Czyby renesans jzyka rosyjskiego?

2004.02.03 Nasza Polonia

-rozmowa z Rozali Skib - sekretarzem naukowym okrgowego komitetu XXXV olimpiady jzyka rosyjskiego, konsultantem-edukatorem Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

Rozalia Skiba - sekretarz naukowy okrgowego komitetu XXXV olimpiady jzyka rosyjskiego w Szczecinie /fot.Leszek Wtrbski/

 


-Olimpiady jzykowe w Polsce nie s niczym nowym...

-Olimpiady przedmiotowe, a w ich liczbie jzykowe, organizowane s w Polsce od lat. S one pewnego rodzaju szans dla naszych uczniw. Powouje je do ycia, specjalnym rozporzdzeniem, ministerstwo edukacji narodowej.

-Tegoroczna olimpiada jzyka rosyjskiego jest jubileuszow..

-Tegoroczna jest ju 35 z kolei. Pierwsza odbya si w roku szkolnym 1968-1969. Wspierana bya pocztkowo przez Towarzystwo Przyjani Polsko-Rosyjskiej. Obecnie, od roku 1991, wspiera j Stowarzyszenie Wsppracy "Polska-Wschd".

Olimpiada organizowana jest trzystopniowo: pierwszy etap ma charakter szkolny albo midzyszkolny; drugi okrgowy - dzi praktycznie ju wojewdzki oraz trzeci centralny, ktry w tym roku odbdzie si w kwietniu w Warszawie.

Potem, co trzy lata, odbywa si centralna olimpiada midzynarodowa w Moskwie. Dawniej organizowana bya oddzielnie dla uczniw z rnych przedziaw wiekowych. Dzi jad na ni tylko najlepsi olimpijczycy ze szk ponadgimnazjalnych.

-Jak zorganizowana jest tegoroczna olimpiada jzyka rosyjskiego?

-Tak samo jak inne olimpiady jzykowe. Tak samo te wygldaj zadania dla jej uczestnikw i pniejsza ich weryfikacja. Rne s tylko komisje egzaminacyjne, ktre powouje, przy pierwszym etapie, dyrektor danej szkoy. Nastpnie prace uczestnikw przesyane s do komitetu okrgowego olimpiady, ktry je weryfikuje i dopuszcza do drugiego etapu.

W etapie okrgowym dochodzi drugie zadanie. Tam ucze jest sprawdzany podwjnie. Chodzi o jego umiejtno wyraania si w pimie i mowie. Egzamin ten polega na referowaniu wylosowanego tematu i udzielaniu odpowiedzi. Komisji zaley na jak najlepszym poznaniu znajomoci jzyka osoby zdajcej.

Przy egzaminach okrgowych s dwie, niezalene od siebie, komisje. Jedna przyjmuje prace, sprawdza je i ocenia. Druga natomiast sucha zdajcych. Celem wsplnym obu komisji jest wyowienie najlepszych, ktrzy bd nastpnie reprezentowa swoje wojewdztwo w Warszawie.

-Jaki by wpyw zmian ustrojowych w Polsce na ilo uczestnikw olimpiady jzyka rosyjskiego?

-Ilo uczestnikw naszej olimpiady cigle maleje. Jest to tendencja oglnokrajowa, ktra rozpocza si w roku 1989. By to rok, w ktrym do szk wprowadzono jzyk obcy do wyboru. Przypomn, e dawniej jzyk rosyjski by jzykiem obowizkowym dla wszystkich.

Od dwch lat odczuwa si jednak pewne naciski w szkoach, aby ponownie wrci do nauki jzyka rosyjskiego. Zarwno rodzice jak i sama modzie zgaszaj ten pomys dyrekcjom swoich szk. Nie byaby to naturalnie nauka obowizkowa, tylko dla chtnych i zainteresowanych. Tak stao si np. w Szczecinie w liceum nr 4, gdzie uczy si go poziomami. Metoda ta polega na wczeniejszym sprawdzeniu znajomoci jzyka ucznia, a nastpnie skierowaniu go do odpowiedniej grupy.

-W ilu szkoach uczy si dzi rosyjskiego?

-U nas w Szczecinie tylko w jednej smej szk naucza si obecnie rosyjskiego. W terenie - w wojewdztwie jest bardzo rnie. S np. powiaty, gdzie nie ucz go wcale i s takie, gdzie zosta utrzymany - np. w Stargardzie Szczeciskim, obzie, Pyrzycach czy Gryficach. Dane te dotycz oczywicie szk rednich. W szkoach podstawowych prawie go nie ma.

-Czy mona dzi zdawa w Polsce matur z jzyka rosyjskiego?

-Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowao o nauce jednego jzyka obcego w szkole podstawowej. W szkole redniej dochodzi drugi jzyk obcy. W wielu krajach europejskich dwa jzyki obce nauczane s ju od 3 klasy szkoy podstawowej.

Niestety w szkoach podstawowych nie ma dzi jzyka rosyjskiego. Modzie uczy si wic angielskiego, niemieckiego czy francuskiego i jeden z tych wanie jzykw wybiera na egzamin maturalny. Matur zdawa mona, ale wymaga to odpowiedniej pracy ze strony ucznia aby wykaza si standardowymi umiejtnociami z zakresu jzyka rosyjskiego.

Uwaam, e wszystkie jzyki obce powinny by nauczanie w szkole na zasadzie dobrowolnego wyboru i to od klasy pierwszej, bez dzielenia ich na lepsze i gorsze.

-Z jakich rodowisk pochodz uczestnicy olimpiady?

-Zdecydowanie niewielki ich procent pochodzi z maestw mieszanych. Wszyscy pozostali s natomiast zainteresowani jzykiem i kultur rosyjsk, co jest w duym stopniu zasug ich nauczycieli.

-Pani zwizana jest z olimpiad jzyka rosyjskiego od samego jej pocztku...

-Przez pierwsze trzy lata startowaam w niej jako opiekun swoich uczniw z liceum w Stargardzie Szczeciskim, a potem jako jej sekretarz. Na stanowisko to powoana zostaam przez komitet gwny olimpiady i Kuratorium Owiaty i Wychowania w Szczecinie.

W Szczecinie wsppracujemy blisko z kuratorium owiaty , ktre co roku funduje nagrody dla naszych laureatw. Moemy te zawsze liczy na Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, w ktrym pracuj. Dyrekcja Centrum zawsze nas wspiera i pomaga we wszystkich pracach zwizanych z nasz olimpiad. Pomaga nam wreszcie i nas wspiera wojewdzki oddzia Stowarzyszenia Wsppracy "Polska-Wschd" oraz Uniwersytet Szczeciski i czytelnia rosyjska. Wszyscy mamy nadziej, e dziki olimpiadzie jzyk rosyjski przeywa bdzie w najbliszym czasie swj ponowny renesans. Ludzie bd si przecie chcieli nadal spotyka ze sob i wsppracowa.

-Uczmy si wic jzyka i kultury naszych ssiadw. Dzikuje te za rozmow


Leszek Wtrbski