"Het Contrast"

2006.06.25 Nasza Polonia

W dniach od 2 lipca do 3 wrzenia b.r. w galerii sztuki " ARTJAN " w Borne  odbździe siź wystawa sztuki wspó³czesnej zatytu³owana "Het Contrast".

Na powierzchni wystawienniczej wielkoci ponad 1000 m kw. zostan± zaprezentowane prace czterech artystów, prezentuj±cych róæne formy artystycznej wypowiedzi.

Bźd± to : Wim Bos z Holandii, Dirk Pleyer z Niemiec, Igor Myszkiewicz z Zielonej Góry oraz Micha³ Hrisulidis z Wroc³awia.

Obaj polscy artyci reprezentowali niedawno Polskź na Miźdzynarodowych Targach Sztuki Huntenkunst, które odby³y siź w dniach 19 - 21 maj 2006 r. w miejscowoci Doetinchem w Holandii.

Dla Micha³a Hrisulidisa bździe to juæ trzecia wystawa w tym kraju, po wystawach w Ulft i w Enkhuizen. Artysta tworzy przy pomocy farby olejnej, wźgla i technik rysunkowych. Na wystawie zaprezentuje ³±cznie 51 prac z czego ponad po³owź stanowię bźd± rysunki. Jego prace budowane s± z odrźbnych elementów, z których kaædy stanowi osobne opowiadanie ujźte w harmonijn± ca³o¶ę. Centralnym tematem prac autora jest cz³owiek cierpi±cy, ubezw³asnowolniony ci±g³± koniecznoci± dokonywania nie zawsze s³usznych wyborów. Jednak intencj± Hrisulidisa jest ukazanie cz³owieka poszukuj±cego harmonii. Cz³owieka, który na drodze do samodoskonalenia dostrzega przede wszystkim nadziejź i optymizm.

Drugim polskim artyst± jest Igor Myszkiewicz, który zaprezentuje 18 rysunków z cyklów " Zielony " i " Zmierzch" oraz 4 infografie ( grafika cyfrowa ) z cyklu " Insygnia ".

Prace Myszkiewicza nie s± manifestacj± jakiejkolwiek idei. S± raczej zapisem wźdrówki duchowej autora, poprzez marzenia i koszmary, z których wy³ania siź spontaniczny i kompletny obraz owiany mrokiem i ponurym æartem. Perfekcyjne wykonanie jego rysunków przywodzi na myl realizm magiczny. W pracach tego artysty cz³owiek przedstawiony jest w sposób nieco karykaturalny, w antycznych zieleniach i czerniach.

Zapraszam wszystkich serdecznie!

Boæena Bidacha

 


Igor Myszkiewicz, ( cykl zielony) - rysunek


Michal Hrisulidis, Thanatos 120x 130 olej na plótnie


Igor Myszkiewicz, (cykl zmierzch) - rysunek


Igor Myszkiewicz ( Insygnia) - infografia


Michal Hrisulidis, Draag het Kruis - Niesienie krzyæa (110x130 cm, olej na p³ótnie)