Wystawa "ART FOR LIFE"

2005.03.17 Nasza Polonia

L'ARCHE DE LA DEFENSE - wystawa od 1 Marca do 24 Kwietnia 2005. 80 artystów ró¿nych narodowoci jednocz± siê w obronie Pokoju w wiecie oraz szczê¶cia Dzieci w  l'Arche de la Défense, Pary¿.

Wystawa po³±czona bêdzie z aukcj± (13-go Kwietnia 2005). Pieni±dze ze sprzeda¿y  prac artystów przeznaczone bêd± na rzecz najbiedniejszych dzieci trzeciego wiata oraz miêdzynarodowej pomocy medycznej dla dzieci z po³udniowo-wschodniej Azji.

Aukcjê poprowadzi s³awny komisarz: Pierre Cornette de St Cyr

Polskich artystów bêd± reprezentowaæ:
Louise Severyn-Kosiñska Pl / Gb
Lidia Syroka Pl /Fr
Krzysztof Szalek Pl / Fr
Wela (El¿bieta Wierzbicka) Pl / Fr
Monika Wheeler Pl / Gb

Informacje praktyczne:
Wystawa otwarta codziennie od 10-tej do 19-tej do 24.04.2005
Wernisa¿ 13.04.2005 o godz. 18-tej
Aukcja 13.04.2005 o godz. 20-tej
adres:  le Toit de la grande arche (35e étage)
1, parvis de la Défense
92044 La Défense
Metro nr1 lub RER A, stacja Grande Arche de la Défense,


 http://www.grandearche.com/affiche.pdf