Rotterdam Filmfestival - dag 11

 

2009.02.03 Nasza Polonia

De Braziliaanse film 'Birdwatchers' behoort zeker niet tot de filmische hoogstandjes, maar de inhoud verdient het wel om besproken te worden.

 

Indianen in het Amazonegebied beginne hun reservaten te verlaten en terug te keren naar hun oorspronkelijke land, meestal weggegeven aan ranchers en geheel ontbost. Vaak antwoorden de ranchers met geweld, tot aan moord toe. Zo gaat het ook in deze eenvoudige film, waarin een klein groepje Indianen zijn tenten opslaat vlak naast het land van een rancher en waarin de boeren gewelddadig reageren. In veel gevallen wijst de Braziliaanse regering de Indianen het land toe, omdat dat juridisch niet verkocht is aan de ranchers, alleen in bruikleen gegeven. De regisseur Marco Bechis verdient ook een paar woorden. Zoon van een Chileense en een Italiaan, opgegroeid in Argentiniė, vandaar wegens politieke activiteiten gedeporteerd en nu betrokken bij strijd voor de rechten van Indianen.

 

Tariq Teguia is de vernieuwer van de Algerijnse cinema. Deze van huis uit fotograaf liet in Rotterdam zijn tweede speelfilm zien, 'Inland'. Tegen een achtergrond van panoramische beelden van de woestijn ontwikkelt zich tergend langzaam en voornamelijk zonder dialogen het verhaal van een geoloog, die de achterdocht van lokale bewoners en autoriteiten wekt met zijn onderzoek ten bate van elektrificatie van het achtergebleven gebied, dat bovendien nog wordt geteisterd door opstandelingen en rovers. Weinig mensen in de woestijn, daarbij nog zwijgzaam. En de film duurt 138 minuten. Voor liefhebbers van de esthetische film - best uit te houden.

Jan Nemec behoort tot de nestoren van de Tsjechische cinema van de jaren 60. Een van zijn films was de korte documentaire 'Ode aan Praag' over de inval van het Warschau Pact in Tsjecho-Slowakije in 1968. Nemec is nu teruggekeerd naar dat onderwerp in 'The Ferrari Dino Girl'. Hij vertelt het verhaal hoe hij bij toeval materiaal opnam over Sovjettanks in Praag en dat materiaal het land uit bracht naar Oostenrijk.

 

In het tweede deel lat hij die shots zien. Het is als het ware een heel persoonlijke aanvulling op 'De Ode aan Praag'.


En dan is het alweer tijd voor de laatste film, die ik op dit festival gezien heb. 'Tokyo Sonata' van Kurosawa Kiyoshi heeft al een paar festivals gehaald en prijzen verworven. Een typisch Japans verhaal, oftewel sonate over de lotgevallen van een gezin. Een vreedzaam, harmonieus leven verandert, wanneer vader werkeloos wordt en dat voor zich houdt. Het gezin valt uiteen, het komt tot heuse catastrofes, iedereen dreigt tragisch aan zijn einde te komen. Maar hun wil tot reparatie, tot het rechtzetten van fouten, leidt op wonderbaarlijke wijze tot een nieuwe staat van harmonie. Alle nuances van de emoties die de helden belelven zijn niet te beschrijven. Dat moet je gewoon zelf gaan zien. Een waardige afsluiting vna het festival.

 

Jan Minkiewicz


ROTTERDAMSKI FESTIWAL FILMOWY - DZIEŃ 11

 

Brazylijski film 'Birdwatchers' na pewno nie naleæy do pierwszej ligi filmowej, ale jego tre¶ę zas³uguje na omówienie.


Birdwatchers


Marco Bechis 'Birdwatchers' - foto Jan Minkiewicz


Inland


Ferrari Dino Girl


Tokyo Sonata


Indianie w dorzeczu Amazonki zaczynaj± opuszczaę rezerwaty i wracaę do swojej pierwotnej ziemi, na ogó³ oddanej ranczerom i przez nich wykarczowanej. Czźst± odpowiedzi± ranczerów jest przemoc, aæ po mord. Tak teæ siź dzieje w tym prostym filmie, pokazuj±cym jak ma³a grupka Indian rozbija namioty obok terenów farmera i jak farmerzy gwa³townie reaguj±. W wielu przypadkach rz±d brazylijski oddaje ziemiź w rźce Indian, poniewaæ ustawowo nie sprzedawano jej farmerom a jedynie oddawano do uprawy.

 

Postaę reæysera Marco Bechis teæ zas³uguje na kilka s³ów. Syn Chilijki i W³ocha, wychowa³ siź w Argentynie, deportowany stamt±d z powodów politycznych obecnie zajmuje siź dzia³alnoci± na rzecz praw Indian.


Tariq Teguia jest odnowicielem kina algierskiego. Ten z wykszta³cenia fotografik pokaza³ w Rotterdamie swój drugi film fabularny 'Inland' - 'W G³źbi Kraju'. Na tle panoramicznych ujźę pustyni rozwija siź bardzo powolno i g³ownie w milczeniu fabu³a o geologu, który wbrew lokalnym mieszkańcom i w³adzom przeprowadza badania w sprawie elektryfikacji odleg³ych terenów, na dodatek nawiedzanych przez powstańców i kryminalistów. Niewielu ludzi na pustyni, na dodatek ma³omównych. A film trwa 138 minut. Dla mi³oników estetycznego kina - do wytrzymania.

 

Jan Nemec naleæy do nestorów kina Czeskiego lat 60-ych. Jednym z jego filmów by³ krótki dokument 'Oda do Pragi' o napadzie Paktu Warszawskiego na Czechos³owacjź w 1968 r. Teraz Nemec wróci³ do tego tematu w 'The Ferrari Dino Girl'. Opowiada on historiź przypadkowego nagrania materia³u o sowieckich czo³gach w Pradze i wywiezienie tego materia³u do Austrii. W drugiej czź¶ci pokazuje ten materia³. Jest to jakby bardzo osobiste uzupe³nienie 'Ody do Pragi'.

I juæ czas na ostatni film obejrzany przez mnie na tegorocznym festiwalu rotterdamskim. 'Tokyo Sonata' Kurosawy Kyoshi ma na koncie juæ kilka nagród i festiwali. Typowo japońska opowie¶ę, czy sonata o losach rodziny. Sielankowe, harmonijne æycie zmienia siź, kiedy ojciec traci pracź i nie przyznaje siź do tego rodzinie. Rodzina rozpada siź, dochodzi do prawdziwej katastrofy, wszystkim grozi tragiczna mierę. Ich wola naprawy, odrobienia b³źdów, doprowadza w cudowny sposób do ponownego stanu harmonii. Wszystkie niuanse emocji przeæywanych przez bohaterów nie do opowiedzenia. Trzeba wprost samemu obejrzeę. By³ to film godny zakończenia festiwalu.

 

Jan Minkiewicz