi Paw³owi II, które odbździe siź w dniach 9-11 wrzenia 2005 r. w Zakopanem.

 

Tematem obrad i referatów bźd± sylwetki (postacie historyczne i wspó³czesne) górali æyj±cych w róænych krajach wiata, a urodzonych na Podhalu oraz zwi±zki góralskie na obczy¼nie, polonijna prasa i radio góralska, polonijne góralskie zespo³y folklorystyczne itp. - z szczególnym uwzglźdnieniem sylwetek ich twórców.

 

Medialny patronat nad sympozjów, m.in. objź³a TV Polonia, Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie oraz Radio "Na góralsk± nutź" z Chicago.

 

Sympozjum towarzyszyę bźd± dwie nowe publikacje ksi±ækowe: Podhalanie w wiecie (zbiór referatów wyg³oszonych i nades³anych na sympozjum) oraz Podhalanie. S³ownik biograficzny.

 

Obrady odbźd± siź w hotelu "Kasprowy" w Zakopanem, w którym wiźkszo¶ę uczestników bździe zakwaterowana. Udzia³ w sympozjum zapowiedzieli, m.in. naukowcy, dziennikarze, artyci i dzia³acze polonijni z róænych krajów Europy oraz USA, Kanady i Australii.

 

W celu uatrakcyjnienia spotkania organizatorzy przewidzieli dla uczestników liczne imprezy towarzysz±ce sesji naukowej, m.in. galowy koncert z udzia³em znanych artystów, spotkania z ciekawymi ludzmi, promocjź nowych wydawnictw, wystawy, lokalne wycieczki, posiady góralskie oraz wspóln± kolacjź na zakończenie sympozjum.

 

Osoby zainteresowane udzia³em w sympozjum oraz otrzymaniem szczegó³owego programu oraz informacji o bazie noclegowej proszone s± o kontakt pod adresem.

 

Institut de Recherches Biographiques (IRB)

103, Chemin de l’Eglise

62131 Vaudricourt, France

tel. 03 21 26 10 46

e-mail : irb.judycki@libertysurf.fr

 

 

Dotychczasowe sympozja biografistyki polonijnej odby³y siź w Londynie (Polski Uniwersytet na Obczy¼nie), Paryæu (Stacja Naukowa PAN), Rzymie (Unieresytet w. Tomasza), Wiedniu (Stacja Naukowa PAN), Krakowie (Uniwersytet Jagielloński), Brukseli-Mons (Kwatera G³ówna NATO), Watykanie (Uniwersytet Urbaniański), Stella Plage-Vaudricourt (Orodek Stella Plage i Europejskie Centrum Polonijne).