X Salon Ksi±æki Polonijnej - Czźstochowa 2009

 

2009.12.14 Nasza Polonia

 

W dniach 11-12 pa¼dziernika mia³ miejsce w Czźstochowie jubileuszowy, X Salon Ksi±æki Polonijnej organizowany z inicjatywy Agaty Kalinowskie-Bouvy, poetki i dziennikarki polonijnej, zamieszka³ej we Francji.


Wspó³organizatorem tegorocznego spotkania ludzi polonijnego pióra by³a Akademia Polonijna w Czźstochowie, a Salon odbywa³ siź w ramach Polonijnego Festiwalu Multimedialnego "Polskie Ojczyzny 2009" oraz Inauguracji roku akademickiego 2009 / 2010, nad którymi to imprezami Wysoki Patronat obj±³ JE Ryszard Kaczorowski, Prezydent II RP.

 

W Komitecie Honorowym zasiadali Bronis³aw Komorowski Marsza³ek Sejmu RP; Bogus³aw ¦migielski, Marsza³ek Województwa Mazowieckiego; dr inæ. Tadeusz Wrona, Prezydent Miasta Czźstochowa, Maciej P³aæyński, Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Raphael Steger, Ambasador Meksyku w Polsce; Piotr £ukasz Andrzejewski, Senator RP, Przewodnicz±cy Komisji Kultury i ¦rodków Przekazu; prof. dr hab. Jan Malicki, Dyrektor Biblioteki ¦l±skiej oraz ks. prof. dr hab. Edward Walewander z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw³a II. Patronat medialny nad imprez± objź³y TV Polonia, Radio Niepokalanów oraz Telewizja kablowa "Orion".

 

Na zaproszenie Vox Pelegrina - biblioteczki i archiwum jakie prowadzi Agata Kalinowska-Bouvy i w ramach którego organizuje spotkania z polonijnymi pisarzami, odpowiedzieli w tym roku autorzy i wydawcy z 13 krajów: z Australii - Marek BATEROWICZ, Adam FIALA, Anna HABRYN, ks. Marian SZABLEWSKI; z Belgii - Boles³aw BIENIASZ, Hélene SUZANE, z Danii - Eugeniusz KRUSZEWSKI, z Francji - ks. Piotr ANDRZEJEWSKI, Sabina CHOBIAN CHERON, Jadwiga DBROWSKA, Agata i Zbigniew JUDYCCY, Andrzej KOWALCZYK, Edward KOZIK, Cécile STASZOWSKASANTAMARIA, Zbigniew SZCZŹBARA, Barbara SZYBOWSKA-TESSE, Aviva W£ADKOWSKA, z Kanady - Boæena PAW£OWSKA-KILANOWSKI, z Kolumbii - Bogdan PIOTROWSKI, z Litwy - Jan CIECHANOWICZ, Irena DUCHOWSKA, Teresa MARKIEWICZ, Aleksander SOKO£OWSKI, Aleksander ¦NIEÆKO, z Niemiec - Zenon BABIAK, Izabella DEGEN, Adam DYRKO, Jerzy KONIKOWSKI, Barbara LEONOWICZBABIAK, z Polski - Jacek BK, Izabella BUKRABA RYLSKA, Zygmunt GUTOWSKI, Leon JANOWICZ, Maria KALCZYŃSKA, Zdzis³aw LELIWA, Bogna LEWTAKBACZYŃSKA, Waldemar Ireneusz OSZCZŹDA, Wies³awa PITKOWSKA-STEPANIAK, Andrzej REJMAN, Wojciech RYLSKI, Elæbieta TRELA-MAZUR, Maciej ZARŹBSKI, z Rosji - Anatol NIECHAJ, Aleksander SIELICKI, z Ukrainy - Teresa DUTKIEWICZ, Zofia Boæena SOKO£OWSKA, USA - Susanne JOHNSON, Jan KAMIŃSKI, W³adys³aw PANASIUK, Danuta PITKOWSKA, Joanna SOKO£OWSKA-GWIZDKA, Janusz SUPERNAK, Andrzej TARGOWSKI oraz z Wźgier - Elæbieta MOHOS i Wawrzyniec RAK.

 

Organizatorka Agata Kalinowska-Bouvy dba równieæ aby na Salonie æy³a pamiźę o tych,

którzy juz odeszli. Osobicie zaprezentowa³a ksi±æki zmar³ej trzy lata temu we Francji

Gniewy WO£OSIEWICZ, a Wydawnictwo Rylski przestawi³o publikacje p. Jerzego JASIEŃKIEGO z Polski.

 

Osobistym wyst±pieniom autorskim towarzyszy³a prezentacja multimedialna. Spotkania autorskie zosta³y poprzedzone gocinnym wyst±pieniem prof. dr hab. Inæ. Janusza ROMAŃSKIEGO, Dyrektora Rady Inæynierów Ameryki Pó³nocnej, Wiceprezesa Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Inæynierów w USA, który przedstawi³ rys i publikacje dotycz±ce Polonii Amerykańskiej.

 

W ramach trzydniowego spotkania, uczestnicy Salonu przyjźci przez Akademiź Polonijn± w Czźstochowie, mieli okazjź za specjalnym zezwoleniem, zwiedzię Jasnogórsk± bibliotekź starodruków oraz uczestniczyę we Mszy ¦wiźtej przed cudownym obrazem Matki Boskiej Czźstochowskiej.

