Mariza - pierwsza dama fado w Amsterdamie

 

2008.10.13 Nasza Polonia

 

21 pa¼dziernika, w Koninklijk Theater Carré w Amsterdamie, odbździe siź koncert fenomenalnej wykonawczyni muzyki fado - Marizy. Fado oznacza "los", "przeznaczenie" - i jest to gatunek muzyczny, jaki rozwin±³ siź w XIX wieku, w portowych miastach Portugalii.

 

Klasyczne fado, to pe³na melancholii pie¶ń, wykonywana w jźzyku portugalskim przez jednego wokalistź z towarzyszeniem dwóch gitar. W latach dziewiźędziesi±tych fado sta³o siź bardzo popularne, g³ównie dziźki pojawieniu siź artystów nowej generacji, którzy wykonuj± zarówno klasyczne fado jak i uwspó³czenione. Mariza naleæy obecnie do najbardziej uznanych.

 

Wokalistka urodzi³a siź w 1973 roku w Mozambiku, ówczesnej kolonii portugalskiej. Jej ojcem jest Portugalczyk, matka za pochodzi z Mozambiku. W wieku trzech lat przenios³a siź do Portugalii i dorasta³a w najbardziej tradycyjnych lizbońskich kwarta³ach: Mouraria i Alfama - cantrach klasycznego fado.

 

Jej pierwszy album "Fado em mim", wydany w 2001 r. okaza³ siź hitem i otrzyma³ w Portugalii poczwórn± platynow± p³ytź. Interpretacje standardów fado przynios³y artystce miźdzynarodowe uznanie w krótkim okresie czasu, i w marcu 2003 r. uzyska³a nagrodź BBC dla najlepszego europejskiego wykonawcy (Best European Artist in World Music).

 

Mariza otrzyma³a wiele nagród w krajach takich jak: Dania, Australia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i w wielu innych. W czasie Igrzysk Olimpijskich w Atenach, w 2004 r. wykona³a wspólnie ze Stingiem nieformalny hymn "A Thousand Years". W 2007 r. p³yta Marizy "Concerto em Lisboa" otrzyma³a nominacjź do Latin Grammy w kategorii Best Folk Album.

 

Mariza podróæuje z koncertami po ca³ym wiecie - od Australii po Finlandiź, Stany Zjednoczone i Argentynź. Wystźpowa³a, miźdzy innymi, w tak renomowanych miejscach, jak Carnegie Hall, Central Park, Walt Disney Concert Hall, Pavilhao Atlantico, Lobero Theater, Sydney Opera House, Royal Albert Hall. W Polsce Mariza wyst±pi³a cztery razy, w latach pomiźdzy 2003 a 2007.

 

Koncert w Teatrze Carre, to niepowtarzalna okazja, aby us³yszeę na æywo piźkny g³os tej wybitnej artystki i jej wykonania nastrojowych, nostalgicznych pieni fado.Marzenna Donajski