Wieczór Autorski Jana Latusa


2004.10.01 Nasza Polonia

16 pa¼dziernika 2004 o godz. 16. 30 w Restauracji MAZURKA (3, rue André del Sarte, 75018) Paryæ.

Jan Latus urodzi³ siź w 1960 roku w Warszawie. W 1983 roku ukończy³ Wydzia³ Wiedzy o Teatrze na PWST. Publikowa³ w pismach "Ruch Muzyczny" i "Teatr" oraz pracowa³ w impresariatach muzyki powaænej Studio i Pagart.

Od 1988 roku mieszka w Nowym Jorku, gdzie od 1991 roku pracuje w polskojźzycznej gazecie "Nowy Dziennik". W 1983 roku wyda³ w Polsce poradnik "Polak w Ameryce". Pisze regularnie do polskich periodyków muzycznych: "Studio", a ostatnio: "Muza"; wspó³pracuje sporadycznie z innymi polskimi mediami.

W 2003 roku ukończy³ podyplomowe studia dziennikarskie na uniwersytecie Columbia.

Od 1988 roku prowadzi "WEEKend" - niedzielny, ilustrowany magazyb "Nowego Dziennika".

Od 1994 roku pisze cotygodniowe felietony, uwaæane przez wielu polonijnych czytelników za kontrowersyjne.

Ostatnia pozycja "St±d widaę najlepiej" wydawnictwo: Nowy ¦wiat, Maj 2004 (ISBN: 83-7386-088-6 / liczba stron: 295)