 

Zakończenia i podsumowania Salonu dokonano w czasie uroczystej gali zakończenia Festiwalu Multimedialnego "Polskie Ojczyzny 2009" oraz inauguracji roku akademickiego 2009/2010.

 

Tradycyjnie na Salonie byli obecni przedstawiciele Biblioteki Narodowej z Warszawy. W swoim wyst±pieniu, Krzysztof Alberski z BN podkreli³ istotź przekazywania do Narodowej Ksi±ænicy wydawanych przez Poloniź publikacji, które rejestrowane s± z wielk± starannoci± i stanowi± cenne ¼ród³o materia³owe dzia³u poloników zagranicznych. Jednoczenie podziźkowa³ on organizatorce za jej wk³ad w propagowanie apelu BN odnonie gromadzenia poloników, podkrelaj±c istotne w tej kwestii znacznie jej dotychczasowych salonów ksi±æki.

 

Salon Ksi±æki Polonijnej cieszy siź równieæ zainteresowaniem rodowisk akademickich. Dr hab. Elæbieta Trela Mazur z Uniwersytetu Opolskiego, historyk specjalizuj±ca siź m.in. w historii Polonii na ¦wiecie, w swojej wypowiedzi tak oto w Czźstochowie scharakteryzowa³a te spotkania /fragmenty/:

 

"Salon Ksi±æki Polonijnej to wydarzenie naukowe i kulturalne, gromadz±ce Polaków z róænych czź¶ci Europy i wiata. S± nimi poeci, pisarze, dziennikarze i t³umacze pisz±cy dla Polonii oraz naukowcy - badacze i kronikarze jej dziejów. Do chwili obecnej w Salonach zaprezentowanych zosta³o kilkuset autorów, którzy przez dziewiźę lat brali udzia³ w spotkaniach zorganizowanych w Belgii - Bruksela 2000, 2001 i 2003, we W³oszech - Rzym 2002, na Litwie - Wilno 2005, we Francji - Stella Maris 2004 i w Vaudricourt 2006, na Wźgrzech - Budapeszt 2007 oraz w Austrii - Wiedeń w 2008r.

 

Salony umoæliwiaj± promocjź dorobku poetyckiego, wspomnień i prac naukowych. Taki jest ich g³ówny ale oczywicie nie jedyny cel. Dla uczestników maj± rzeczywicie wyd¼wiźk wielowymiarowy, s± jak brama otwieraj±ca siź na wiat róænorodnych pogl±dów, dowiadczeń i przeæyę. Prezentacje uczestników s± bardzo róæne, gdyæ zarówno ich dowiadczenia jak i oceny róæni± siź. W poezji s± uniwersalni tak jak uniwersalne s± uczucia, tźsknoty i s³aboci ludzkie. W opowiadaniach czy opracowaniach naukowych przywo³uj± waæne ale ulotne zdarzenia i fakty z w³asnego æycia, opisuj± takæe rodowiska swoich rodaków, wskazuj± ich sukcesy i poraæki, inicjatywy oraz realizatorów oraz kraj emigracji.

 

Salony omielaj± i wspomagaj± polskich twórców, stwarzaj± forum porównawcze, pozwalaj± poznaę siź wzajemnie i odnajdywaę czytelników.

 

W programie Salonów jest zawsze zarezerwowany czas na spotkania z miejscow±, goszcz±c± Salon Poloni±. Wszździe organizuje ona swoje æycie kulturalne, wydaje prasź, gromadzi ksi±æki, otwiera szko³y, biblioteki, przedszkola, ma osi±gniźcia i s± one zawsze bogate i zaskakuj±co róænorodne, ciekawe i ma³o znane. Salony Ksi±æki stwarzaj± wiźc okazjź do zaprezentowania dorobku, najczź¶ciej maj±cych d³ug± tradycjź³ Polonii w poszczególnych krajach. Polacy s± obecni w æyciu swojej emigracyjnej, drugiej ojczyzny i jest to czasem obecno¶ę znacz±ca, budz±ca podziw i uznanie. Te spotkania twórców z Poloni± tworz±c± historiź maj± wielkie znaczenie dla obu stron, prowadz± do zadzierzgniźcia wiźzów i wymiany dowiadczeń. Maj± one teæ wymierny aspekt materialny. Wszyscy wystawcy - co jest juæ tradycj± - pozostawiaj± swe ksi±æki dla miejscowych placówek, szkó³ i bibliotek polskich.

 

Salony sta³y siź wiźc kulturaln± imprez± zap³adniaj±c± intelektualnie i rzeczywicie

wzbogacaj±c± ca³e rodowiska, wzmacniaj±c± wiźzi Polonii - solidaryzuj±c± Polaków".

 

Tegoroczny Salon ksi±æki Polonijnej kolejny raz da³ moæliwo¶ę zaprezentowania tego

wszystkiego co pisz± rodacy rozsiani po wiecie i nie tylko oni, bowiem w Salonie

uczestnicz± równieæ autorzy z Kraju oraz obcokrajowcy, jeli w swoich publikacjach

poruszaj± sprawy polonijne. W tym roku nie zabrak³o teæ i wydawców, a swoiste novum

stanowi³y prezentacje multimedialne prezentowane na CD i DVD, gdzie tekst tradycyjnej

ksi±æki ³±czy³ siź z obrazem i d¼wiźkiem.

 

Stefka Maciejewska