Piotr Konkel i Robert Sobociński w Hadze

 

2008.11.17 Nasza Polonia

Jeden urodzi³ siź w Polsce, ale jako ch³opiec wyjecha³ i sta³ siź malarzem w Hadze, drugi zosta³ rze¼biarzem nie wyjeædæaj±c z Polski.

 


Piotr Konkel, Ambasador RP - Janusz Stańczyk, Robert Sobociński i matka Piotra. Foto Grace Wychowanska

 

Pierwszy, Piotr Konkel i drugi, Robert Sobociński, obaj byli obecni 8-go listopada na otwarciu wystawy ich prac w Galerie Project 2.0 na Noordeinde 57 w Hadze. Na probź Piotra gocie, w miarź moæliwoci, przybyli ubrani na bia³o, co jest tradycj± na jego wernisaæach.


Wystawź oficjalnie otworzy³ Ambasador RP, Janusz Stańczyk. Przypomnia³ bogat± Polsk± tradycjź awangardow±, reprezentowan± miźdzy innymi przez Piotra Wróblewskiego czy Magdalenź Abakanowicz i podkreli³ przynaleæno¶ę obu obecnych plastyków do tej tradycji, szczególnie przez ich powo³ywanie siź na archetypy przy szukaniu miejsca w dzisiejszym wiecie.

 

Piotr odwo³uje siź w swoich obrazach do polskich symboli, czźsto religijnych, jak na przyk³ad madonny. Podróæuje daleko, nawet poza krańce wiata, ale zawsze wraca do niego i jest g³źboko w nim zakorzeniony.

 

Robert Sobociński kreuje w br±zie postacie archaiczne, przypominaj±ce Rodina, Giacomettiego. Przy tym solidny materia³ br±zu rozrywa na strzźpy tworz±c w swoich formach przestrzeń, pustkź, co im daje specyficzn± dla Sobocińskiego energiź. Oprócz kilku mniejszych rze¼b w galerii, wiźksze prace Sobocińskiego wystawione s± w ogrodzie Ambasady Polskiej.

 

Po otwarciu przez Ambasadora Piotr podpisa³ pierwszy egzemplarz swojej ksi±æki-albumu o 10 latach swojej twórczoci i wrźczy³ matce. Licznie przybyli gocie wietnie siź bawili, jedli i pili.

 

 

Wystawa trwa do 8 grudnia: Galerie Project 2.0, Noordeinde 57, Haga.

 

Jan Minkiewicz

 

Zobacz takæe: http://www.project20.nl/

 

 

 

PIOTR KONKEL EN ROBERT SOBOCINSKI IN DEN HAAG

De een is geboren In Polen, maar verliet als jongetje het land en ontwikkelde zich in Den Haag tot schilder, de tweede werd beeldhouwer zonder Polen te verlaten.

De eerste, Piotr Konkel en de tweede, Robert Sobocinski, waren beide aanwezig op 8 november op de opening van de expositie met hun werken in Galerie Project 2.0 aan het Noordeinde 57 in Den Haag. Op verzoek van Piotr waren de gasten voor zover mogelijk gekleed in het Wit, wat traditie is op de zijn vernissages.

De expositie werd officieel geopend door de Ambassadeur van Polen, Janusz Stanczyk. Hij memoreerde aan de rijke Poolse traditie in de artistieke avant-garde, vertegenwoordigd door onder meer Piotr Wróblewski of Magdalena Abakanowicz en onderstreepte dat beide aanwezige kunstenaars tot die traditie horen, vooral door hun beroep op archetypes bij het zoeken van een plek in de huidige wereld.

Piotr grijpt in zijn schilderijen terug op Pools symbolen, vaak religieuze, zoals bij voorbeeld madonna's. Hij reist ver, zelfs buiten de grenzen van de wereld, maar keert altijd terug en is er diep in geworteld.

Foto Grace WychowanskaFoto Grace Wychowanska

 


Foto Grace WychowanskaFoto Grace Wychowanska

 


Foto Grace Wychowanska

Robert Sobocinski creėert in brons archaische figuren, die doen denken aan Rodin of Giacometti. Daarbij scheurt hij het solide bronzen materiaal aan repen, waarbij hij in zijn figuren ruimte, leegte creėert, wat deze een typisch bij Sobocinski horende energie geven. Naast enkele kleinere beelden in de galerie, zijn grotere werken van Sobocinski tentoongesteld in de tuin van de Poolse Ambassade.

Na de opening door de Ambassadeur signeerde Piotr het eerste exemplaar van het albumboek over tien jaar van zijn kunstenaarschap en overhandigde dit aan zijn moeder. De talrijke gasten vermaakten zich uitstekend en deden zich tegoed aan hapjes en drankjes.

De expositie duurt tot 8 december: Galerie Project 2.0, Noordeinde 57, Den Haag.

Jan Minkiewicz

Info.http://www.project20.nl/