Wystawa karykatur europejskich Atrium Ratusza, Haga

w dniach 17-21 pa¼dziernika 2011

 

2011.09.25 Nasza Polonia

 

Polska prezydencja w Unii Europejskiej sta³a siź inspiracj± najnowszej wystawy w Muzeum Karykatury. Odbita w krzywym zwierciadle najwybitniejszych polskich rysowników-karykaturzystów powinna, przynajmniej w naszym przekonaniu, uwidocznię ten fakt w sposób lekki i æartobliwy, niezaleænie od zwyczajowych fanfar i surm, towarzysz±cych innym wydarzeniom organizowanym z tej okazji.

 

W wystawie bierze udzia³ dwunastu twórców: Julian Bohdanowicz, Jacek Frankowski, Jacek Gaw³owski, Zbigniew Jujka, Pawe³ Kuczyński, Ma³gorzata Lazarek, Edward Lutczyn, Andrzej Mleczko, Marek Raczkowski, Henryk Sawka, Janusz Stanny i Grzegorz Szumowski. S± to artyci wywodz±cy siź z róænych pokoleń twórczych, przy czym "nestorem" w tym gronie jest profesor Janusz Stanny, a najm³odszymi - Ma³gorzata Lazarek i Pawe³ Kuczyński. Wiźkszo¶ę rysunków, to wspó³czesne odniesienia do aktualnych problemów Unii i polskiej w niej obecnoci. Czź¶ę z nich ma charakter ogólny, symboliczny, ale wiźkszo¶ę odnosi siź do konkretnych tematów i problemów.

 

Dziźkuj±c wszystkim Autorom za udostźpnienie prac, sk³adam równieæ podziźkowania Ministerstwu Spraw Zagranicznych za umoæliwienie prezentacji wystawy za granic± poprzez polskie placówki dyplomatyczne w Europie i na wiecie. Publicznoci za æyczź umiechu i dobrej zabawy, chociaæ nie bźd± one pozbawione nuty sarkazmu i ironii.

 

Marek Wojciech Chmurzyński

Dyrektor Muzeum Karykatury w Warszawie

 

Wystawa karykatur europejskich bździe dostźpna dla publicznoci w Hadze w Atrium Ratusza w dniach 17-21 pa¼dziernika 2011. Serdecznie zapraszamy.