Muzeum Narodowe w Krakowie


Leon Wyczó³kowski 1852 - 1936.
W 150 rocznicź urodzin artysty

16 listopada 2002 - 16 lutego 2003
Gmach G³ówny MNK, al. 3 Maja 1

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wielk± wystawź prac Leona Wyczó³kowskiego. W jej ramach zaprezentowanych zostanie oko³o 400 dzie³ tego twórcy z róænych okresów jego dzia³alnoci artystycznej - obrazów, rysunków, grafik i rze¼b - pochodz±cych znajznaczniejszych polskich kolekcji muzealnych, w tym Muzeum krakowskiego, posiadaj±cego ponad 900 prac artysty.

Leon Wyczó³kowski (1852 - 1936) uprawia³ malarstwo olejne; po 1900 pos³ugiwa³ siź g³ównie pastelem, takæe akwarel±, gwaszem i temper±. Na pocz±tku XX wieku zainteresowa³ siź grafik±, która ostatecznie zdominowa³a jego pracź artystyczn±. Zajmowa³ siź równieæ rze¼b±. Tworzy³ krajobrazy, sceny rodzajowe, widoki miejskie, portrety imartwe natury, z upodobaniem "portretowa³" drzewa i kwiaty

Twórczo¶ę Leona Wyczó³kowskiego, zaliczana do najwybitniejszych zjawisk artystycznych w sztuce polskiej prze³omu XIX i XX wieku, czźsto bywa prezentowana na wystawach sumuj±cych najwiźksze osi±gniźcia polskiego malarstwa.Jednakæe wiźksze, znacz±ce prezentacje dzie³ Wyczó³kowskiego odbywa³y siź po jego mierci jedynie co kilkadziesi±t lat. Warto zatem przypomnieę oeuvre tego artysty, którego spucizna wci±æ budzi æywe zainteresowanie szerokich krźgów publicznoci. Krakowska ekspozycja, któr± planuje siź pokazaę równieæ w innych miastach, bździe takæe rzadk± okazj± prezentacji duæego zespo³u pasteli Wyczó³kowskiego, które przynios³y mu s³awź najznakomitszego polskiego pastelisty.

Ekspozycji towarzyszyę bździe album - katalog dzie³ prezentowanych na wystawie oraz przewodnik w dwóch wersjach jźzykowych, polskiej i angielskiej.


16 grudnia - 28 lutego 2003


Jerzy Turowicz - wystawa monograficzna - wystawa przesuniźta na rok nastźpny
Gmach G³ówny


Wystawa powiźcona Jerzemu Turowiczowi (1912-1999), twórcy i wieloletniemu redaktorowi naczelnemu "Tygodnika Powszechnego". Na wystawie znajd± siź cenne materia³y pochodz±ce z archiwum Jerzego Turowicza. Ten unikatowy zbiór stanowi bogat± dokumentacjź problemów dotycz±cych odnowy Kocio³a, stosunków chrzecijańsko-æydowskich, historii "Tygodnika Powszechnego".

Organizatorem wystawy jest redakcja "Tygodnika Powszechnego".


Zobacz tagæe:
http://www.krakow.pl/kultura/muzea/plan_wystaw.php

http://www.muzeum.krakow.pl