Nowo¶ci wydawnicze - grudzień 2003
(Rzeczpospolita 2003.12.07)

Nasza Polonia, ostatnia aktualizacja 2003.12.07FILOZOFIA

Przysz³o¶ę natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?

Jurgen Habermas

(przek³. z niem. M. £ukasiewicz). - Warszawa: Wydaw. Naukowe "Scholar", 2003. - 115 s. (Seria: Spo³eczeństwo Wspó³czesne). - cena kat. z³ 28,00

Dyskusja nad badaniami genetycznymi i inæynieria genetyczna kr±æy dot±d ja³owo wokó³ kwestii moralnego statusu przedosobowego æycia ludzkiego. Toteæ przyjmuje perspektywź przysz³oci, kiedy to praktyki dzi sporne okaæ± siź moæe pionierami eugeniki liberalnej, regulowanej przez rynek....

ZOBACZ TAKÆE: http://www2.gazeta.pl/ksiazki/2,21288,,,,14123594,P_KSIAZKI.html


Magdalena ¦roda 
Indywidualizm i jego krytycy
wydawnictwo: Aletheia, Wrzesień 2003
ISBN: 83-89372-07-X
liczba stron: 459
wymiary: 125 x 195 mm
ok³adka miźkka
cena rynkowa: 47 z³

W ksi±æce tej badam ideź indywidualizmu, przedstawiaj±c jej genezź i wspó³czesne uwik³ania polityczne, traktuj±c j± jako filozoficzny motyw szeroko pojźtych ruchów emancypacyjnych, których celem by³o (i nadal jest) uwolnienie jednostki z form zaleænoci i represji politycznych. Analizujź tu dzieje pewnego sporu dotycz±cego podmiotu i wspólnoty politycznej toczonego miźdzy libera³ami i neokonserwatystami.

ZOBACZ TAKÆE: http://www.merlin.com.pl/sklep/sklep/strona.towar?oferta=277495&zet=oxrsanagkbeaikuidvzdjsybkosnls&ret=wys38080488


Artur Schopenhauer 
Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów

wydawnictwo: Skrypt, Sierpień 2003
ISBN: 83-86314-90-7
liczba stron: 78
wymiary: 145 x 205 mm
ok³adka miźkka
cena: 10 z³

Ta niewielka ksi±æeczka, napisana przez s³ynnego niemieckiego filozofa, jest znakomitym przewodnikiem po chwytach retorycznych, które stosuje siź w s³ownych sporach. Sztuka dyskutowania, rozwijana juæ w czasach staroæytnych, ma swoje jasne, etyczne sposoby walki, ale takæe chwyty, które z dawaniem równych szans przeciwnikowi niewiele maja wspólnego.

ZOBACZ TAKÆE: http://www.merlin.com.pl/sklep/sklep/strona.towar?oferta=273062&zet=oxrsanagkbeaikuidvzdjsybkosnls&ret=wys38082283


WYWIADY. FELIETONY. PUBLICYSTYKA

Michnik Adam:
Wyznania nawróconego dysydenta: spotkania z lud
¼mi. Szkice 1991-2001. - Warszawa: Fundacja "Zeszyty Literackie", 2003. - 276 s. - cena kat. z³ 32,00

wydawnictwo: Zeszyty literackie, Grudzień 2003
ISBN: 83-917979-5-3
liczba stron: 275
wymiary: 135 x 210 mm
ok³adka miźkka

"Mój ojciec obdarza³ ich szacunkiem szczególnym. Wskazywa³ na nich, gdyæ stanowili autorytet. Kaza³ im czytaę ich ksi±æki, ledzię publiczne wypowiedzi. Antoni S³onimski, Maria D±browska, czes³aw Mi³osz, Leszek Ko³akowski - takie by³y gusty mojego ojca..." (A.Michnik)

ZOBACZ TAKÆE: http://www.merlin.com.pl/sklep/sklep/strona.towar?oferta=284905&zet=oxrsanagkbeaikuidvzdjsybkosnls&ret=wys41285315


Autoportret reportera
Ryszard Kapuciński

wydawca: Znak
miejsce wydania: Kraków
data wydania: 2003
nr wydania: wydanie I
ISBN: 83-240-0347-9
liczba stron: 148
kategoria: literatura faktu
ogracowanie graficzne: Daniel Malak
format: 128 × 203 mm
cena: 29 z³

"Autoportret reportera" to niezwyk³a opowie¶ę mistrza reportaæu Ryszarda Kapucińskiego o sobie, tajemnicach w³asnego zawodu i o wiecie wspó³czesnych mediów.

ZOBACZ TAKÆE: http://czytelnia.onet.pl/0,3995,0,1,nowosci.html


Autoportret zbiorowy: wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2002. (praca zbior.; red. W. Pi±tkowska-Stepaniak). - Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003. - 355 s.; fot. - cena det. z³ ok. 35,00

Pomys³ redaktora Boles³awa Wierzbianskiego zebrania i wydania wspomnień dziennikarzy polskich na emigracji zaowocowa³ w³anie kolejnym, drugim tomem. Tom pierwszy, wydany w Polsce w roku 2001 pod tytu³em Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, utrwala³ losy dziennikarskiej emigracji wojennej. Tom wydany obecnie przekazuje pa³eczkź w sztafecie pokoleń generacji m³odszej, powojennej i wspó³czesnej*). Jak pisze we wstźpie do tego tomu jego redaktorka Wies³awa Pi±tkowska-Stźpaniak, w obu zbiorach "zadziwia podobieństwo ocen zwi±zanych z æyciem Polonii, zespo³w redakcyjnych i klimatu towarzysz±cego tworzeniu róænych redakcji".

ZOBACZ TAKÆE: http://www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07-12-03/pp-11-28-04.html


SZTUKA, BIOGRAFIE

Eugene Delacroix
Dzienniki 1822-1853

wydawca: S³owo/Obraz Terytoria
miejsce wydania: Gdańsk
data wydania: 2003
nr wydania: wydanie II
ISBN: 83-89405-46-6
liczba stron: 544
kategoria: biografie
t³umaczenie: Joanna Guze i Julia Hartwig
projekt ok³adki: Stanis³aw Salij
opracowanie graficzne: Joanna Kwiatkowska
format: 162 x 215
ok³adka: twarda
cena: 59 z³