Londyn: V Zjazd i X-lecie EUWP

2003.12.02 Nasza Polonia

 


Marsza³ka Senatu Longin Pastusiak


Zebranie EUWPW dniach 28 do 30 listopada 2003 roku odby³ siź w Londynie Jubileusz X-lecia
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jak równieæ V Zjazd tej organizacji.

Pani Prezydent Helena Miziniak wraz z Sekretariatem zaprosi³a do Londynu 60 prezesów i delegatów organizacji europejskich w celu wiźtowania uroczystoci X-lecia, oraz wybrania nowych w³adz na nastepn± 3 letnia kadencjź. Pe³ne informacje bźd± zamieszczone wkrótce na stronach internetowych: www.polonia.org/euwp.htm .

W sali POSKU na King Street 240, zaroi³o siź od delegatów polonijnych z ca³ej Europy. Oprócz 27 organizacji juæ zrzeszonych w EUWP przyby³o cztery nowe organizacje, które zg³osi³y akces wst±pienia do EUWP i zosta³y przyjźte prawie jednog³onie.

Na wspania³ym Jubileuszu X-lecia zorganizowanym rzeczywicie perfekcyjnie gocilimy by³ego Prezydenta Rzeczpospolitej na uchodztwie, Pana Kaczorowskiego wraz z ma³æonk±, Marsza³ka Senatu Longina Pastusiaka, przewodnicz±cego Komisji Emigracji i Polaków za Granic± Tadeusza Rzemykowskiego, wiceprezesa Wspólnoty Polskiej Prof. Jana Mazura, Prezesa Rady Polonii Swiata Lesa Kuszyńskiego z Chicago wraz z ma³æonk±, Ks. Rek. Tadeusza Kuklź z Polskiej Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii, wielu wybitnych dzia³aczy Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii z siedzib± w Londynie, oraz wielu innych wspania³ych goci.

Zespo³y artystyczne z Litwy (Wilno) oraz z Francji (Paryæa) przygotowa³y wspania³y program artystyczny, jeden z delegatów Zjazdu Pan Michal Zieliński z Finlandii koncertowa³ utwory Chopina.

Pani Prezydent rozrzewni³a do ³ez publiczno¶ę piosenk± o polskich kwiatach, a odczytanie listów gratulacyjnych od Ministra Cimoszewicza, oraz wysokich urzźdników państwowych z Wielkiej Brytanii dope³ni³y wspania³± imprezź.


Cygańska orkiestra po zakończonej czź¶ci artystycznej nie da³a usiedzieę nikomu, tańce skończy³y siź grubo po pó³nocy a wspania³a kaczka rzeczywicie w buraczkach pozostanie nam wszystkim na d³ugo w pamiźci.


Na zajutrz od 9:00 rano rozpoczź³y siź obrady V Zjazdu. Niestety tutaj organizacja nie by³a juæ tak perfekcyjna jak dnia poprzedniego, gdyæ kilkanascie miesiźcy wczeniej wynajźto juæ sale POSKU na róæne imprezy w tym na Andrzejki, które w³anie hucznie obchodzono na kilku piźtrach.

Brak drukarek, stolików i nowoczesnego sprzźtu nieco komplikowa³ obrady, ale gor±ca atmosfera bardzo szybko te drobne niedoci±gniźcia puci³a w zapomnienie.

Po burzliwych wyborach Prezydium prowadz±cego Zjazd oraz równie burzliwej dyskusji na temat sprawozdania finansowego rozpoczźto obrady.

 

Wybrano odpowiednie komisje, oraz nowy zarz±d w sk³adzie:


Prezydent pani Helena Miziniak (Wielka Brytania)
V-ce prezydent Tadeusz A. Pilat (Szwecja)
Sekretarz Generalny Roman Smigielski (Dania)
Sekretarz Aleksander Zajac (Niemcy)
Sekretarz Urszula Milczewska (Bulgaria)
Sekretarz Czeslaw Blasik (Rosja)
Komisjź Rewizyjn±, Statutow± i kilka komisji programowych.

W pierwszych godzinach Zjazdu przyjźto nowe organizacje:

Zwi±zek Polaków na Ukrainie z Kijowa (Prezes Stanis³aw Kostecki),
Stowarzyszenie Ekspertow Polskich w Holandii (Prezes Malgorzata Bos-Karczewska),
Towarzystwo Irladzko-Polskie (Prezes Helena Johnston).

W ten sposób obecnie lista EUWP liczy 41 organizacji z 31 krajów.

Ze wzglźdów zawodowych nie mog³em braę udzia³u w dalszej czź¶ci obrad w niedzielź 30 listopada czego bardzo æa³ujź i dlatego nie mogź Państwu opisaę drugiego dnia obrad napewno równie ciekawego.

EUWP jest obecnie niew±tpliwie jedn± z najlepiej zorganizowanych Wspólnot Polonijnych, która wypracowa³a przez 10 lat struktury organizacyjne, program pracy i swoje sta³e miejsce w æyciu Polonii Swiata.

Aczkolwiek nie wszystko przebiega³o g³adko i sprawnie, to przebieg Zjazdu oraz Jubileuszu naleæy uznaę za bardzo udany.

Nowe w³adze przyrzek³y niedoci±gniźcia i usterki w jak najszybszym czasie usprawnię a Pani Isabella Swiatope³ek-Czetwertynska z Brukselii (Rada Polonii Belgijskiej) zaprosi³a nas wszystkich na Radź Prezesów do Brukseli w pa¼dzierniku 2004 roku.

Nie sposób w tak krótkim artykule opisaę wszystkie tematy, które by³y w Londynie poruszone oraz wszystkie problemy, które nurtuj± Poloniź Europy wschodniej i zachodniej. Pocieszaj±cym jednak jest fakt, æe pomimo tworzenia siź wyra¼nej opozycji g³ówny kierunek dzia³ania EUWP jest jeden - dobro Polonii, dobro Polski i jej dobre imiź.

 

Zbigniew Kostecki

Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej