Wystawa malarstwa i grafiki Micha³a Hrisulidisa w Enkhuizen

 

2005.09.07 Nasza Polonia

 

Z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Enkhuizen w dniach od 8 pa¼dziernika  do 13 listopada organizatorka i kustosz wystawy pani Boæena Bidacha oraz Centrum Sztuki "De Twee Wezen" postanowi³o zaprezentowaę obrazy, grafiki i kompozycje scenograficzne autorstwa Micha³a Hrisulidisa ukazane na tle muzyki Andrzeja Szymalskiego.

 

Ekspozycja prezentuje kilkadziesi±t prac powsta³ych w ostatnich latach, z których czź¶ę bździe prezentowana po raz pierwszy.

Twórczo¶ę Micha³a Hrisulidisa to magiczny, metaforyczny wiat pe³en odniesień mitologicznych i kulturowych. Wystawź moæna oglad±ę od rody do niedzieli w godzinach od 13 do 16.30.

 

Wstźp wolny.


Dariusz Wieczorek

 

 

Micha³ Hrisulidis

 

Urodzi³ siź w 1963 r. we Wroc³awiu w Polsce. W latach 1984-89 studiowa³ w Państwowej Wyæszej Szkole Sztuk Plastycznych we Wroc³awiu. Dyplom z wyróænieniem otrzyma³ w pracowni prof.Stanis³awa Kortyki w 1989 r

.

Micha³ Hrisulidis ma za sob± 30 wystaw indywidualnych miźdzy innymi: we Wroc³awiu Galeria Miejska, Centrum Sztuki Impart, w Warszawie Galeria Zapiecek, w Krakowie Willa Decjusza, w Zielonej Górze Galeria BWA, w Jeleniej Górze Galeria BWA, w Lublinie Galeria Zamkowa, w £odzi Muzeum Kinematografii, w Dre¼nie Siedziba G³ówna Rady Adwokackiej Saksonii, w Berlinie Galeria Terzo.
Bra³ udzia³ w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granic± miźdzy innymi: w Monachium Wystawa Sztuki Dolnol±skiej( wspó³komisarz wystawy), Ludwigshaffen, Herford, Salonikach wyróænienie w konkursie na plakat " XV Dimitria", w Kopenchadze, Lwowie, Kijowie, Szczecinie Festiwal Polskiego Malarstwa Wspó³czesnego, Bielsku Bia³ej Ogólnopolski Konkurs Malarski " Bielska Jesień", Warszawie Muzeum Plakatu w Wilanowie wyróænienie w konkursie "Ku godnej i aktywnej staroci".

 

Od 1993 roku zajmuje siź równieæ scenografi± filmow± i teatraln±. W 1994 roku otrzyma³ nagrodź indywidualn± na XIX Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za wspó³tworzenie kszta³tu plastycznego filmu " Cudowne miejsce" w reæ. Jana Jakuba Kolskiego.

 

Micha³ Hrisulidus jest autorem ponad dwudziestu realizacji scenograficznych do filmów fabularnych i teatrów telewizji, miźdzy innymi: scenografia do filmu fabularnego " Daleko od okna" w reæ. Jana Jakuba Kolskiego, dekoracja wnźtrz do filmu " Historia Kina w Popielawach" w reæ. Jana Jakuba Kolskiego ( Z³ote Lwy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 1998 rok ), scenografia do teledysków Grzegorza z Ciechowa " ojDaDana" w reæ. Jana Jakuba Kolskiego ( nominacja za plastyczn± aranæacjź przestrzeni na festiwalu " Yach Film Festiwal 1997 rok), scenografia do teatru telewizji pt: " Wyspa Róæ " S³awomira Mroæka w reæ. Jana Jakuba Kolskiego, scenografia do teatru telewizji pt: " Stara kobieta wysiaduje" Tadeusza Róæewicza w reæ. Filipa Bajona, scenografia do Teatru Telewizji pt: " Siedem dalekich rejsów" Leopolda Tyrmanda w reæ. Marcina Ziembińskiego, scenografia do filmu " G³oniej od bomb" w reæ. Przemys³awa Wojcieszka, scenografia do filmu " Królowa chmur" w reæ. Rados³awa Piwowarskiego, scenografia do serialu TVP ( program pierwszy telewizji polskiej) " Stacyjka" w reæ. Rados³awa Piwowarskiego.

 

Micha³ Hrisulidis jest laureatem nagrody indywidualnej na XXV Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za scenografiź do filmu " Daleko od okna" w reæ. Jana Jakuba Kolskiego.

 

W 1998 roku otrzyma³ stypendium Ministra Kultury i Sztuki RP.

Prace Micha³a Hrisulidisa znajduj± siź w wielu zbiorach prywatnych w Polsce i za granic±.


 

Micha³ Hrisulidis

 

Micha³ Hrisulidis is in de Poolse stad Wroc³aw geboren in 1963. In de jaren 1984-1989 studeerde hij aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Wroc³aw. Diploma met onderscheiding heeft hij in 1989 behaald in de werkplaats van prof. Stanis³aw Kortyka.

 

Micha³ Hrisulidis heeft 30 individuele tentoonstellingen gehad, onder meer in Wroc³aw: in de Stedelijke Galerie en Het Centrum voor Kunst 'Impart', in Warschau: in de 'Zapiecek' Galerie, in Krakau: in 'Willa Decjusza', in Zielona Góra: in de 'BWA Galerie', in Jelenia Góra: in de 'BWA Galerie', in Lublin: in de 'Zamkowa' Galerie, in £ód¼ in het Museum van Cinematografie, in Dresden in het hoofdkantoor van de Advocatenraad voor de Provincie Saksen, in Berlijn in de 'Galerie Terzo'.

 

Hij heeft ook deelgenomen aan vele groepstentoonstellingen zowel in Polen als in het buitenland. Hrisulidis exposeerde zijn werk in onder meer München op de Kunstexpositie van Neder-Silezie (waarvan hij een mede -organisator was), in Ludwigshaffen, in Herford, in Saloniki - onderscheiding in de prijsvraag voor een poster 'XV Dimitrii', in Kopenhagen, Lvov, Kiev (Oekraļne), Szczecin - op het Festival van de Poolse Hedendaagse Schilderkunst, in Bielsko- Bia³a op de Algemene Poolse Kunstschilders Concours 'Bielska Jesień', in het Warschau Poster Museum in Wilanów - onderscheiding in de prijsvraag 'Naar de waardige en actieve ouderdom'.De Twee Wezen 
Westerstraat 109  
1601 AD Enkhuizen      

0228317649    
www.enkhuizen.bruist.nu                    

                            

Boæena Bidacha
Maelsonweg 14

1601 NS Enkhuizen
0228315750 / Mobiele: 0620673291
e-mail: elboenkhuizen@hotmail.com