Folklor Wileński

 

2006.03.14 Nasza Polonia

 

Wród wielu jego popularyzatorów jest równieæ rodzinny zespó³ państwa Saszenko z Rudziszek na Litwie. Tworz± go ojciec - W³odzimierz oraz trzy córki: Monika, Ewelina i Aneta. Zespó³ powsta³ kilka lat temu. Jego kierownikiem - jest pan W³adys³aw - nauczyciel muzyki w szkole w Rudziszkach, czterdzieci km od Wilna. Państwo Saszenko sami zbieraj± stare wileńskie kawa³ki i piewaj± je. Wystźpuj± wszździe, gdzie ich zaprosz± - najczź¶ciej jednak na Litwie. Chźtnie teæ mog± przyjechaę z koncertami do innych wiźkszych skupisk Wilniuków na wiecie. Moæna siź z nimi kontaktowaę elektronicznie: teddy@tmtk.lt.

Zespó³ państwa Saszenko z Rudziszek na Litwie
Foto Leszek W±tróbski

 

Leszek W±tróbski