Doktorat hc Uniwersytetu Szczecińskiego dla G. Verheugena


2004.03.08 Nasza PoloniaPowitanie niemieckiego gocia na Uniwersytecie Szczecińskim

Senat Uniwersytetu Szczecińskiego nadal tytu³ doktora honoris causa Günterowi Verheugenowi, cz³onkowi Komisji Europejskiej odpowiedzialnemu za sprawy rozszerzenia Unii Europejskiej, cz³owiekowi wyj±tkowo zaangaæowanemu w stwarzaniu Polsce jak najlepszych warunków zwi±zanych z naszym wejciem do UE. Publikowane z jego powaænym udzia³em okresowe oceny naszych przygotowań, mimo krytycznych uwag mia³y zawsze na celu dopingowanie nas do przyspieszenia eliminacji wystźpuj±cych zaleg³oci. By³y ponadto zawsze fachowe i æyczliwe.Komisarz Günter Verheugen urodzi³ siź w roku 1948 w Bad Kreuznach. Jest absolwentem nauk politycznych, historii i socjologii uniwersytetów w Kolonii i Bonn. Swoj± karierź polityczn± rozpocz±³ w liberalnej partii Wolnych Demokratów /FDP/, sprawuj±c przy tym funkcjź rzecznika prasowego w Ministerstwie Spraw wewnźtrznych, a nastźpnie szefa dzia³u analiz i informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.. By³ wreszcie sekretarzem generalnym FDP.


W roku 1982 opuci³ szeregi partyjne Wolnych Demokratów i wst±pi³ do Socjalistycznej Partii Niemiec /SPD/, z ramienia której wybrany zosta³ do Bundestagu i na przewodnicz±cego rady Krajowej. Od pocz±tku lat dziewiźędziesi±tych zacz±³ zajmowaę siź w strukturach SPD polityk± zagraniczn±, w tym sprawami integracji europejskiej.


Odczytanie decyzji o nadaniu komisarzowi G. Verheugenowi tytu³u doktora honoris causa

Uniwersytetu Szczecińskiego


Obecnie komisarz Günter Verheugen podkrela zawsze, æe bycie Europejczykiem oznacza przede wszystkim d±æenie do umacniania wiźzi politycznych oraz rozbudowywania konkurencyjnoci gospodarki ca³ej Unii.. " im Europa bździe silniejsza, tym skuteczniej bronię bździe europejskiego sposobu æycia, europejskich wartoci z wolnoci± jednostki, ale teæ ze spo³eczn± solidarnoci±. Ta wspólnota wartoci nas umacnia".

Nastźpnie na szczycie w z pe³n± determinacj± zaangaæowa³ siź w obecne rozszerzenie UE, wskazuj±c jednoczenie od samego pocz±tku negocjacji akcesyjnych, æe Polska wraz z pozosta³ymi państwami Europy ¦rodkowo-Wschodniej powinna wej¶ę i wejdzie do europejskiej wspólnoty. Idea duæego rozszerzenia UE zosta³a uznana przez G. Verheugena wrźcz za misjź osobist±.

 

Negocjuj±c warunki przyst±pienia Polski do UE angaæowa³ siź w pe³ni w ten proces, odwiedzaj±c Polskź wielokrotnie, gdzie prowadzi³ zawsze d³ugie rozmowy w siedzibie polskiego rz±du, dyskutowa³ z parlamentarzystami, organizacjami pozarz±dowymi i m³odzieæ±, lud¼mi miast i wsi. W chwilach, gdy dochodzi³o do wahań i trudnoci w procesie negocjacyjnym, wówczas jak dobry profesor wskazywa³ s³abe strony i niedoci±gniźcia, które Polska musia³a nadrobię. Zbiera³ teæ ciźgi, gdy w pocz±tkowej fazie negocjacji zaproponowa³ 25 procent dop³at dla naszych rolników.

D±æ±c do szybkiego poszerzenia UE, w grudniu 2000 roku, przeforsowa³ koncepcjź tak zwanej "mapy drogowej", wyznaczaj±ca terminy zamykania poszczególnych dzia³ów negocjacji. W ten sposób uda³o mu siź wprowadzię ³ad do rokowań z 10 kandydatami i znacznie przyspieszyę tempo. Wprowadzenie "mapy drogowej" mia³o wp³yw na szybsze osi±gniźcie porozumienia w sprawie przep³ywu pracowników, swobody nabywania nieruchomoci oraz kosztów zwi±zanych z rozszerzeniem.


Dyplom doktora hc wrźcza G .Verheugenowi promotor tytu³u prof. dr Edward Urbańczyk -
dziekan wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania

Jednym z dowodów sympatii Güntera
Verheugena do Polski by³o wyst±pienie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w kwietniu 2003 roku. Akcentowa³ w nim zas³ugi Polaków dla demokratycznych przemian w Europie ¦rodkowo-Wschodniej i wk³ad naszego spo³eczeństwa w zjednoczenie ca³ego kontynentu. Udowodni³ jednoczenie, æe dzi nie by³oby moæliwe æycie w warunkach pokoju i bezpieczeństwa, gdyby naród polski, który najbardziej ucierpia³ wskutek podzia³u Europy, nie doprowadzi³ do odwaænego i pokojowego zakończenia konfliktu miźdzy Wschodem i Zachodem.


Komisarz Günter Verheugen nieustannie akcentowa³, æe Polska, która posiada ogromne dziedzictwo kulturalne i bogat± historiź bździe mia³a olbrzymi wk³ad w zachowanie i podtrzymanie europejskich wartoci. Mówi³ teæ czźsto - "stawiamy na Polskź, która wzmocni Uniź i dlatego tak spieralimy siź o polskie warunki przyst±pienia".

Pozytywne opinie w sprawie nadania Günterowi Verheugenowi tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego, za wyj±tkowe zaangaæowanie w procesie jednoczenia Europy, napisali i przedstawili w dniu 5 marca br w Szczecinie: pani minister prof. dr Danuta Hübner, prof. dr Tadeusz Iwiński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa rady Ministrów i prof. dr Danuta Kopycińska.

 

Promotorem nadania tytu³u doktora hc komisarzowi G. Verheugenowi by³ prof. dr Edward Urbańczyk - dziekan wydzia³u Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania Uniwersytetu Szczecińskiego.


tekst i zdjźcia Leszek W±tróbski