Na pograniczu polsko-niemieckim

Doktorat h.c. dla prof. H. Rosenthala*

2003.11.25 Nasza Polonia


zdjźcie: Prof. dr H. Rosenthal odbira tytu³ doktora h.c. szczecińskiej Akademii Rolniczej z r±k dziekana wydzia³u

Nadany zosta³ na wniosek Rady Wydzia³u Nauk o Æywnoci i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Wyróæniony tym zaszczytnym tytu³em jest absolwentem dwóch znanych niemieckich uniwersytetów: Wolnego Uniwersytetu w Berlinie (1962) i Uniwersytetu w Hamburgu (1968). Na pierwszym z nich studiowa³ zoologiź, botanikź, chemiź, geografiź i filozofiź, na drugim za hydrobiologiź i rybactwo. Stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyska³ natomiast na Uniwersytecie w Hamburgu.

Dorobek naukowy prof. Rosenthala obejmuje ³±cznie ponad 300 pozycji, opublikowanych g³ównie w renomowanych czasopismach naukowych, z których ponad 120 stanowi oryginalne prace badawcze i dowiadczalne, przeprowadzone na 18 gatunkach ryb. W zakresie zainteresowań naukowych prof. Rosenthala znalaz³a siź równieæ wiźkszo¶ę ryb uæytkowych Ba³tyku i Morza Pó³nocnego. Jego zainteresowania naukowe wykracza³y stopniowo poza dotychczasowy rejon badawczy Instytutu Biologicznego Helgoland, w którym pracowa³ przez pierwsze 20 lat i zaczź³y takæe obejmowaę wiele gatunków ichtiofauny Pacyfiku. Z czasem, zainteresowania Profesora koncentruj± siź na ichtiologii stosowanej, w tym g³ównie akwa- i marikulturze, które ostatnio zdominowa³y.

Znacz±ce zas³ugi posiada równieæ prof. Rosenthal dla Akademii Rolniczej w Szczecinie, miźdzy innymi: skutecznie wspiera³ starania pracowników w uzyskaniu niemieckich stypendiów naukowych; przygotowywa³ programy staæy naukowych dla naszych pracowników w Niemczech; by³ teæ inicjatorem przyznania szczecińskiej Akademii Rolniczej, w roku2001, organizacji miźdzynarodowej konferencji AQUALEX, co by³o okazj± jej promocji w Europie,

W dzia³alnoci prof. Rosenthala obserwuje siź sta³e Jego d±æenie do zbliæenia osób róænych nacji. Jako sposób poznania i zrozumienia innych kultur oraz podniesienia standardu æycia ludzi, podejmuje wysi³ki nad nawi±zywaniem i rozwijaniem miźdzynarodowej wspó³pracy. Zawsze chźtnie w³±cza³ i w³±cza siź zwykle jako koordynator do realizowanych dwustronnych programów badań hydrobiologicznych pomiźdzy Niemcami a Izraelem, Brazyli± czy Kanad±, a takæe uczestniczy w gremiach koordynuj±cych naukowe i rz±dowe organizacje (np. ICES, EIFAC, ¦wiatowe i Europejskie Towarzystwo Akwakultury).

Prof. Rosenthal daæy szczególnie wielk± sympati± Polskź i Polaków, jak i wszystkie narody s³owiańskie. Sympatia ta wynika zapewne z faktu, æe Jego ojciec mieszka³ pocz±tkowo pod Bydgoszcz±, sk±d po I wojnie wiatowej postanowi³ wyemigrowaę do USA. Na swojej trasie z Polski do portów w Niemczech spotka³ jednak mamź Profesora i to by³ kres jego podróæy do Ameryki. W ten sposób pojawi³ siź na wiecie Harald Rosenthal, który dzisiaj znów powraca do Polski, z któr± wi±æe Go zarówno wielki sentyment, jak i historia Jego rodziny.


Leszek W±tróbski

* Laudacjź, w dniu wrźczenia tego zaszczytnego tytu³u, wyg³osi³ prof. dr hab. Rajmund Trzebiatowski