Wystawa Anny Kaszuby-Dźbskiej

2005.03.08 Nasza Polonia

W dniach 15 do 29 marca 2005 w Centrum Kultury 'Maldenstijn' w Malden odbździe siź wystawa prac plastycznych Anny Kaszuby-Dźbskiej, malarki, ilustratorki ksi±æek i animatorki filmów, mieszkaj±cej na sta³e w Krakowie.

Kalinka i Malysz

Anna Kaszuba-Dźbska, urodzi³a siź w Olkuszu (Polska) w 1975 roku.

Absolwentka Akademii Sztuk Piźknych w Krakowie (2000) na Wydziale Malarstwa jak równieæ dyplom na Wydziale Grafiki w Pracowni Filmu Animowanego (2004).

Laureatka wielu nagród oraz stypendiów przyznawanych dla m³odych, wyróæniaj±cych siź artystów. Miźdzy innymi laureatka holendersko-polskiej Fundacji Or³a Bia³ego, nagroda firmy Talens w 2000 roku.

Uczniowie polskich szkó³ek na terenie Holandii, znaj± Aniź g³ównie z ilustracji do ksi±æek z wierszami dla dzieci £ukasza Dźbskiego, prywatnie mźæa Ani.

Ilustracje pe³ne akcji, ciep³a, kolorów, jeszcze bardziej podkrelaj±ce i oæywiaj±ce, pe³ne dynamiki wiersze £ukasza. Wszystkie dzieci znaj± dowcipne historie z ksi±æeczek "Krówki i Mrówki i inne bajki wierszem" czy "Wiórki wiewiórki i inne bajki wierszem".

20 marca 2005, podczas 5 Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci w Malden, bździe mia³a holendersk± premierź najnowsza ksi±æka £ukasza Dźbskiego pt. "Gdzie Portugalczyk wygrzewa stopy, czyli podróæe w g³±b Europy" , z ilustracjami Ani.

W czasie Festiwalu, dzieci bźd± mog³y obejrzeę równieæ dwa filmy animowane Ani.

Ania jest równieæ autork± ilustracji ksi±æek dla doros³ych czytelników, takich jak "FRANIO" Radka Knappa (2004), czy ksi±æki, pt. "Przegry¼ę dædæownicź", jednej z najpopularniejszych w chwili obecnej w Polsce autorki powieci, Katarzyny Grocholi.

Ania jest jednak przede wszystkim malark±. Jej obrazy, jak na przyklad " Kochanie", "Chronienie", "Wspomnienie", s± pe³ne ciep³a, nastrojowoci, liryzmu, przepe³nione sentymentem, bajkowoci±. Jak sama autorka przyznaje, natchnienie czerpie z rysunków swoich dzieci, Kalinki i Kacpra, pe³nych inwencji, spontanicznoci a przede wszystkim mia³oci, której zazwyczaj doros³ym juæ brakuje.

W jej malarstwie, znale¼ę moæna bardzo wiele motywów biblijnych, na przyk³ad "Arka" czy Tryptyk "Sen Adama".

Jej malowane okna, na przyk³ad cykl "Sen o b³źkicie", z którego pochodzi wspomniany Tryptyk, s± zaproszeniem do innego wiata. ¦wiata, który juæ przemin±³, jednoczenie æyj±c w nas wszystkich poprzez wspomnienia, stare fotografie, pami±tki z przesz³oci. Maluj±c okna, wype³niaj±c je symbolami z przesz³oci swojej i swojej rodziny, Ania próbuje znale¼ę drogź w przysz³o¶ę. Co znajdziemy po drugiej stronie lustra?

Aby siź o tym przekonaę, zapraszamy Państwa na wystawź do Centrum Kultury 'Maldenstijn' w Malden od 15 do 29 marca 2005.

W kwietniu, wystawź obrazów i ilustracji oraz witrynź z ksi±ækami £ukasza i Ani, ogl±daę bździe moæna w Publicznej Bibliotece w Tiel.

