MAASTRICHT - TEFAF - WIELKIE TARGI SZTUKI I ATNYKÓW

2007.03.20 Nasza Polonia

20-te Targi Sztuki i Antyków TEFAF, od 9-go do 18-go marca w Maastrichcie, by³y spektakularne, wielkie i drogie.

Poniewaæ impreza staje siź coraz bardziej popularna wród nie-kupców i dlatego zat³oczona, postanowiono podnie¶ę cenź wstźpu z 40 do 55 Euro od osoby, co prawda ³±cznie z katalogiem, licz±cym 567 stron. Na pocz±tku nie wygl±da³o na to, aby odstraszy³o to "turystów targowych". Juæ po dwóch dniach pobito wszelkie rekordy iloci odwiedzaj±cych. Ale po zakończeniu ca³ych targów okaza³o siź, æe podwyæka jednak zadzia³a³a. 71.000 goci oznacza 15% mniej niæ w 2006 r. Zdaniem wielu uczestników targów sprzyja³o to swobodniejszemu poruszaniu siź i przez to i wiźkszej gotowoci do kupna. Wymieniź kilka spektakularnych cen. Juæ pierwszego dnia Johnny van Haeften, londyński specjalista od starego malarstwa flamandzko-holenderskiego, sprzeda³ amerykańskiemu prywatnemu kolekcjonerowi 17-wieczny obraz Jana Botha z Utrechtu za 4 miliony Euro. Ale i sztuka wspó³czesna cieszy³a siź zdecydowanym powodzeniem. Za przesz³o milion euro takæe londyńska Mayor Gallery sprzeda³a rze¼bkź Claesa Oldenburga z 1967 roku "Zielone damskie buciki". W kolejnych dniach odnotowano miźdzy innymi sprzedaæ antycznego chińskiego tapira z br±zu, wycenionego na 6.1 miliona euro, olejnego obrazu na p³ótnie Picasso za 7.7 miliona euro. Nie mówi±c oczywicie o wielu innych, "tańszych" eksponatach, które zosta³y sprzedane prywatnym kolekcjonerom albo muzeom.

A by³o co kupowaę, albo dla takich jak ja, ogl±daę. Aæ 220 handlarzy i kolekcjonerów z 15 krajów wystawi³o oko³o 25.000 eksponatów, ³±cznej wartoci przesz³o miliarda euro! Istne muzeum malarstwa, rysunku, rze¼by, mebli, szk³a, porcelany, srebra, obiektów archeologicznych itd. Na obejrzenie tego wszystkiego trzeba kilku dni. Moja przechadzka by³a wiźc z koniecznoci ograniczona. Najpierw ciekowo¶ę zaprowadzi³a mnie do jednej z g³ównych atrakcji: "Wród Róæ" Renoira. Acquavella Galleries z Nowego Yorku oferowa³ ten obraz za 45 milionów $. Po krótkiej refleksji nad obrazem i jego cen± powźdrowa³em dalej...

Wzd³uæ chińskich koni otaczaj±cych lampź na olej, prostej, ale doskonale zachowanej wraz z oryginalnym zabarwieniem. Wzd³uæ nowoczesnych rze¼b jak Quinna "Laokoon Kate", czy niesamowitego obrazu z 15-go wieku, przedstawiaj±cego mierę Lukrecji.

Polski stoisk nie by³o, ale czasami trafia³o siź co polskiego. Na przyk³ad piźkny 17-wieczny srebrny dzban liturgiczny mistrza Andreasa Mackensena z Gdańska, którym ponoę interesuj± siź kuratorzy muzeum Wawelskiego.

Na odwiedzinach Tefafu nie skończy³ siź mój pobyt w tym miecie. Lokalne Muzeum Bonnefantów podpisa³o w dniu otwarcia Tefaf umowź o wspó³pracy z Amsterdamskim Rijksmuseum. Bździe ona polega³a na wystawianiu czź¶ci kolekcji Rijksmuseum w Maastricht oraz pomocy przy konserwacji obszernej kolekcji wczesnego malarstwa w³oskiego, któr± Muzeum Bonnefantów niedawno zdoby³o. Te malarstwo oraz eksperymentalna sztuka wspó³czesna, to s± specjalnoci muzeum w Maastricht. Na pocz±tek otworzono po uroczystym podpisaniu umowy a przed wielkim przyjźciem dla notabli i prasy, pierwsz± wystawź na piźtrze, od teraz zwanym Rijksmuseum Maastricht. Sk³ada siź na ni± kolekcja ma³ych rze¼b z br±zu z Amsterdamskiego muzeum. Miźdzy innymi dziesiźę rze¼b, pochodz±cych z grobowca Izabeli Burbońskiej, postawionego w Antwerpii w 1476 r. Chociaæ rze¼by te by³y w posiadaniu Amsterdamu od 1691 r., to dopiero w 1951 r. ustalono sk±d pochodz±. Tefaf juæ siź skończy³, wystawa br±zów w muzeum trwa do 16-go wrzenia.

 

Jan Minkiewicz

 

TEFAF - GROTE KUNST EN ANTIEKBEURS IN MAASTRICHT

De 20e Kunst en Antiekbeurs TEFAF, van 9 tot 18 maart in Maastricht, was spectaculair, groot en duur.

