Tomasz Stańko Kwartet - koncerty w Niderlandii

 

2009.05.03 Nasza Polonia

 

Przez cztery kolejne dni, Tomasz Stańko bździe wystźpowa³, wraz z muzykami swojego kwartetu: Marcinem Wasilewskim, S³awomirem Kurkiewiczem i Micha³em Mikiewiczem, w kilku miastach Niderlandii.

 

Program trasy koncertowej przedstawia siź nastźpuj±co:

7 maja 2009 - Antwerp, De Roma

8 maja 2009 - Amsterdam, Bimhuis

9 maja 2009 - Rotterdam, Lantaren/Venster

10 maja 2009 - Groningen, Oosterpoort


 

Sk³ad zespo³u:

Tomasz Stańko

Tomasz Stańko - tr±bka

Marcin Wasilewski - fortepian

S³awomir Kurkiewicz - bas

Micha³ Mikiewicz - perkusja

 

Tomasz Stańko - uznawany jest za jednego z najlepszych trźbaczy w Europie. Przyjmowany równieæ z honorami w Ameryce. Reprezentuje nurt free jazzu. Jest artyst± wspó³tworz±cym polsk± szko³ź jazzu - fenomen artystyczny, jaki zaistnia³ na fali odnowy po 1956, charakteryzuj±cy siź ³±czeniem fascynacji stylów zachodniej muzyki z doskona³oci± warsztatow± i postromantycznymi odniesieniami do s³owiańskiej melodyki.

 

Tomasz Stańko znany jest ze swojego rozpoznawalnego liryzmu, bogatej skali ekspresji i emocjonalnoci, inwencji artystycznej i niespodziewanych zwrotów fraz muzycznych. W serca publicznoci zapad³ równieæ swoimi ekektryzuj±cymi ilustracjami muzycznymi ponarkotycznych wizji Witkacego.

 

W wieku 20 lat (1962) utworzy³ z pianist± Adamem Makowiczem zespó³ Jazz Darings, postrzegany jako pierwsza europejska formacja free jazzowa. Rok pó¼niej zosta³ zaproszony do kwintetu Krzysztofa Komedy, z którym gra³ przez 5 lat. Uczestniczy³ w nagraniu jedenastu albumów oraz muzyki do filmów, komponowanej i realizowanej w Polsce przez Komedź (miźdzy innymi dla Romana Polańskiego).

 

Od 1967 do 1973, Tomasz Stańko by³ liderem s³ynnego kwartetu, w którym grali: Janusz Muniak, Bronis³aw Suchanek, Jan Gonciarczyk i Janusz Stefański - a nastźpnie kwintetu, po do³±czeniu Zbigniewa Seiferta. Kwintet Stańki wykszta³ci³ w³asny, unikalny styl zbiorowej free-jazzowej improwizacji i sta³ siź kultow± ikon± polskiej hip-kultury, emanuj±c na rozwój sztuki i kultury jazzu w Polsce oraz Europie. Z tego okresu pochodz± trzy p³yty: "Music for K" (1970) nagrana w Polsce, a takæe "Jazz message from Poland" (1972) i "Purple Sun" (1973) nagrane w Niemczech.

 

W latach 70-tych Tomasz Stańko gra³ z Globe Unity Orchestra Alexandra Schlippenbacha oraz ze wszystkimi najwaæniejszymi postaciami europejskiej, awangardowej sceny jazzowej. Utworzy³ kwintet ze Zbigniewem Seifertem, wspó³pracowa³ z Krzysztofem Pendereckim, Donem Cherrym i fińskim perkusist± Edwardem Vesal±. Seria nagranych w tym okresie p³yt, wraz z "Balladyn±", wyznaczy³a nowe kierunki poprzez eksploracje idiomu free-jazzowej ballady. Artysta przyczyni³ siź takæe do sukcesu albumu E. Vesali "Together".

Lata 80-te, to dalsza wspó³praca Tomasza Stańki z Vesal±, przynosz±ca miźdzy innymi podróæ do Indii, oraz kontakt z muzykami takimi, jak Chico Freeman i Howard Johnson. W Taj Mahal artysta nagra³ równieæ solowy album. Nastźpnie do¶ę intensywnie wspó³pracowa³ z Cecilem Taylorem. Podejmowa³ pionierskie eksploracje moæliwoci elektroakustycznych oraz zbliæy³ siź w swoich poszukiwaniach artystycznych do rockowych rytmów. Zrealizowa³ w trio z Arildem Andersenem i Jonem Christensenem album "Bluish".

 

W 1996 Tomasz Stańko zdoby³ uznanie publicznoci p³yt± "Matka Joanna", nagran± w swoim miźdzynarodowym kwartecie z Bobo Stensonem, Andersem Jorminem i Tonym Oxley’em, a po niej albumem "Leosia" z 1997- w tym samym sk³adzie. Kolejny wielki sukces przyniós³ artycie album "Litania", z tego samego roku, z muzyk± Krzysztofa Komedy.

 

W 1998, producent Manfred Eicher, na sesjź "From The Green Hill", skompletowa³ pod dyrekcj± Stańki trans-idiomatyczny zespó³, do którego zaprosi³: Dino Saluzziego, Johna Surmana, Michelle Makarskiego, Andersa Jormina i Jon Christensena. Nagrany przez muzyków album "Green Hill" otrzyma³ prestiæow± Nagrodź Krytyków Niemieckich (Deutscher Schallplattenpreis) jako "P³yta roku 2000".

 

Z muzykami swojego obecnego kwartetu, pianist± Marcinem Wasilewskim, basist± S³awomirem Kurkiewiczem i perkusist± Micha³em Mikiewiczem, znanymi równieæ jako Simple Acoustic Trio, Tomasz Stańko wystźpuje od 1994.

 

Wspólnie nagrany w 2002 przez muzyków album "Soul of Things" uznany zosta³ za wzór identyfikuj±cy styl Stańki - mroczne i intensywne brzmienie oraz s³owiański, balladowy liryzm. Kolejny album "Suspended Night" z 2004, przyniós³ ponownie artystom wielkie uznanie krytyków i publicznoci.

 

Wraz z muzykami Simple Acoustic Trio, Tomasz Stańko odbywa wiele tras koncertowych, wystźpuj±c w prestiæowych salach po obu stronach Atlantyku, miźdzy innymi: w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, USA, Kanady, W³oszech. Mieszka w Warszawie na Powilu, w Podkowie Lenej i Nowym Jorku.

 

Tomasz Stańko ma w swoim dorobku wiele albumów, w tym jako lider zrealizowa³ ponad 30 tytu³ów - wielokrotnie wspó³pracuj±c ze s³ynn± wytwórni± EMC.

 

Artysta realizuje siź równieæ dzia³aj±c na rzecz miźdzynarodowych festiwali jazzowych w Polsce. By³ kuratorem festiwalu "Podpisano: Stańko" w Fabryce Trzciny w Warszawie oraz czterokrotnie dyrektorem i organizatorem "Jesieni Jazzowej" w Bielsku Bia³ej.

 

Tomasz Stańko zzdobywa³ wielokrotne wyróænienia, w wielu kategoriach muzycznych, w ankietach przeprowadzanych przez czasopismo "Jazz Forum". W 2004 zosta³ uhonorowany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego Krzyæem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Marzenna Donajski