Konkurs Literacki im. Marka H³aski 2009 - wyniki

 

2009.11.13 Nasza Polonia

 

W V Konkursie Literackim im. Marka H³aski 2009, opowiadanie Agnieszki Sadlakowskiej z Amsterdamu, Holandia, zatytu³owane: "Za horyzontem myli", zdoby³o wyróænienie.

 

Jak podaje werdykt jury, na konkurs nades³ano ponad 200 tekstów polskich autorów - twórców literatury tzw. polonijnej, z 22 krajów wiata.

 

Jury w sk³adzie: Jadwiga M. Hafner - red. naczelna pisma JUPITER i g³ówny organizator konkursu, mag. Hanna Róæycka-Kark - autorka pracy o Marku H³asce oraz Jan Stźpień - krytyk literacki, przyzna³o w tym konkursie trzy nagrody g³owne i 10 wyróænień.

 

Gratulujemy!

Agnieszka Sadlakowska
Foto Grace Wychowanska

 

Zobacz: http://www.jupiter-online.at/article.php?story=20090808003818887