"Pomerania Nostra" dla prof. B. Beitza


2003.10.21 Nasza Polonia

 


Prof. Berthold Beitz - w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego


Nagrodź "Pomerania Nostra" wrźcza rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Zdzis³aw Chmielewski /z lewej/

Fundatorami po raz pierwszy przyznanej w tym roku nagrody "Pomoerania Nostra" s± dwa uniwersytety pomorskie: Greifswaldzki w Niemczech /za³oæony w roku 1456/ i Szczeciński w Polsce /powo³any w roku 1985/ oraz dwie redakcje: "Nordkuriera" z Neubrandenburg i "Kuriera Szczecińskiego". Tworz±c doroczn± Polsko-Niemieck± nagrodź jej fundatorzy pragnźli uhonorowaę osoby szczególnie zas³uæone dla Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego w: sztuce, nauce, polityce i gospodarce.


Tegorocznym pierwszym laureatem Nagrody "Pomerania Nostra" zosta³ prof. Berthold Beitz, pochodz±cy z miejscowoci Zemmin na Pomorzu Przednim (Vorpommern), urodzony 26 wrzenia 1913 roku /niedawno ukończy³ wiźc 90 lat/.


Prof. Beitz studiowa³ w Greifswaldzie i Stralsundzie, gdzie ukończy³ bankowo¶ę. W roku 1939 rozpocz±³ pracź w firmie Shella w Hamburgu, a podczas wojny /1941-44/ by³ handlowcem w Karpackiej Kompanii Naftowej (Karpaten Öl AG) w Borys³awiu i Drohobyczu na dawnych polskich Kresach Wschodnich. Tam teæ uratowa³ kilkuset Æydów przed wywózk± do obozu zag³ady w Be³æcu. Za swój czyn uwaæany jest za pomorskiego Schindlera i Wallenberga.


Po II wojnie wiatowej, w roku 1953, zwi±za³ siź na sta³e z firm± Alfried Krupp von Bohlen und Halbach w Essen, reorganizuj±c j± i rozwijaj±c. Przez d³ugie lata kierowa³ teæ Fundacj± im. Alfreda Kruppa, której celem by³o wspieranie kultury, nauki, owiaty i sportu.


By³ pierwszym zachodnioniemieckim przemys³owcem, który w roku 1958 z³oæy³ wizytź w Polsce i rozmawia³ z przedstawicielami polskiego rz±du. By³ teæ inicjator wspó³pracy z polskimi firmami przemys³owymi i orodkami nauki.


Za swoje wybitne zas³ugi nagradzany by³ wielokrotnie tytu³em doktora honoris causa - m.in. przez Uniwersytet w Greifswaldzkie oraz Jagielloński w Krakowie. Jest takæe honorowym senatorem Uniwersytetu Greifswaldzkiego, honorowym obywatel Greifswaldu, mecenasem Uniwersytetu Wroc³awskiego, wyróænionym Z³otym Medalem jego 300-lecia, fundatorem Kolegium im. Alfreda Kruppa w Greifswaldzie, które promuje kontakty naukowe w rejonie Ba³tyku.


Prof. Beitz pracuje intensywnie na rzecz porozumienia narodów, pojednania niemiecko-polskiego, niemiecko-izraelskiego i rozwoju wszechstronnych kontaktów polsko-niemieckich. Jest fundatorem profesury w Krakowie oraz stypendiów dla polskich studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odr±.


Odznaczony wieloma medalami - m.in. jako pierwszy Niemiec Krzyæem Komandorskim z gwiazd± Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem Sprawiedliwy Wród Narodów ¦wiata nadanym mu przez Instytut Yad Vashem w Izraelu.


O dzia³alnoci prof. Bertholda Beitza ukaza³o siź kilka ksi±æek. Najwaæniejsz± z nich jest obszerna monografia Thomasa Sandkühlera "Endlösung in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen von Bertholh Beitz, 1941-1944", która ukaza³a siź w roku 1996 w Bonn.


Nagroda "Pomerania Nostra" wrźczona zosta³a prof. Bertholdowi Beitzowi w rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego 19 pa¼dziernika 2003 roku z udzia³em przedstawicieli wiata nauki i polityki Pomorza Zachodzniego oraz niemieckiego Vorpommern.

 

 

tekst i zdjźcia Leszek W±tróbski