Spotkanie organizacyjne polskich artystów w Hadze.

 

¦wiate³ko w tunelu

 2009.01.13 Nasza Polonia


Organizatorzy spotania przygotowali muzyczn± nierspodziankź. Na gitarze zagra³ Jakub Kociuszko
Foto Piotr Cwiklinski

Dzisiaj w Ambasadzie RP w Hadze odby³o siź spotkanie organizacyjne skierowane do ludzi sztuki. Ludzi zajmuj±cych siź muzyk±, malarstwem, tańcem, poezj± czy innymi dziedzinami sztuki zainteresowanych spo³ecznym wspó³tworzeniem organizacji.


- Organizacja pomaga³aby polskim artystom w Holandii - mówi Jacek Biega³a, pierwszy sekretarz Ambasady RP w Hadze, promowa³aby polsk± kulturź i sztukź. Jest to forma w jakiej moæna promowaę Polskź, polaków i w ten sposób kreowaę nasz dobry wizerunek.


- Stowarzyszenie, które chcemy stworzyę ma po³±czyę artystów róænych formatów i talentów. Organizowalibymy spotkania, koncerty, czy inne wydarzenia artystyczne - opowiada Gosia Isphording, pomys³odawczyni przedsiźwziźcia. - Waæne jest to, aby uda³o siź stworzyę siln± grupź, co pomog³oby docieraę do szerszej publicznoci. Uwaæam, æe nasi artyci maj± duæo wigoru i wiele do zaoferowania, niespoæyte ¼ród³a pomys³ów warto po³±czyę w jedno¶ę i zostaę zauwaæonym i docenionym.


- U³atwienie promocji polskich artystów i byt w Holenderskiej kulturze - mówi Katarzyna G³owicka, kompozytorka, jedna z realizatorek pomys³u. - Stworzenie stabilnej grupy artystów, a jak wiadomo w grupie tkwi si³a. S±dzź, æe takæe si³a przebicia wymieszana z ciekawymi pomys³ami moæe daę dobre rezultaty, a takæe poprawię wizerunek polaków.


Spotkanie zakończy³o siź wymian± pomys³ów i moæliwoci wspólnej pracy nad stowarzyszeniem, które ma szanse staę siź rozpoznawaln± wizytówk± Polaków w holenderskiej kulturze.

 


Piotr Cwiklinski