IDFA 2009 - Nagrody

 

2009.12.03 Nasza Polonia

 

Jak kaædy festiwal i IDFA rozdaje nagrody; i to sporo. G³ówn± nagrodź VPRO IDFA AWARD za najlepszy d³ugometraæowy dokument (12.500 Euro) otrzyma³ kanadyjsko-chiński film 'Last Train Home'.

 

Jest to historia wielu tysiźcy robotników chińskich, którzy staraj± siź przed Nowym Rokiem dostaę poci±giem z nowych stref przemys³owych do rodziny na wsi. Na bilet czeka siź ca³ymi dniami a na dworcach panuje niesamowity t³ok. Mieszkaj±cy w Kanadzie Chińczyk Lixin Fan pokazuje rozterki jednej rodziny, której pracuj±cy cz³onkowie docieraj± po dramatycznej podróæy do rodziny na wsi, ale nie wiadomo czy zdo³aj± rodzinź utrzymaę w jednoci. Film o ogromnych sprzecznociach w dzisiejszych Chinach.

 

VPRO IDFA AWARD za najlepszy redniometraæowy dokument (10.000 Euro) przypad³ Koreańczykowi Bong-Nam Park za film 'Iron Crows' o niebezpiecznej pracy w Bangladeszu przy pi³owaniu na kawa³ki kad³ubów zamortyzowanych statków; pracy wykonywanej za minimalne pieni±dze. Dramatyczny film o samym dnie rynku pracy.

 

Natomiast nasz Rodak Marcin Janos Krawczyk otrzyma³ VPRO IDFA AWARD za najlepszy krótkometraæowy dokument (5000 Euro) 'Sze¶ę Tygodni' o okresie, w którym matka w Polsce moæe wycofaę swoj± zgodź na adopcjź jej dziecka. £adnie skonstruowany film, w którym na rzeczywisto¶ę patrzy siź miźdzy innymi oczami niemowlźcia, a wiźc widz±c j± niewyra¼nie.

 

Specjaln± nagrodź jury otrzyma³ jeszcze dokument amerykański Judith Ehrlich i Ricka Goldsmith 'The most dangerous man of America', o Danielu Ellsberg, który przekaza³ amerykańskiej prasie tajny raport o Wietnamie i manipulacjach kolejnych prezydentów.

 

IDFA AWARD za najlepszy debiut otrzyma³ film 'Colony' o tajemniczym zanikaniu pszczó³ - przez choroby, epidemie, czy przez sztuczne rodki opryskiwania. Ross McDonnel i Carter Gunn otrzymali równieæ 5000 Euro za ten film.

 

John Apple dosta³ IDFA AWARD za najlepszy dokument holenderski (5000 Euro) 'The Player', w którym próbuje rozszyfrowaę w³asnego ojca, uzaleænionego od hazardu.

 

Nederland 2 IDFA Audience Award (5000 Euro) otrzyma³ 'The Cove' Amerykanki Louie Psihoyos, o dzia³aniach na rzecz zaprzestania mordowania delfinów w morzy przy japońskim miasteczku portowym Taiji.

 

Sabrina Wulff otrzyma³a 2500 EURO i IDFA AWARD for student documentary za 'Redemption' o zwierzeniach trzech Amerykańskich dezerterów z Iraku, przebywaj±cych w Kanadzie.

 

I ostatnia nagroda: 1.500 Euro i IDFA DOC U! Award jury m³odzieæowe przyzna³o 'The Yes Man Fix The World' Andy Birchlbauma i Mika Bonanno, dwóch komików udaj±cych rzeczników duæych firm i w ten sposób wymiewaj±cych siź z wolnego rynku.

 

Na zakończenie kilka statystyk: 165.000 widzów a w 2008 r 157.000. Dochody z biletów wzros³y z 700.000 do 750.000 Euro. Strona internetowa i internetowa telewizja IDFA TV staj± siź z roku na rok popularniejsze.

 

Do 2010!!

