Wystawa Przemka Krzakiewicza "Common Ground"

2011.09.25 Nasza Polonia

Wystawa "Common Ground" odbździe siź w Centrum Sztuki Wspó³czesnej "Soviart" w Kijowie 21 pa¼dziernika b.r.

Prezentowana w Kijowie wystawa Przemka Krzakiewicza "Common Ground" jest oryginalnym po³±czeniem fotografii portretowej i wielokana³owej projekcji z elementami teorii chaosu. Na bazie realizowanych od wielu lat serii portretów osób zbieraj±cych siź w jednym miejscu, po³±czonych wspóln± ide± - wiatopogl±dem, pasj±, sposobem spźdzania wolnego czasu - powsta³a interaktywna instalacja, nad której ostatecznym kszta³tem panuje nie autor, a widz.  

Fotografowani przez Przemka Krzakiewicza ludzie chźtnie pozuj± do portretów, swoj± przynaleæno¶ę do idei, kocio³a, fanklubu, mniejszoci etnicznej podkrelaj±c rekwizytami i kostiumem. Nic wczeniej nie wskazywa³o, æe ich drogi siź przetn±. W instalacji "Common Ground" portrety ludzi wyrwanych ze swoich spo³ecznoci artysta zestawia w przypadkowe podzbiory. P³yn±cy strumień obrazów zatrzymaę moæe pojedynczy gest widza, tworz±cego w ten sposób przypadkowe zestawienie kilku sportretowanych osób. Ich rzeczywiste spotkanie - ma³o prawdopodobne, choę moæliwe - przywodzi na myl zarówno teoriź chaosu, jak i tzw. teoriź szeciu stopni oddalenia.  

Zgodnie z ni± od dowolnie wybranej osoby dzieli nas najwyæej sze¶ę innych osób. Niezaleænie od klasy spo³ecznej czy odleg³oci geograficznej, uruchamiaj±c ³ańcuch znajomych, moæemy z jednakow± ³atwoci± dotrzeę do prezydenta USA, jak i pucybuta na obrzeæach Bombaju. Wobec tej zasady wszyscy jestemy równorzźdni - jednakowo sobie dostźpni. Rozemiana dziewczyna w bikini i poboæny chasyd, kibic pi³ki noænej i szwajcarski kolekcjoner sztuki, mi³onik jamników i uczestniczka demonstracji w Kijowie. Wiźcej ich dzieli niæ ³±czy. Kaædy z portretowanych jest oddany w³asnej grupie, okrelaj±cej jego miejsce we wszechwiecie. Wspólnym mianownikiem spo³ecznoci moæe staę siź idea lub miejsce: festiwal muzyczny, pogrzeb papieæa czy rekonstrukcja historycznej bitwy. W instalacji Przemka Krzakiewicza to widz jednym gestem tworzy nowe "podzbiory" osób o czźsto róænych wiatopogl±dach, których wspólne spotkanie jest w takim samym stopniu moæliwe, jak i nieprawdopodobne. 

Na postawie teorii szeciu stopni oddalenia wiemy juææe miźdzy kaæd±  z moæliwych kombinacji portretów istnieje niewidzialna sieę  relacji i bliæszych lub dalszych znajomych; pozostaje pytanie o prawdopodobieństwo czy wrźcz przewidywalno¶ę takiego a nie innego uk³adu. Znawcy automatów do gry znaj± odpowied¼: jest ono nieskończenie niskie. Zwolennicy teorii chaosu znajd± tu pole do niekończ±cych siź rozwaæań. A widzowi pozostawmy pytanie, czy jego gestem kieruje przypadek, czy przeznaczenie. A takæe to, jakie odczucia i refleksje budz± w nim portretowane osoby i sytuacje.  

Marta Eloy Cichocka 
 

Przemys³aw Krzakiewicz (ur. 1975) jako 16-latek zadebiutowa³ w "Tygodniku Powszechnym", przez wiele lat pracowa³ dla "Przekroju", a w 2005 r. z £ukaszem Trzcińskim za³oæy³ w Krakowie agencjź fotograficzn± Visavis.pl, dynamiczny kolektyw fotografów dokumentalistów z róænych stron Polski i wiata. Pomys³odawca wystaw i inicjatyw kulturotwórczych (we wspó³pracy z fundacj± Imago Mundi). Stypendysta Miasta Krakowa w roku 1997. Bra³ udzia³ w wystawach zbiorowych w Krakowie, Warszawie, Cork (Irlandia), Erfurcie (Niemcy). Jego prace by³y takæe prezentowane na wystawie indywidualnej Miesi±ca Fotografii w Krakowie w 2008 roku. Ostatnie waæniejsze publikacje: album Ma³opolska. Fotografie. To niczego nie wyjania, Graphis Photography Annual 2008 oraz Chinese Agents.   

Zagranicznym partnerem projektu jest ukrain“ska fundacja The Alternative Visual Studies z Kijowa: organizacja non-profit za³oz?ona w 2000 roku, która skupia sie? na rozwijaniu i prezentacji eksperymentalnych, nowatorskich pomys³ów i form sztuki. AVS realizuje lokalne i mie?dzynarodowe wystawy, warsztaty i festiwale, m.in. KIMAF - Kijowski Mie?dzynarodowy Festiwal Sztuki i Mediów, interdyscyplinarny projekt "Matrix of Collaboration", mie?dzynarodowy projekt artystyczny "Dynamo Machine". W 2005 roku organizacja AVS utworzy³a program Media Art Lab maja?cy na celu promowanie i wspieranie sztuki mediów. Partnerem programu jest Fundacja Centrum Sztuki Wspó³czesnej w Kijowie. Za³oæycielkami fundacji, a takæe kuratorkami wystawy "Common Ground" s± Liudmila Motsiuk i Natalia Manzhali. 

Przemek Krzakiewicz "Common Ground"

21 pa¼dziernika-8 listopada 2011

Centrum Sztuki Wspó³czesnej "Soviart", Kijów

Andriyivsky 22-A 

Projekcja zewnźtrzna:

21-23 pa¼dziernika 2011

Andriyivsky 22-B 

Kuratorki: Liudmila Motsiuk, Natalia Manzhali/ AVS/Media Art Lab.

Koordynacja:  Ma³gorzata Swaryczewska / Fundacja SZTUKA DLA SZTUKI

Organizator: Fundacja Imago Mundi (www.imagomundi.pl), Visavis.pl (www.visavis.pl), AVS/Media Art Lab w partnerstwie z Fundacj± SZTUKA DLA SZTUKI (www.artforart.pl), Instytutem Polskim w Kijowie oraz Centrum Sztuki Wspó³czesnej "Soviart"(www.soviart.com.ua

Projekt dofinansowano ze rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.