Krajowy bestseller

Atlas Historyczno-Wojskowy

 

2004.06.10 Nasza Polonia

 

Pierwszy jego tom ukaza³ siź w roku 1996 i powiźcony zosta³ Wojnie obronnej 1939 roku, drugi w roku 2003 - omawia Polski wysi³ek zbrojny - jesień 1939 - wiosna 1943, trzeci /jest juæ gotowy i czeka na druk/ powiźcony jest Polskiemu wysi³kowi zbrojnemu - lato 1943 - wiosna 1945. Wszystkie teæ trzy tomy maj± wstźp w jźzyku polskimi angielskim. Podobnie jest z legendami do poszczególnych jego czź¶ci. Wszystkie tomy ukaza³y siźpod naukow± redakcj± prof. dr Wies³awa Wróblewskiego.

We wstźpie do tomu o Wojnie obronnej 1939 roku czytamy m.in. "1 wrzenia 1939 roku oko³o godziny 5 rano wojska niemieckie, bez wypowiadania wojny, zaatakowa³y Polskź...Hitler rzuci³ na Polskź ogó³em 1.850.000 æo³nierzy Wehrmachtu /ponad 2/3 si³ gotowych do dzia³ań/. W sk³adzie wojsk l±dowych znajdowa³y siź wszystkie zwi±zki pancerne i zmechanizowane: siedem dywizji pancernych i cztery lekkie, posiadaj±ce w sumie ponad 3200 czo³gów, a takæe cztery dywizje zmotoryzowane. Wojska l±dowe mia³y oko³o 10800 dzia³ i mo¼dzierzy. W dwóch flotach powietrznych znalaz³y siź podstawowe zwi±zki i oddzia³y lotnictwa bombowego i nurkuj±cego, a takæe znaczna czź¶ę lotnictwa myliwskiego.Prof. dr Wies³aw Wróblewski
 

Przeciwko Polsce wystartowa³y najnowoczeniejsze samoloty typu Me-109 i 110, Ju-87 i 88, Heinkel, Dornier i inne - ogó³em ponad 2000 maszyn bojowych. Wydzielone z Kriegsmarine si³y Floty ' Wschód ' posiada³y 2 pancerniki, 9 niszczycieli, 14 okrźtów podwodnych oraz ca³e zespo³y ma³ych okrźtów - dozorowców, torpedowców, tra³owców, cigaczy itp. Cech± szczególn± Wehrmachtu by³ wysoki stopień wyposaæenia technicznego i motoryzacji, co przynajmniej 4-5 krotnie w stosunku do polskiej armii o ci±gu konnym zwiźksza³o tempo dzia³ań oraz u³atwia³o manewr. Dodatkowym czynnikiem u³atwiaj±cym dowództwu Wehrmachtu planowanie i realizowanie operacji by³o pe³ne oskrzydlenie Polski..."


Jedn± z g³ównych s³aboci polskiej obrony by³o rozci±gniecie wojsk na ponad 1500 km froncie oraz równomierne rozmieszczenie si³ i rodków. W konsekwencji s³uszna chźę obrony kaædej piździ ziemi musia³a spowodowaę rozproszenie wysi³ków. Ponadto planowana liczebno¶ę zmobilizowanych si³ zbrojnych mia³a siźgaę 1.350.000 æo³nierzy. W rzeczywistoci pierwszego wrzenia 1939 roku pod broni± znajdowa³o siź 850.000-900.000.

Niemieckie wojska l±dowe, wspierane przez lotnictwo i si³y floty rozpoczź³y dzia³ania wojenne na ca³ym froncie - uderzaj±c od pó³nocy, zachodu i po³udnia. Siedemnastego wrzenia Polska zosta³a zaatakowana przez jednostki radzieckie, które stosunkowo szybko nawi±za³y ³±czno¶ę z Niemcami.

Polska by³a pierwszym krajem w Europie, który nie kapitulowa³ bez walki i przerwa³ ³ańcuch pokojowych podbojów III Rzeszy. Wojna obronna Polski 1939 roku mia³a donios³e znaczenie i wp³yw na dalsze losy II wojny wiatowej. Dziźki Polsce państwa sprzymierzone zyska³y czas na zwiźkszenie swego potencja³u wojennego i dalsze przygotowania do decyduj±cego starcia zbrojnego z Niemcami.

Końcowy rezultat wojny obronnej Polski by³ do przewidzenia. Jeli jednak opór Polski nie zakończy³ siź szybciej, to by³o to wynikiem zdeterminowanej postawy æo³nierzy. Dowodzi tego fakt, æe opór s³abej Polski trwa³ 36 dni, podczas gdy Holandia skapitulowa³a po 8, Belgia po 18, a potźæna Francja równieæ po 18.

 

Ok³adki dwóch pierwszych tomów Atlasu Historyczno-Wojskowego


Album posiada dodatkowo ponad 60 map, opartych na podk³adach map topograficznych lub geograficznych. Dzia³ania wojenne pokazano na mapach poprzez podkolorowanie kolejnych ich faz wojsk w³asnych i niemieckich.

Równie dok³adnie opracowano drugi i trzeci tom atlasu historyczno-wojskowego. Drugi moæna juæ kupię. Na trzeci brakuje pieniźdzy.

tekst i zdjźcia Leszek W±tróbski