 

Jan Minkiewicz

 

 

 

IDFA 2009 - PRIJZEN

 

Zoals elk festival vergeeft ook IDFA prijzen, en wel heel wat. De hoofdprijs VPRO IDFA AWARD voor de beste lange documentaire (12.500 Euro) ontving de Canadees-Chinese film 'Last Train Home'.

 

Het is de geschiedenis van vele duizenden chinese arbeiders, die voor Nieuwjaar proberen met de trein hun familie op het platteland te bereiken vanuit de nieuwe economische gebieden. Op een spoorkaartje wacht je dagen en op de stations heerst een helse drukte. De in Canada wonende Chinese filmer Lixin Fan laat het wel en wee zien van een familie, waarvan het de werkende leden na een dramatische reis lukt hun familieleden op het dorp te bereiken, maar het niet zeker is of de eenheid van de familie gered kan worden. Een film over de enorme tegenstellingen in het China van vandaag.

 

De VPRO IDFA AWARD voor de beste middellange documentaire (10.000 Euro) viel te beurt aan de Zuid-Koreaan Bong-Nam Park voor zijn film 'Iron Crows' over gevaarlijk werk in Bangladesh bij het aan stukken zagen van afgeschreven zeeschepen, werk voor een minimaal loon uitgevoerd. Een dramatische film over de laagste regionen van de arbeidsmarkt.

 

De Pool Marcin Janos Krawczyk kreeg de VPRO IDFA AWARD voor de beste korte documentaire (5000 Euro) 'Six Weeks' over de periode, waarin in Polen een moeder haar toestemming tot adoptie van haar kind kan intrekken. Een mooi opgebouwde film, waarin de werkelijkheid onder meer gezien wordt door de ogen van een baby, dus onduidelijk.

 

Een speciale prijs van de jury kreeg nog de Amerikaanse documentaire van Judith Ehrlich i Ricka Goldsmith 'The most dangerous man of America', over Daniel Ellsberg, die een geheim rapport over Vietnam en manipulaties van opeenvolgende Amerikaanse presidenten doorspeelde aan de pers.

 

De IDFA AWARD voor het beste debuut kreeg de film 'Colony' over het geheimzinnige verdwijnen van bijen - door ziekte, epidemieėn, of gewoon door kunstmatige besproeiing. Ross McDonnel en Carter Gunn kregen bovendien 5000 Euro voor die film.

 

John Appel kreeg de IDFA AWARD voor de beste Nederlandse documentaire (5000 Euro) voor 'The Player', waarin hij zijn gokverslaafde vader probeert te ontcijferen.

 

De Nederland 2 IDFA Audience Award (5000 Euro) ging naar 'The Cove' van de Amerikaanse Louie Psihoyos, over pogingen om het uitmoorden te voorkomen van dolfijnen voor de kust van het Japanse plaatsje Taiji.

 

Sabrina Wulff kreeg 2500 EURO en de IDFA AWARD for student documentary voor 'Redemption' over de motieven van drie Amerikaanse deserteurs uit Irak, die in Canada verblijven.

 

En de laatste prijs: 1.500 Euro en de IDFA DOC U! Award van de jeugdjury ging naar 'The Yes Man Fix The World' van Andy Birchlbaum i Mika Bonanno, twee grapjassen die zich voordoen als vertegenwoordigers van grote bedrijven en zo de spot drijven met de vrije markt.

 

Tot slot nog wat statistieken: 165.000 bezoekers tegen 157.000 in 2008. De recette steeg van 700.000 tot 750.000 Euro. De website en internettelevisie IDFA TV worden steeds vaker bezocht.

 

Tot 2010!!

 

Jan Minkiewicz

 

Last Train Home

 

Lixin Fan 'Last Train Home' - foto Jan Minkiewicz

 

Iron Crows

 

Bong-Nam Pak 'Iron Crows' - foto Jan Minkiewicz

 

Six Weeks

 

Marcin Janos Krawczyk 'Six Weeks' - foto Jan Minkiewicz

 

The Most Dangerous Man of America

 

Colony

 

The Player

 

John Appel 'The Player' - foto Jan Minkiewicz

 

The Cove

 

Redemption

 

YesMen