Omdat dit evenement steeds populairder wordt onder niet-kopers en dus overbevolkt raakt, is besloten de toegangsprijs te verhogen van 40 tot 55 Euro per persoon, maar dat wel inclusief catalogus, 567 pagina’s dik. Aanvankelijk leek dit "beurstoeristen" niet af te schrikken. De eerste twee dagen werden alle records gebroken. Maar na afloop van de hele beurs bleek de verhoging toch gewerkt te hebben. 71.000 bezoekers betekent 15% minder dan In 2006. Volgens veel standhouders werd de atmosfeer daardoor losser en steeg dus de kooplust. Ik zal een paar spectaculaire prijzen noemen. Al de eerste dag verkocht Johnny van Haeften uit Londen, gespecialiseerd in oude Vlaamse en Hollandse meesters, aan een Amerikaanse particuliere verzamelaar een 17-eeuws schilderij van de Utrechter Jan Both voor 4 miljoen euro. Maar ook bij de moderne kunst was het meteen raak. Voor ruim een miljoen euro verkocht de eveneens londense Mayor Gallery een beeldje van Claus Oldenberg uit 1967 "Groene damesschoentjes", De dagen daarop werden onder meer een Chinese antieke bronzen tapir verkocht, waarvoor de vraagprijs 6.1 miljoen euro was, en een olieverf schilderij van Picasso voor 7.7 miljoen euro. Om maar te zwijgen van al die talloze ‘goedkopere" objecten, die verkocht zijn aan particulieren of musea. En te kopen was er veel, of zoals voor mij, te bekijken. 220 handelaren en verzamelaars uit 15 landen lieten ongeveer 25.000 stukken zien, bij elkaar ruim een miljard waard! Een waar museum met schilderijen, tekeningen, beelden, meubels, glas, porselein, zilver, archeologische objecten etc. Om dat allemaal te bekijken heb je een paar dagen nodig .

Mijn bezoek was dus noodzakelijkerwijs beperkt. Uit nieuwsgierigheid ging ik eerst naar één van de grootste attracties: "Tussen de Rozen" van Renoir. Acquavella Galleries uit New York bood dat schilderij aan voor maar liefst 45 miljoen $. Na een korte mijmering over dat schilderij en de prijs ging ik verder op pad... langs Chinese paarden als wakers rondom een eenvoudige olielamp, zeer goed bewaard, inclusief de oorspronkelijke kleuring. Langs moderne kunst zoals het beeld "Laokoon Kate" van Quinn of een uitzonderlijk 15-eeuws schilderij van de dood van Luctretia.

Poolse stands waren er niet, maar soms vind je iets uit Polen. Zoals een prachtige 17-eeuwse, zilveren liturgische bokaal van meester Andreas Mackensen uit Gdańsk, waarvoor belangstelling zou bestaan bij de curatoren van het Wawel-museum.


Obraz Jana Brueghela M³odszego przyciaga widzów - foto Jan Minkiewicz


Pierre-August Renoir (1841 - 1919)Wsród Róæ, 1882 r, olej na plótnie 99.7 x 81.28 cm. Stoisko Acquavella Galleries Inc.Stoisko Acquavella Galleries Inc.


Dzban liturgiczny, Gdańsk, oko³o 1650 r., srebro z medalionami przedstawiaj±cymi Wiarź, Madroę i Ostatni± Wieczerzź, waga 1865 gr., 30 cm. Znak Mistrza Andreasa Mackensena I.


Chińska Porcelana, dzbanki na ksztalt Holendrów w oczach Chinczyków - foto Jan Minkiewicz


Rze¼ba z grobowca Izabeli Burbońskiej, Antwerpia 1476 r., braz, 55 cm. W Muzeum Bonnefantów Maastricht - foto Jan Minkiewicz


¦mierę Lukrecji, W³oski mistrz, 15-ty wiek - foto Jan Minkiewicz


Marc Quinn (1965 - ), 2007 r. Laocoon Kate, Braz, 88 x 130 x 50 cm. Stoisko Galerie Hopkins - Custot - foto Jan Minkiewicz


Krowa, polichromowana porcelana z Delft, oko³o 1750 r. - foto Jan Minkiewicz

De Tefaf was niet mijn enige reden voor een bezoek aan Maastricht. Het lokale Bonnefanten Museum tekenden op de dag van de opening van Tefaf een samenwerkingsovereenkomst met het Amsterdamse Rijksmuseum. Die samenwerking betreft het vertonen van delen van de collectie van het Rijksmuseum in Maastricht en hulp bij het conserveren van de omvangrijke Otto Lanz collectie vroege Italiaanse schilderkunst, die in het bezit komt van het Bonnefanten. Vroege Italianen en moderne experimentele kunst behoren tot de specialismen van het Maastrichtse museum. Als start werd na de officiėle ondertekening van de samenwerking en voor het grote feest voor notabelen en pers de eerste expositie geopend op de verdieping, die nu Rijksmuseum Maastricht heet. Het is een expositie van kleine bronzen uit de collectie van het Rijksmuseum. Onder meer tien beeldjes uit het praalgraf van Isabella van Bourbon, in 1476 ingericht in Antwerpen. Hoewel die beelden al vanaf 1691 in bezit waren van de stad Amsterdam, is daar pas in 1951 vastgesteld, waar ze vandaan kwamen. De Tefaf is afgelopen, maar de bronzen in het Bonnefanten zijn te zien tot 16 september.

 

Jan Minkiewicz