Projekt Aukcji Sztuki Polskiej Powsta³ej Poza Granicami Kraju

 

2011.09.04 Nasza Polonia

 

Galeria Roi Doré, maj±ca swoj± siedzibê w III dzielnicy Pary¿a przygotowuje obecnie planowan± na koniec 2011 roku WIELK¡ AUKCJÊ SZTUKI POLSKIEJ POWSTA£EJ POZA GRANICAMI KRAJU, która bêdzie kontynuacj± cyklu wystaw "Wygnani z raju", zapocz±tkowanego przez galeriê w czerwcu tego roku.

 

W zwi±zku z rozpoczêt± w lipcu tego roku polsk± prezydencj± w Unii Europejskiej, planowana przez nas aukcja bez w±tpienia wpisze siê w bogaty program promuj±cy polsk± kulturê i sztukê na oewiecie. Kolejna okolicznooeæ to przypadaj±ce w tym roku obchody setnej rocznicy urodzin Czes³awa Mi³osza. Aukcja stanie siê wiêc jednym z ciekawszych wydarzeñ artystycznych 2011 roku, prezentuj±c ponad 200 prac polskich artystów zarówno o miêdzynarodowej s³awie, jak i artystów mniej znanych.

 

Bêdzie to pierwsza tego typu aukcja, przyczyniaj±ca siê do propagowania na ca³ym oewiecie polskiej sztuki. To bardzo wa¿ne wydarzenie z punktu widzenia kolekcjonerów, inwestorów, muzeów, kuratorów, historyków i krytyków oraz osób obserwuj±cych rynek sztuki. Zgromadzenie tak du¿ej ilooeci dzie³ polskich artystów wywo³a szerokie spojrzenie na sztukê polsk± i jej prawdziw± promocjê w skali globalnej, co w konsekwencji mo¿e znacz±co wp³yn±æ na pozycjonowanie dzie³ polskich artystów w rankingach miêdzynarodowych.

 

Dok³adamy wszelkich starañ, aby ta aukcja odby³a siê i zyska³a jak najwiêkszy rozg³os, gromadz±c w centrum oewiatowego handlu dzie³ami sztuki - w Pary¿u, artystów reprezentuj±cych polsk± sztukê powsta³± poza granicami kraju, od Europy po Amerykê i Australiê. Jeoeli projekt tej wielkiej aukcji bêdzie gotowy przed koñcem pa¼dziernika tego roku, zostanie ona przeprowadzona przez dom aukcyjny, najprawdopodobniej w Hôtel Drouot w centrum Pary¿a.

 

Zwracamy siê wobec tego do wszystkich zainteresowanych osób - artystów, kolekcjonerów i posiadaczy prac polskich artystów tworz±cych poza granicami kraju o zg³aszanie obiektów na aukcjê oraz do pomocy w jej zorganizowaniu. Sukces tej aukcji zale¿y w du¿ej mierze od Was, dlatego liczymy na Was, na Wasze zaanga¿owanie i udzia³ w wielkiej promocji polskiej sztuki w Pary¿u i na oewiecie.

 

Alicja Polap

Galerie Roi Doré

 

Galerie Roi Doré

6, rue Sainte Anastase

75003 Paris

Tél: + 33 1 42 78 54 42

galerie@roidore.com

www.roidore.com

 

PROJET D'UNE VENTE AUX ENCHERES D'ART POLONAIS REALISE EN DEHORS DE LA POLOGNE

 

La Galerie Roi Doré, située dans le 3e arrondissement de Paris prépare actuellement UNE

GRANDE VENTE AUX ENCHERES D'ART POLONAIS REALISE EN DEHORS DE LA

POLOGNE. La vente aux enchéres, prévue pour la fin de l'année, poursuivra le cycle

d'expositions ' Chassés du paradis ', initié par La galerie en juin 2011.

 

Dans le contexte de la présidence polonaise de l'Union Européenne assurée par la Pologne

depuis le 1er juillet 2011, la vente aux enchéres que nous organisons s'inscrira sans doute

dans le riche programme de la promotion de la culture et de l'art polonais dans le monde.

Une autre coïncidence, c'est le 100e anniversaire de la naissance de Czes³aw Mi³osz célébré

en 2011. Cette vente aux enchéres, présentant plus de 200 oeuvres d'artistes polonais, aussi

bien ceux de renommée internationale que ceux moins connus, constituera l'un des

événements artistiques les plus intéressants de l'année 2011.

 

Ce sera une premiére pour ce type de vente aux enchéres, contribuant a la promotion de l'art

polonais dans le monde entier. Événement de grande importance du point de vue des

collectionneurs, investisseurs, musées, curateurs, historiens, critiques ainsi que d'autres

personnes observant le marché de l'art. Le rassemblement d'un si grand nombre d'oeuvres

d'artistes polonais suscitera une large vision de l'art polonais et sa vraie promotion a l'échelle

mondiale, ce qui par conséquent peut influencer considérablement le positionnement des

oeuvres des artistes polonais dans les classements internationaux.

 

Nous faisons tous les efforts nécessaires pour réaliser cette vente aux enchéres et pour que

cet événement acquiére une grande renommée, en rassemblant a Paris - le centre mondial

du commerce de l'art, les artistes représentant l'art polonais créé en dehors de leur pays, de

l'Europe jusqu'a l'Amérique et l'Australie. Si le projet de cette grande vente aux enchéres est

pret avant fin octobre 2011, elle sera menée par une maison de ventes aux enchéres,

probablement a l'Hôtel Drouot dans le centre de Paris.

 

Nous invitons donc toutes les personnes intéressées par ce projet - artistes, collectionneurs

et possesseurs d'oeuvres d'artistes polonais créant en dehors de la Pologne a nous

contacter pour proposer leurs objets a notre vente aux enchéres ainsi qu'a nous aider a

organiser cet événement. La réussite de cette vente aux enchéres dépend aussi de Vous,

c'est pourquoi nous comptons sur Vous, sur Votre engagement et Votre participation a cette

grande promotion de l'art polonais a Paris et dans le monde entier.


Alicja Polap

Galerie Roi Doré

 

Galerie Roi Doré

6, rue Sainte Anastase

75003 Paris

Tél: + 33 1 42 78 54 42

galerie@roidore.com

www.roidore.com