Xawery Wolski | B£YSK

 

2011.07.09 Nasza Polonia

 

Bochenska Gallery we wspó³pracy z The Society for Arts zapraszaj± na wystawź. Wystawa trwa : 8 - 27 lipca 2011 Bochenska Gallery, Centrum Kulturalne Koneser, ul. Z±bkowska 27/31 Warszawa.

 

"B³ysk" to wystawa rze¼b, instalacji, obiektów i rysunków Xawerego Wolskiego - artysty mieszkaj±cego i pracuj±cego w Meksyku - tworz±cego inspirowane histori± i prehistori± obiekty rze¼biarskie, p³askorze¼by i wieloelementowe instalacje.

 

Wystawa indywidualna Xawerego Wolskiego stanowi niechronologiczny przegl±d dorobku artysty i niesie ze sob± dwojaki przekaz. Z jednej strony, moæna j± odczytywaę w kontekcie krajów, w których dzie³a Wolskiego powstawa³y, jako wybór twórczoci ilustruj±cej idee i dyskurs, które ukszta³towa³y jźzyk artystyczny Wolskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat. Drugim zamierzeniem jest poznanie artysty i jego procesu twórczego poprzez tworzone przez niego dzie³a. Tak wiźc, wystawa jest w zamyle portretem, gr± s³ów, z których odbiorca moæe poznaę artystź poprzez jego prace, ale takæe dziźki której Wolski spogl±da na siebie z zewn±trz, pragn±c powrócię do nurtuj±cych go przemyleń, o których chce porozmawiaę.

 

Pojźcia, takie jak czas, materialno¶ę, ucielenienie, gromadzenie dóbr oraz elementy ³±cz±ce je ze wiatem fizycznym konstytuuj± siź i nabieraj± znaczenia dziźki zagadnieniom rozwijanym na przestrzeni dziejów przez róæne doktryny filozoficzne. Korzystaj±c z rozmaitych mediów - od surowych materia³ów przemys³owych do subtelnego b±d¼ obsesyjnego rysunku - Xawery Wolski pragnie pog³źbiaę refleksje, które nie mieszcz± siź w obszarze filozofii moralnoci b±d¼ etyki, lecz powinny staę siź domen± artystycznej introspekcji czy nawet medytacji. (Xochitl Aguirre)

 

Xawery Wolski urodzi³ siź w 1960 roku w Warszawie. Studiowa³ w krakowskiej i warszawskiej Akademii Sztuk Piźknych, w Academie des Beaux-Arts w Paryæu i w New York Studio School of Drawing, Paiting and Sculpture. Od 1996 r. przebywa w Meksyku. W latach 2008-2009 artysta pracowa³ w Bangkoku, dziźki zaproszeniu Fundacji Jim Thompson. Wystawy indywidualne X.Wolskiego s± eksponowane w najwaæniejszych galeriach i muzeach na wiecie, bierze teæ udzia³ w wielu pokazach zbiorowych.

 

Specjalne podziźkowania za pomoc w organizacji wystawy Bochenska Gallery kieruje do Pana Krzysztofa Kamyszewa i Pana Artura Popka (The Society for Arts), Galerii Bielskiej BWA oraz Ambasady Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

 

Bochenska Gallery

 

Centrum Kulturalne Koneser, ul. Z±bkowska 27/31

 

www.bochenskagallery.pl

info@bochenskagallery.pl

 

 

www.facebook.com/Bochenska, tel. +48 601 511 713

 

Galeria czynna: wtorek-pi±tek 12 -18, sobota 12-16