Akcja ratowania polskiego mura³u w Buffalo

 

(2002.07.11 Nowy Dziennik)

 

Zburza dzielo sztuki?

Klub Sztuki Polskiej w Buffalo, pod kierunkiem profesora tamtejszego uniwersytetu stanowego Petera Gessnera, rozpocz±³ akcjź ratowania monumentalnego dzie³a polskiego artysty Józefa S³awińskiego ­ muralu powiźconego w. Kalasancjuszowi.

Obraz ten wykonany jest technik
± sgraffito, polegaj±ca na wydrapywaniu warstw kolorowego mokrego tynku. Tradycyjnie stosowano dwie warstwy, S³awiński udoskonali³ tź technikź ­ pos³ugiwa³ siź czterema warstwami tynku. Po starannych przygotowaniach kończy³ dzie³o w 48 godzin, póki warstwy jeszcze by³y mokre, pracuj±c praktycznie bez przerwy.

Od 1967 r. w Derby w pobliæu Buffalo stoi ogromny mural zdobi±cy budynek przeznaczony do rozbiórki. Czterokolorowy obraz stanowi jeden z najwspanialszych osi±gniźc polskiego artysty.

S³awiński, profesor Akademii Sztuk Piźknych w Warszawie, przyjecha³ do Buffalo w 1961 r. i osiad³ tu na sta³e. Wykona³ szereg rozmaitych dzie³ na zamówienia okolicznych mecenasów, ale bezsprzecznie jeden z najwybitniejszych jego fresków wi±æe siź z muralem w. Jozefa Kalasancjusza pod Buffalo.

Na rocznicź 350-lecia utworzenia zakonu ojcowie pijarzy zamówili u S³awińskiego wielki mural powiźcony w. Kalasancjuszowi. Wspania³y freskion ­ wielkoci 4 na 6 metrów, umieszczony na górnej czź¶ci fasady akademika, zbudowanego dla wźgierskich uchod¼ców z roku 1956 ­ przedstawia wiźtego otoczonego dzieęmi na tle panoramy Rzymu.

Problem w tym,
æe budynek z muralem stoi obok projektu wybitnego amerykańskiego architekta Franka Lloyda Wrighta, znanego pod nazw± Graycliff Estate.

W 1951 r. zosta
³ on zakupiony przez ksiźæy pijarów.W 1998 r. Graycliff Estate zosta³ odkupiony przez specjaln± fundacjź maj±c± na celu przywrócenie oryginalnego wygladu domu i jego s±siedztwa zaprojektowanego przez wielkiego architekta. A to wymagaę bździe zburzenia dawnego akademika.

Wsród Polonii w Buffalo powsta³ projekt usuniźcia muralu, odnowienia go i przeniesienia do polskiego kocio³a. Bliæsze informacje, tel. (716) 837-8879.


ck

 

Zobacz takæe:

http://www.dziennik.com/www/dziennik/wiad/lok.htm

http://www.wirtualnapolonia.com


¦w. Calasanctius (Józefa S³awińskiego)

http://bfn.org/~pacb/s/index.html