Leiden - honory dla Rembrandta

2006.07.18 Nasza Polonia

15 lipca 2006 miasto Leiden uczci³o 400 rocznicê urodzin Rembrandta van Rijn.

 

W ramach Festiwalu Rembrandtowskiego, w historycznym centrum miasta, przez trzy dni mo¿na by³o napotkaæ¿ne siedemnastowieczne osobistoci. Pod±¿alimy ladami Rembrandta.

Na ulicach pojawia³y siê postacie z przesz³oci; Hugo de Groot, Christiaan Huygens, burmistrz Jan Janszoon Orlers, arystokracja, kupcy, mieszczanie i ¿ebracy. Na placach i przy kocio³ach, zabawia³y i zwabia³y teatry uliczne, chóry, orkiestry, wystawy, ¿ywe obrazy. Z³oty Wiek powróci³. Miasto uhonorowa³o mistrza.

GW

Rembrandt Festival 14/16. 07 2006 Leiden

Foto's Grace Wychowanska