Ma³gorzata Evertse-Smó³ka

 

Op 15 t/m 29 maart 2005 zal er in het Cultureel Centrum Maldenstijn in Malden een expositie plaatsvinden van de werken gemaakt door Anna Kaszuba-Dźbska, schilderes, illustrator van boeken, en maakster van tekenfilms, wonend in het Poolse Krakau.


Sen Adama

Anna Kaszuba-Dźbska is in 1975 in Olkusz (Polen) geboren.

Afgestudeerd aan de Kunstacademie te Krakau (2000) op het gebied van schilderkunst, heeft ze ook een diploma in de sectie Grafische Vormgeving op de afdeling van de Geanimeerde Film ontvangen, op diezelfde academie.

Zij is genomineerd voor veel prijzen en beurzen voor jonge, opmerkelijke artiesten, o.a. voor de Pools-Nederlandse stichting van de Dutch-Polish White Eagle Foundation de prijs van het bedrijf Talens in 2000.

De leerlingen van de Poolse scholen in Nederland kennen Anna Kaszuba-Dźbska hoofdzakelijk van de illustraties in de boeken met kinderverzen, geschreven door £ukasz Dźbski, Anna's echtgenoot.

Illustraties vol met actie, warmte, kleuren, nog meer de dynamiekvolle gedichten van £ukasz accentuerend en verlevendigend. Al de kinderen kennen de grappige verhaaltjes van de boeken "Krówki i Mrówki i inne bajki wierszem" ( Koeitjes en Miertjes en andere verhalen op rijm) of "Wiórki wiewiórki i inne bajki wierszem" (Krulletjes, eekhoorentjes en andere verhalen op rijm).

Op 20 maart 2005, tijdens het 5e Festival van Poolse Poėzie voor Kinderen in Malden, zal Anna haar Nederlandse premičre maken met het nieuwste boek van £ukasz Dźbski, met haar tekeningen, de titel dragend: "Gdzie Portugalczyk wygrzewa stopy, czyli podróæe w g³±b Europy". (Waar de Portugees zijn voeten warmt, oftewel reizen naar het hart van Europa)

Tijdens het festival kunnen de kinderen ook twee tekenfilms van Anna bekijken.

Anna is ook de maker van de illustraties in boeken voor de wat oudere lezer, zoals "Franio" door Radek Knapp (2004), of in het boek met de titel "Przegry¼ę dædæownicź" door Katarzyna Grochola, momenteel een van de meest populaire schrijfsters in Polen.

Maar toch is Anna voornamelijk schilder. Haar schilderijen, o. a. " Kochanie"(Houden van), "Chronienie"(Beschermen), en "Wspomnienie"(Herinnering), zijn vol warmte, lyriek, en overgoten met sentimenten, dromerigheid. Anna geeft toe, dat ze inspiratie haalt uit de tekeningen van haar kinderen, Kalinka en Kacper, vol fantazie, spontaniteit, maar voornamelijk durf, waar het bij de meeste volwassenen aan ontbreekt.

In haar werken zijn veel Bijbelse motieven te vinden, zoals in "Arka" (Ark), of de Triptiek "Sen Adama" (Adams droom).

Haar beschilderde ramen, bijv. de serie "Sen o b³źkicie" (De droom over lichtblauw), waaruit de eerder genoemde Triptiek ontstaan is, zijn uitnodigingen naar een andere wereld. Een wereld, die al voorbij is gevlogen, maar tegelijkertijd levend in ons allen door middel van herinneringen, oude foto's, en aandenkens uit het verleden. De ramen schilderend, die vullend met symbolen uit het verleden van zichzelf en haar familie, probeert Anna haar weg naar de toekomst te vinden

Wat vinden we aan de andere kant van de spiegel?

Om daarachter te komen, nodigen wij u uit voor de expositie in het Cultureel Centrum Maldenstijn in Malden, van 15 t/m 29 maart 2005.

Sociaal Cultureel Centrum Maldenstijn in Malden, vlakbij Nijmegen

Kerkplein 8

6581 AC Malden,