Opole: premiera komedii "Casting" Marianny Dembińskiej

 

2006.03.18 Nasza Polonia

 

6 kwietnia br., w Teatrze im. J.Kochanowskiego w Opolu odbździe siź premiera komedii pt."Casting" Marianny Dembińskiej. Reæyserem jest Tomasz Man. Sztuka wystawiona zostanie wraz z komedi± noblisty Dario Fo pt."Z³odziej". Kolejne spektakle planowane s± na 7-8-9 kwietnia 2006.

 

Autorka komedii "Casting" zamieszkuje w Veneto we W³oszech, ma 31 lat i jest  ekspertem win w³oskich, które sprzedaje na ca³ym wiecie.

 

Swoj± pisarsk± kariź zaczź³a od pisanie retroetykiet na wina, pó¼niej zaczź³a pisaę do  róænych portali oraz dla miesiźcznika "Rynki  Alkoholowe".

 

Jak dosz³o do pisania sztuki?


Marianna Dembińska - autorka sztuki "Casting"

 

Marianna Dembińska: - Znajomy poprosi³ mnie o napisanie mini sztuki teatralnej (mini- bo trwa³a 20 minut) i wys³a³ j± na najbardziej prestiæowy w³oski konkurs (od kilku lat otwarty dla twórców z ca³ego wiata) Attori in cerca d'autore (aktorzy szukaj± autora).

 

Konkurs ten wymylony i organizowany przez ENNIO COLTORTI, w Rzymie od 20 lat by³ pocz±tkiem kariery dla wielu osób spektaklu jak np.: Claudio Bisio, Franco Castellano, Elisabetta Pozzi, Luca Barbareschi, Fabrizio Bentivoglio, Sergio Castellino, Massimo Ghini i wielu innych.

 

Na edycjź nadesz³o oko³o 350 prac. Z nich wybrano 10, i w  ciagu dwóch wieczorów zosta³y  wystawione na deskach jednego z najbardziej znanych rzymskich teatrów - Quirino. Wród tych  10 szczź¶liwców znalaz³am siź równieæ ja z tekstem komicznym pt."Casting".

 

Jeszcze wiźkszym szczź¶ciem by³o trafne dobranie (przez organizatorów) aktorów, którzy sztukź zagrali: Francesca Nunzi oraz Carlo de Ruggieri.

 

Casting (jak wskazuje tytu³), to spotkanie dwóch osób na castingu - on powaæny, profesionalny, ona decolte, obcasy, i w³aciwie nic poza tym. Ca³y tekst to dialog tych dwóch osób. W  ostatniej  scenie - gdy widz jest przekonany, æe to parodia czy odzwierciedlenie wiata teatru, telewizji we  W³oszech okazuje siź...æe ca³a ta scena by³a przedstawieniem; castingiem, teatrem w teatrze.

 

Sztuka zosta³a rozbutowana i teraz trwa oko³o 40 minut.

 

 

gw