Otwarcie wystawy w holenderskim parlamencie

2011.06.06 Nasza Polonia

30 maja o godzinie 17.00, przed siedzib± holenderskiego parlamentu (Binnenhof) w Hadze, odby³o siź uroczyste otwarcie polsko-wźgierskiej wystawy powiźconej twórczoci Roberta Sobocińskiego oraz wźgierskiego rze¼biarza Boldiego. To kulturalne przedsiźwziźcie zorganizowano z okazji kończ±cego siź wźgierskiego, a rozpoczynaj±cego siź 1 lipca polskiego przewodnictwa w Radzie UE. Wystawź otworzyli Ambasador Wźgier w Królestwie Niderlandów Gyula Sümeghy, Ambasador Polski Janusz Stańczyk, oraz burmistrz Hagi Jozias van Aartsen.  

Obaj artyci pos³uguj± siź metaforami, lecz na róæne sposoby. Rze¼by Boldiego s± pe³nymi wdziźku rze¼bami z widocznymi cechami, które wyraæaj± emocje.

Prace Sobocińskiego w br±zie s± wysublimowane, przejrzyste i proste. Nawi±zuj± one do archetypów i stanowi± jedynie odleg³e i niejasne odniesienia do ludzkich postaci. Ci wiatowej s³awy rze¼biarze po raz pierwszy zostali pokazani razem w Hadze 

Bździemy zobowi±zani za udostźpnienie przez Państwa informacji o tej wystawie swoim odbiorcom. 

Rze¼by moæna ogl±daę w Binnenhofie oraz w jego najbliæszym s±siedztwie do 14 lipca

2011 roku.

Wiźcej informacji: www.robert.sobocinski.artproduct.com.pl; www.sculptor.hu